simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugZechariah&Angel ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܟܕ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܗ ܚܫܚܘ ܘܠܐ ܡܬܒܥܐ ܥܝܪܐ ܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܗܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
sugZechariah&Angel ܟܕ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܫܒܚܬ ܘܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܝܘܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ
sugZechariah&Angel ܘܡܫܒܚܬ ܡܠܬܟ ܥܣܩܐ ܕܐܩܒܠܝܘܗܝ ܥܝܪܐ ܚܙܝ ܐܘ ܙܟܪܝܐ ܐܢܬ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܫܒܚܬ ܘܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܝܘܟ ܫܒܝܚ . ܟܡܐ ܐܢ ܪܒ