simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܥܒܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܂ ܘܕܡ̇ܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܢܦܫܟ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܢܒܝܐ̈ ܇ ܘܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܟ ܡܨܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̣ܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܂ ܕܠܟܠܢܫ ܣܝܡܐ ܒܡܨܥܬܐ ܆ ܗܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܟܐܒܐ ܘܕܬܪܚܫ ܠܐ ܫܒ̇ܩ ܠܟ ܃ ܂ · ܝܝ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܓܠܝܙ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܬܠ ܚܫܚܬܐ ܕܫܩܝܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܕܢܠܦܗ̇ ܕܠܘ ܥܠ ܐܢܬ ܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܘܕܠܐ ܚܘܫܒܐ ܐܢܫܝܐ ܃ ܟܕ ܕܘܠܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡܨܐ
ThdrMops:ComGospJohn Xܢܚܬ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܕܘܚܐ̣ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘXܫܐ ܐܢܬ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚ̇ܙܝܬ ܠܪܘܚܐ ܘܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܙܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܆ ܐܝܢ ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܝ ܀ ܘܡ̣ܢ ܕܠܥܣܘ ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܫܡܥܘܢ ܂ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܚܙܐ Xܢܗܝܡ̇ܢ ܒܟ ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܂ ܪܒܘ ܓܝܪ ܣܓܝ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܃ ܠܐ ܡܢܐ ܐܬܐ ܥܒ̇X
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܘ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܠܗ̇ ܇ ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܡܡ̣̇ܠܠ ܐܢܐ ܥܡܟܝ ܃ ܐܢܬ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܇ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܥܝܕܗ ܕܝܘܠܦܢܢ ܂ ܕܠܡܐ ܟܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܂ ܙ ܝXXX ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܦܢܝ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܝ ܐܢܬ ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܕܐ ܃ ܐܘ ܐܚܪܢܐ̈ ܐ̣ܡܪܘ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܥ ܂ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܚܡܬܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܝ ܡܪܢ ܂ ܡ̣ܢ ܢܦܫܟ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܣܐܒܬ ܆ ܬܦܫܘܛ ܝܫܘܥ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܕܦܢܝ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣ ܬ ܚܨ ܝܟ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܚ̇ܒܫ ܠܩܢܘܡX ܆ ܐܢܬ ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕ ܢ ܪܓܫܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܡܩ̣̇ܒܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܘܠܝܬܐ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܗܘ̇ ܂ Xܝ · ܓܝܪ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܕܓܘܕܦܐ ܪܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܇ ܕܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܘܢܦܩܬ̣ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ ܃ ܕܗܘ̇ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܐܢܬ ܃ ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܇ ܠܟ ܡܐ ܠܟ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܘܩܒܠ ܥܒܪ ܂ ܐ ܘܗܘ̣ ܒܪܒܘܬܐ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܥ̇ܒܕ XX
ThdrMops:ComGospJohn ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܥܠܡܐ ܂ ܝ-X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܐܚܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܃ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ ܕܒܓܠܝܐ ܢܗܘܐ ܂ ܐܢ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܕ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܃ ܡܢܝ ܫܐ̇ܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܕܐܫܬܬܝܘ ܇ ܒܡܠܐ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܫܡܪܝܬܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܠܐ ܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܥܕܡܐ ܕܬܠܬ ܐܢܬ ܐܢܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܂ ܙ ܝ ܂ ܐ̇ܡܪ ܠܗ Xܡܪܢ ܂ ܝܦܫܟ ܚܠܦܝ ܣܐ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܒܨܝ ܘܚܙܝ ܕܢܒܝܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܪܓܫܘ ܐܢܬ ܫܢܝܘܗܝ ܪܘܓܙܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܂ ܝ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܝ ܗܘ̇ܝܬ ܒܥܠܡܐ ܇ ܐܢܬ ܆ ܘܗܘ̇ܝܬ ܫܒܝܚܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܂ ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܕܗܫܐ ܒ̇ܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܡܢܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܂ ܙ ܝXXX ܐܢܬ ܃ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܬܟܦܘܪ ܒܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܦܢܝ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܝ