simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܕܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܢܨܝ ܘܚܪܝܝ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܘܬ ܠܒܟ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܘܨܠܝܢ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܒܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ .
Shub:BookGifts ܠܡܪܗܛ ܒܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܨܘܡܟ ܆ ܡܢ ܕܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܠܐ ܬܦܘܫ . ܐܢܬ ܐܡܝܢ ܡܩܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒ ܕܨܐ̇ܡ : ܐܢ ܥܡ ܓܢܒܪܐ ܠܐ ܡܨܐ
Shub:BookGifts . ܘܕܠܐ ܦܪܩ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܘܐ ܡܛܠ ܥܒ . . . ܐܢܬ ܚܛܝܬܐ : ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܆ ܐܢܬ ܟܡܐ ܟܝ ܐܪܦܝܬ ܡܢܗ ܕܚܬܝܪ
Shub:BookGifts . ܘܣܐܡ ܆ ܠܐܚܘܟ ܕܠܐ ܡܨܐ ܘܛܥܝܢ ܡܣܟܢܘܬܗ ܆ ܡ̇ܢ ܥܕܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܘܥܡܝܠ ܘܚܬܝܪ ܒܢܦܫܗ ܘܡܣܒܪ ܥܠ ܝܬܗ . ܐܢ ܠܢܦܫܟ ܥܡܠ
Shub:BookGifts . ܟܬܝܒ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܠܐܒܘܟ ܇ ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܬܢܟܐ ܐܢܬ ܆ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ ܕܫܪܝܪ
Shub:BookGifts ܘܩܪܝܒܟ ܢܗܘܐ ܟܪܝܗ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܆ ܝܬܝܪ ܚܨ ܝܬܟ ܐܢܬ ܠܦܪܘܩܟ . ܘܗ̣ܘ ܥ̇ܒܕ ܩܪ ܟܕ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܫܠܐ . . 6ܘܐܢ ܚXܝܡ
Shub:BookGifts ܐܘ ܐܚܐ : ܐܢ ܪܚܡܬ ܕܒܝ̇ܡܐ ܕܫܠܝܐ ܬܬܓܪ ܥܘܬܪܐ ܕܪܘܚ . ܐܢܬ ܆ ܥ̇ܢܐ ܘܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܣܘܟܝܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ
Shub:BookGifts ܒܡܨܛܠܝܢܘܬܟ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܕܕܠܡܐ ܒܝܫܐܝܬ ܬܦܘܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܘܬܓܠܘܙ ܢܦܫܟ ܡܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܝܗܘܕܐ . ܟܕ ܩܢܛ
Shub:BookGifts ܥܡܠܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܡܪܒܐ ܐܢܬ ܣܝܡܬܟ̈ . ܟܡܐ ܕܪܓܐ̈ ܕܢܚܬܐܢܬ ܐܢܬ ܘܐܝܩܪܐ ܇ ܕܝܙܦܬ ܒܥܠܡܐ ܦ̇ܪܥܐܢܬ . ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܡܣܓܐ
Shub:BookGifts ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܠܘ ܒܠܘܚܡܐ ܗ̣ܝ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܕܢܬܩܕܫ . ܐܦ ܐܢܬ ܇ ܘܡܢ ܥܠܡܐ ܐܣܬܪܩ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕ ܢܫܦܪ ܘܢܪܚܡ . ܐܢ ܗ̇ܝ ܕܫܪܐ
Shub:BookGifts ܠܡ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܫܒܝܚܐ ܕܠܝ ܡܫܠܡ ܆ ܠܟ ܐܬܠܝܘܗܝ ܐܢܬ ܛܘܪܐ ܆ ܘܚܘܝܗ ܟܠܗܝܢ ܝܩܝܪܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܘܫܘܒܚܗܝܢ . ܚܙܐ
Shub:BookGifts ܡܠܟܘܬܟ ⁷ܘܫܪܟܐ . ܘܫܩܘܠ ܘܬܒ ܒܕܘܟܬܟ ܐ ܩܢܘܢܟ . ܘܐܦܝܟ̈ ܐܢܬ ܠܐܐܪܝܡ ܦܬܘܪܟ ܠܐܦܝ̈ ܨܠܝܒܐ ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܒܠܒܟ ܡܕܡ ܕܝ̇ܕܥ
Shub:BookGifts ܡܪܢ . ⁶³ܘܪܒܐ ܗ̣ܝ ܛܝܒܘܬܟ ܡܢ ܚܘܒܬܢX . ܕܠܐ ܐܝܟ ܚܛܗܝܢ̈ ܐܢܬ 70ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܩܥ̇ܝܢ ܬܘܒ ܥܠܝܐ̈ ܥܡ X ܬܚܬܝܐ̈ . ܙܕܝܩ
Shub:BookGifts ܒܝܕܥܬܐ . ܐܬܒܝܢ ܒܡܕܡ ܕܩܪܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܡܣܟܝܢ ܐܢܬ ܡܠܐ ܐܢܬ ܆ ܗܐ ܕܘܡܝܟ ܚܟܡܬܐ . ܐܢ ܫܦܠܐ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ . ܐܢ ܓܢܒܪܐ
Shub:BookGifts ܠܡܪܕܐ ܟܕ ܢܦ̇ܩ ܐܢܬ ܘܡܪܚܩ ܡܢ ܟܪ ܕܐܝܬܝܟ ܆ ܗܟܢܐ ܕܐܢ ܬܪܓ ܐܢܬ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܬܨܒܐ ܠܡܐܙܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ : ܗܝܕܝܢ ܡܫܟܚ
Shub:BookGifts . ܐܦܢ ܪܬܚ ܐܢܬ ܒܫܠܡܗ ܘܒܦܓܥܗ . ܐܠܐ ܗܒ ܠܗ ܢܦܫܟ ܘܢܫܠܡܟ . ܐܢܬ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕ ܦܪܗܣܝܐ ܘܬܫܠܡܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܥ̇ܐ
Shub:BookGifts ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܪܦܝܬ ܝܘܡܢ ܐܢܬ ܬܗܡܘܢ ܒܕܠܐ ܣܦ̇ܩ ܓܢܣܟܘܢ ܒܥܡܠܐ ܙܥܘܪܐ . ܡ̇ܢܘ ܕܩ̇ܢܐ
Shub:BookGifts ܆ ܠܐ ܬܚܠܘܛ ܒܗ ܡܢ ܚܫܝܟ̈ . ܟܠܡܕܡ ܕܡܛܠܬܗ ܫܒܩܬ ܐܘ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܆ ܘܐܝܟ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܡܛܠܬܢ . ܡܕܡ ܕܒܫܡ ܡܪܢ ܥܒܕ
Shub:BookGifts ܘܠܐ ܓܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܫܪܟܐ ܕܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܒܠܐ ܡܨܠܚܢܘܬܐ ܐܢܬ ܛ̇ܠܡ . ܐܢ ܒܚܕܐ ܘܬܪܬܝܢ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ : ܘܒܪܦܝܘܬܟ ܡܗܡܐ
Shub:BookGifts ܠܟ ܟܠܫܥ . ܕܗܕܐ ܗ̣ܝ ܬܘܬܐ ܕܬܝܒܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܡܒܛܠܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܒܢܘܪܐ . I ܪܫܐ ܕܫܬܐ ܘܝ ܠܝ ܘܠܐܠܗܝ ܫܘܒܚܐ . ܐܡܪ