simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܪܚ̇ܡ ܠܥܗܐ ܦܝܠܝܦܐ : ܕܢܫܬܕܪ ܠܟ ܟܬܒܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܐܢܬ ܕܘܦܝܐ ܇ ܠܗܠܝܢ ܒܕܪ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܫ̣ܐܠܬ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis ܚܕ ܗܘܝ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܘܢܫܝܫܐ ܠܕܐܣܟܠ ܚܘܐ ܕܪܓܝܙ ܐܢܬ ܠܕܢܟܦ̣ ܚܘܐ ܕܦܨܝܚ
JnRufus:Pleroph ܕܬܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ . ܘܥܡܗܘܢ ܬܗܘܐ ܠܟ ܡܢܬܐ . ܥܡ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܐܢܬ ²ܗܘܘ X X ܕܝܕܝܥܘܬ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܕܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܨܒ̇ܐ
Shub:BookGifts . ܘܕܠܐ ܦܪܩ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܘܐ ܡܛܠ ܥܒ . . . ܐܢܬ ܚܛܝܬܐ : ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܆ ܐܢܬ ܟܡܐ ܟܝ ܐܪܦܝܬ ܡܢܗ ܕܚܬܝܪ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܘܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ ܕܐܝܟܢ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܢܨܘܪܟ ܐܢܬ ܠܚܘܠܛܢܟ ܝ ܒܪ ܩܠܗ ¹ܫܪܪܗ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܚܪ ܒܟ ܨܪܟ ܕܡܠܬܐ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
MiaphysiteDocs ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܠܟ ܃ ܟܕ ܠܛܝܡܘܬ ܐܘܣ ܟ̇ܬܒ ܫܠܝܚܐ ܪܒܐ ܐܢܬ ܂ ܬܫܡܫܬܟ ܫܡܠܐ ܂ ܟܕ ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܥܒܕ ܘܠܢܦܫܟ ܡܫܘܙܒ
Eph:madNativ ܡܢ ܟܪܣܐ X ⁴⁸ܘܫܡܫܐ ܥܡܟ ܡܢ ܓܘ ܚܫܟܐ XXIII ܒܪ ܩܠܗ ¹ ܐܢܬ ܚܒ̣ܝܫ ܒܟܪܣܐ ܒܟܢܘܢ ܢܦ̣ܩܘ ܗܘܘ ܙܘܓܐ ܕܢܘܗܪܐ̈ X⁴⁷
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܟ ܥܠ ܟܪܡܐ : ܐܝܟܢ ܢܐܬܐ ܕܝܢܪܟ . ܐܢ ܒܛܝܠ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܬܠܒܫ . ܐܢ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܒܚܨܕܐ : ܐܝܟܢ ܐܓܪܐ ܬܒܥ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memElishNaamGehaz ܥܠ ܥܠܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ 320 ܐܢܬ ܠܐ ܟܪܘܒܐ̈ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ ܡܐ ܕܡܒܪܟܝܢ ܡܗܢܝܢ ܡܕܡ ܠܟ ܕܕܚܝܠ
P:John [AB] ܡܪܝ ܆ ܪܓܠܝ̈ ܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܕܡ ܐܢܬ ܒܚܨܘܗܝ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ .
Sahd:memSolitar ܕܐܢܬ ܗܘ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܚܪܝܐ ܕܟܠܢܫ . [4]ܐܝܟ ܚܕ ܕܝܢ ܥܡ ܐܢܬ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܗ̣ܘܐ ܪܒ ܘܝܩܝܪ ܟܠ ܐܢܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܟܕ ܪܢ̇ܐ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:Gen [AB] ܕܥܐܠ ܐܢܬ ܠܘܬܝ . ܘܐܡܪ : ܐܢܐ ܐܫܕܪ ܓܕܝܐ ܕܥܙܐ̈ ܡܢ ܥܢܐ̈ . ܐܢܬ ܠܘܬܟܝ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܟܠܬܗ ܗܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܡܢܐ ܝܗܒ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ : ܘܙܝܘܗ̇ ܢܟܣܐ ܦܪܨܘܦܟ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܪܦܩܐ : ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܛܠܝܬ̥ : ܐܦ ܣܝܒܘܬܗ̇ ܕܙܗܝܬܐ . ‏ ‏ܐܬܥܠܡ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬܥ̣ܢܐ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܟܕ ܝ ܒܗܝܢ ܂ ܫ̇ܘܝܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܠܐ ܟܬܒܐ ܡܬܪܘܪܒ ܐܢܬ ܇ ܘܒܡܠܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܘܝܢܝܬܐ̈ ܣ̇ܒܟ