simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܦܘܪܩܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܝܘܒܠܐ ܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܗ ܐܢܬ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܘܬܗ ܐܠܗܐ ܆ ܗܕܐ ܐܬܪܥܝ ܠܡܐܡܪ . ܕܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ܘܕܐ ܐܝܟܢ ܒܟܝܢܟ ܘܒܪܒܘܬܟ ܘܒܚܝܠܟ ܇ ܗܟܢܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܐܢܬ ܠܝ ܐܡܬܝ ܕܡܬܒܝܢ ܐܢܐ ܘܡܬܪܥܐ XX XX X0ܐܢܐ ܇ X ܕܟܕ ܡ̇ܢ
ThdrMops:ComPs ܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܐܘܠܨܢܝ̈ . ܘܗܕܐ ܟܕ ܛܒ ܥܪܛܠܝ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܓܘܣܝ ܘܡܥܕܪܢܝ . ܘܡܦܨܝܢܝ ܘܡܣܝܥܢܝ . ܘܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ܟܕ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܐ ܕܡܥܕܪܐ ) ܠܢ XX[ . . . ] ( ܓܝܪ ܠܟܠܢܫ ܐܢܬ [ . . . ]ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ ܒܒܘܚܪܢܐ ܘܒܩܘܫܬܐ ܥܒܕܬ ) ܐܢܘܢ ⁴² (
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܥܒܕܬܢܝ ܆ ܘܒܐܝܕܝܟ̈ ܕܝܠܟ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܓܒܠܢܝ ܐܢܬ ܥܒܕܢܝ̈ ܘܓܒܠܢܝ̈ . ܣܟܠܝܢܝ ܆ ܘܐܠܦ ܢܡܘܣܟ .
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ : ܐܠܦܝܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܫ̇ܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܐܡܪܗ̇ . ܘܬܘܒ ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܫܐܠܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [12]ܒܪܝܟ
ThdrMops:ComPs . ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܠܩܠܗ̇ ܕܒܥܘܬܝ ܥܫܝܢܐ ܇ X ܟܕ ܠܡ ܒܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܫܦܝܐ̈ ܡܥܘܟܢܐ̈ . [X XXXXX· 6 ) ]ܐܡ̇ܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܐܠܗܝ
ThdrMops:ComPs ܛܒ . ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܦܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܡܠܝܢ̈ . ܘܟܕ ܡܚܝܨ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܇ ܘܛܒ ܬܪܝܨܐ ܡܠܬܟ . ܐܢܬ ܠܡ ܝܬܟ ܙܕܝܩ
ThdrMops:ComPs ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕ̇ܥܒܕ̈ ܕܐܦܢ ܒܙܒܢ ܢܝܚܐ ܡܕܡ ܐܩܒܠܢܝ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܪܗ̇ܛܬ ܘܐܦ ܟܕ ܐܪܘܚܬܝܗܝ ܠܠܒ . ܚܟ̇ܡ ܐܢܬ ܠܗ ⁵²ܘܐܦ
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܝܬܟ ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܛܒ . ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܦܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [13X]ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܇ ܘܛܒ ܬܪܝܨܐ ܡܠܬܟ .
ThdrMops:ComPs ܠܝ ܥܒܕܝܢܝ ܕܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܡܛܠ . ܐܢܬ . ܐܬܓܠܝ̈ ܠܡ ܠܥܒ̣ܕܟ . ܘܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܓܗܐ
ThdrMops:ComPs . ܘܫܦܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܟܢܫܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܗ ܐܢܬ ¹⁴[ . . . ] ܠܡܚܙܐ ܥܡ ܪܘܚܟ . [X]ܐܢ ܐܣܩ ܠܫܡܝܐ ܐܢܬ ܬܡܢ
ThdrMops:ComPs ܝ̇Xܬܘܬܝ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܦܠܓܘܬܝ ܕܝܘܬܪܢܐX ܡܢܟ ܠ܏ܘܬܟ ܐܢܬ ܐܢܐ . ܕܐܢܬܘ ܣܒܪܝ ܘܡܢܬܝ ܒܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ .
ThdrMops:ComPs . ܘܚܡܝܠ ܒܟܝܢܟ ܡܫܟܚܢܐ ܠܟ . [9]ܘܐܢ ܐܪܝܡ ܟܢܦܝ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܝ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܕܡܢ ܬܡܢ ܩܦܝܣ
ThdrMops:ComPs ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘܠܝܢ ܒ . ܘܠܕܕܝܢ X⁰ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܓܗܝܬܐ ܐܢܬ ܒܕܡܢܗܘܢ . ⁹ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܕ ܠܘܬ ܗܕܐ ܬܚܘܪ ܆ ܠܚܡܐܝܬ ܣܐܡ
ThdrMops:ComPs ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ X[ . . . ] ܐܚܪܝܬܐ̈ ܘܩܕܡܝܬܐ̈ . ܢܦ̣ܩ ܠܗ ܕܝܢ ³[ ܐܢܬ ܠܡ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܟܕ ܡܬܗܦܟ [ . . . ] [5 ( XXXX . 4b ) ]ܡܪܝܐ
ThdrMops:ComPs ܠܗ ܠܐ ⁴ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܢܐ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܐܓܙܪ ܠܝ ܘܐܦ ܗܫܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܠܘܬܟ . ܗ̇ܘ ܕܙܕܩܐܝܬ ܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ܠܘܬ ܩܫܝܘܬܗܝܢ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܢܣܐ ܐܢܐ : ܘܠܘܬ ܐܢܬ ܆ ܗܒܠܝ ܓܗܝܬܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܗ ܩܐ̇ܡ ܐܢܐ . ܟܕ ܚܐ̇ܪ
ThdrMops:ComPs ܒܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܕܐܝܟܢ ܡܦܬܟܐܝܬ ܐܨܛܢܥܘ ܠܘܩܒܠܝ ܒܝܕ ܐܢܬ . . ⁵[ . . . ] ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟXܝ̈ ܛܡܪܘ ܠܝ ܦܚܐ̈ . ܐܢܬ ܠܡ ܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ