simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐ̇ܘ ܬܡܝܗܐ ܃ ܕܓܘܕܦܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܘܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܥ̇ܒܕ ܂ 1ܐ ܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܘܢܩܢܗ ܕܐܠܗܐ · ܂ X · · ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ |X 149b|ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ : ܡܬܘܡ ܐܢܬ ܗܕܐ ܢܦܘܩ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ . 4 , 40ܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܪܨܐܕܝܟ ܠܒܫ̈ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ⁴¹⁴ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ . ܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist . ܥܒ̣ܕܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܡ̣ܢ ܟܠ : Xܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܗ̣ܘ . ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܡܬܡܟܟ . 5 , 11ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܥܡܠܐ̈ ܕXܝܬܪܘܬ̈ ܐ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܠܦ ܐܢܬ ܂ ܫܪܪ ܐܚܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܚܒܝܒܐ ܝ ܐ̣ܚܘܢ ܆ ܐܘܣܦ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܩ̣ܢܐ
Tim1:Epist : ܘܐܢܐ X³ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ : ܘܐܬܝܠX ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܝܘܡܢܐ ܐܢܬ ܩܝܡܬܐ ܘܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܆ ܡܪܝܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
Tim1:Epist ܥܠ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܃ ܠܫܩܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܬܫܒܘܩ ܃ ܐܢܬ ܃ ܘܝܬ ܪ ܣܓܝܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ·XX ܂ ܡܠܝܐ·ܬ ܂ ܫܟܝܪܐ ܕܟܕ ܣܡܝܟ
Tim1:Epist : ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܠܥܒܕܘܬܗ ܕܓܢܣܟ ܘܕܛܘܗܡܟ . ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܠܟܝܢܟ ܥܒܕܘܬܐ ³⁹⁵ܢܛܘܪ ܘܢܫܘܙܒ ܆ ܫܦܝܪ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆
Tim1:Epist ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ . ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ : ܡܬܘܡ ܕܝܢ⁴¹⁴ ܠܐ ܡܣܒܪ
Tim1:Epist ܂ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܓܝܪ 0ܒܥܘܬܪܟ ܐܠܗܝܐ̣ ܂ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܂ ܐܢܬ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܢܬ ܣܥܘ̇ܪ ܐܢ ܠܝ ܡܬܛܦܝܣ
Tim1:Epist : ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܪܘܚܐ ܕܣܝܡܬ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ : ⁴⁹¹ܠܘ ܐܢܬ ܟܝܢܗܘܢ : ܗܝܟܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ ܡܩܕܫܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܟ ܆ 3 , 1ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܒܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܟܕܝܢܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܬܩܪܐ : ܟܕ ܒܨܥܪܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܠܐܒܐ ܡܝܩܪ
Tim1:Epist ܐܝܟܢܐ ܕܠܡܦܝܕܐ ܪܒܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܃ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܝ ܓܝܪ ܒܟܝܢܗ̇ ܘܠܘ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܂ ܕܠܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܒܪܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܢܬ ܝܪܬܘܬܐ ܂ ܘܐܚܕܘ ܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܪܡܐ ܘܩܛܠܘܗܝ ܂ ܚܙܐ
Tim1:Epist . ܕܒܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . ܘܠܩܘܒܠܗܝܢ ܐܢܬ ܠܐܒܐ ܡܝܩܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܟ ܆ 3 , 1ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܃ ܦܪܕܬ ܐ ܕܚܛܬܐ ܃ ܒܬܪ ܕܐܬܬ ܂ ܝXܝ ܂ ܝ ܠܫܘܡܠܝܐ ܡܝܬܪܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܃ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܩܪܐ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܟܠܗ ܢ ܘܥܬܝܪ ܃ ܘܝܬ ܪ ܣܓܝܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ·XX ܂ ܐܢܬ ܝ ܂ ܘܡܣܟܢܐ ܘܣܢܝܩܐ ܃ ܘܬܫܐܠ ܡ̣ܢ ܢܘܟܪܝܐ ܘܐܟܣܢܝܐ ܃