simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܩܕܝܫX ܐܢܬ ܡܪܐ ܟܠ ܝ ܀ ܪܝ - ܘ - ܐ - ܝ ܝ ܪ : ܝܝܚ ܡܢ ܡܛܟܣܘܬܐX ܐܢܬ ܢ̇ܫܒܚ ܘܢ̇ܙܥ̣ܩ ܥܡ ܚ-ܝܠܘܬܐ ܕ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym : ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܕܪܚܝ̇ܩ ܇ ܠܐ ܡܪܝ ܬܪܚܩ̈ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܡܢܟ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ · ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܝܝܩܝܢX ܡܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܡܝX ܕ ܐܠܗܐ ܕܩܪܝܒ
SevAnt:madHym . ܡܚ ܝܕ ܟܕ ܒܙܒܢ ܠܐܬܪܐ ܕ ܓܕܪܝܐ̈ ܐܬ̣ܝܬ ܐܝܟ . ܡܛ ܝX ܟܕ ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܟܢܥܢܝܬܐ . X ܡܙ ܓ ܥܠ ܕܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܘܕ̇ܥ
SevAnt:madHym ܠXܘ̣ܝ ܢܫܬ̣ܟܚ ܠܟ . ܘܐܢ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܠܘX ܢܫ̣ܒܩܟ . ܝܝܝܝ - . ܐܢܬ ܕܐܒ . ̈ ܗܝ̣ܟ Xܦܠܒܚ ܠ . ܗ ܥ̣ܒܕܘܬܐX . ܐܢ ܗ̣ܘ ܝXܢܪ ܕ ܒ̇ܥܐ
SevAnt:madHym ܠܟܠܢ ܦ̣̇ܨ ܐ . ܐܝܟ̇ ܛܒܐ ܐܦ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܀ ܠܐ - ܘ - ܙ - ܝܝ̣ X ܐܢܬ ܘܨܠܘܬܐX . ܐܢܬ ܡܪܝ ܐܡ̣ܪܬ ܐܠܘܐ ܠܐ ܕ ܓܠܐ . ܕܒܗ ܟܕ ܡܫܪܪ
SevAnt:madHym ܒܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܩܛܝܪܢܐ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕ ܐܢܬ ܟܕ ܐܢܥ̣ܩ ܗܘܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗX ܕ . ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܪܝ ܡܐ ܕ ܐ̇ܬ ܐ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܗ̣ܒ ¹›ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܢܬ ܚܝܝ ܝ ܝܝ ܝ̣ . ܚ ܝ- ܝ - ܝX ܝ ܫܘܒܚܐ ܘܐܡܪܝܢ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܐܥ̣ܒܪX ܘܫܒ̣ܘܩ ܠܪܘܫܥܗ ܕܠܒܝ ܡܝ ܝܒܘܬXܝX ܘܐܬܪܚܡ ܐܢܬ . ܡܘܕܝܐܝ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐX ܥܠ ܣܟܠܘܬܝ̈ . ܝܝ . ܝ . : .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܡܪܝ ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܥܪܒܐX ܐܒ̣ܝܕܐ ܐܫܟ̣ܚܝܬ ܇ ܘܠXܢܐ ܐܢܬ . · ܕ ܘܝܐܝܬ ܡܢ ܪܓܬܐ ܕܝܠܝ ܒܝܫ̣ܬܐ ܒܐܝܕ̈ ܝ ¹ܥ̇ܘܠܐX .
SevAnt:madHym ܆ ܡܢܐX ܬܘܒ ܠܡ ܬܒ̣ܠܥܘܢ ܟܕ ܡܘܣܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܝ ܐܢܬ ܥܝܝܢ ܙܟ̣ܝܢܢ . ܘܒܕ ܓܘX ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܐܝܫܝܐ ܢܒܝܐ ܡ̇ܙܥ̣ܩ
SevAnt:madHym . ܐܠܐ ܣܥܘܪܘܬܟ ܡܪܝ ܡܝXܝܬ̇ ܟܝ ܬ̇ܛ̣ܪ ܠܪܘܚܐ ܕܝܠܝ· ܐܢܬ ܘܛܝ̣ܢܐ ܓܒ̣ܠܬܢܝX ܇ ܘܕ ܠܗ ܕܝܢ ܠܥܦܪܐ ܬܘܒ ܠܝ ܡ̇ܗ̣ܦܟ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܐܘܐܢܓܐܠܝܐ̈ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ : ܕܛܘܒܝܗܘܢ X¹ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܀ ܪܦܘ - ܝܕ - ܚ - ܝܝܝ ܚ ̈ ܝXܝ X Xܝ· ܟܕ ܫܡ̇ܥ ܐܢܐ ܠܟ ܕܐ̇ܡܪ
SevAnt:madHym ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܘܬ ܫܠܝܚܐ̈ . ܩܥܘ ܝܒ ܐܘ- ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܢܬ . ܩܥܕ ܝ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܝܠܟ ܠܡܠܝܟ̈ ܠܐ· ܩܥܗ ܝܐ ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܠܚ̣ܝXܝܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܟܠ ܡܢܢX . ܗܠܠܘܝܐ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܢܐܡܪ ܩܕܝܫX ܐܢܬ ²ܩܕܝܫX
SevAnt:madHym ܡܪܐ ܟܠ ܝ ܀ ܪܝ - ܘ - ܐ - ܝ ܝ ܪ : ܝܝܚ ܡܢ ܡܛܟܣܘܬܐX ܡܠܐܟܝܬܐ ܐܢܬ ܥܡ ܚ-ܝܠܘܬܐ ܕ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫX
SevAnt:madHym ܠܢ ܡܢ ܩܚܐ̈ ܘܢܫܒܐ̈ ܕܦܝ̣ܣܩ ܣܒܪܐ ܇ ܐܝܟ ܚ̇ܢܢܐ ܐܦ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܆ ܥܝܝܪܘܬܐX ܘܠܐ ܡܛܒܥܘܬܐX ܕ ܗ̣ܘܢܐ ܫ̇ܟܢ ܠܢ ܇ ܟܕ ܡ̇ܦܨ ܐ
SevAnt:madHym ܗܘ ܓܝܪ ܬܪܨ̇ X ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܦ̣ܝܦܝܢX : ܦܪܘܩܐ ܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܒܝܒܘܬX ܘܐܬܐܣܐ . ܫܝܘܙܒܝܢܝ ܒܚ̣ܝXܝܝẌ ܘܐܫ̇ܬܘܙܒX .
SevAnt:madHym ܆ ܘܒܕ ܓܘX ܠܨܠܝܒܐ Xܕܚܠܦܘܗܝ ܣܝܒܪܬܝ ܟܕ ܚ̣ܫܬ ܒܒ̇ܣܪ ܐܢܬ ܢܗܝܪܐܝܬ ܆ ܕܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘ̇ܘ ܕܫ̇ܘܐX ܠܣܢܐܬܐ ܡ̇ܒ
SevAnt:madHym ܠܘܘܢ ܆ ܘܠ̣Xܝܩܘܒ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ Xܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܘ̇ܚܝ̣ܠܐ ܘܚܘܝܚܘܬܐ ܡܫXܝܝܝܬ ܐ . . ܘܢܝ̇Xܚܝܐ ܡ̇ܫܟܢ
SevAnt:madHym ܒܪܢܫܐ ܒܙܘܪܝܟ̈ X ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܕܟܐ ܣܦܘܬܟ̈ X ܟܕ ܡܬ . ܐܟܠ ܐܢܬ ܣܪܦܐ ܐܡܪܚ ܕܢܬ̇ܩܪܒ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ X²ܐܫܥܝܐ ܇ ܐܚ̣ܝܕ