simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܫܡܥܬܐ ܕܕܚܠܝ̈ ܠܐܠܗܐ : ܝ XX8 X ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܨܝܕܬܐ ܐܢܬ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܒܡܠܘܣܝܬܐ̈ ܕܘܝܬܐ̈ : ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܡܚ̇ܠܐ
SevAnt:LuqJul : ܕܒܗ̇ܝ ܕܗܓܓܐܝܬ ܚܫ ܘܡܝܬ ܡܫܝܚܐ ܐܚܝ ܠܢ : ܘܒܫܘܡܠܝܗ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ : ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ . ܟܕ ܡܦܠܓ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐ ܐܝܠܝܦܐܝܬ . ܒܪܘܫܡܟ ܐܢܬ ܕܠܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܚܫ ܡܚܝܕ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܟܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ ܡܫܘܕܥܘܬܐ ܝܝܟܝܢܝܬܐ . ܥܠ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܡܪܓܫ ܐܢܬ ܒܗܕܝܘܛܘܬܟ ܣܟܠܬܐ : ܐܝܟ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܥܐܠ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . - . ܗܝ ܕܛܒ ܢܗܝܪܐܝܬ ܚܟܝܡܐ ܐܬܢܣܝܣ . ܐܢܬ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܐܡܪ ⁴ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܩܕܡܝܟ . ܕܢܫܬܘܐ ܠܦܘܪܥܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ . ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܥܠܘܗܝ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܘܠܕܝܢܐ ܡܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ ܠܡܠܬ ܒܣܦܘܬܟ̈ . ܒܚܝܠܗ ܕܝܢ ܟܦܪܐܢܬܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܢܬ . --¹⁷ܡܫܬܝܒܕܝܢܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܦܩ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܡܠܬܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ²ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܬܥܕܠܬ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܡܠܬܐ ܒܪ ¹ܟܝܢܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul : ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܣܛܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܡܬܬܪܨܐ ܐܢܬ ܕܫܒܩܬܘܢ ܠܡܪܝܐ ܘܗ̣ܘ ܢܫܒܩܟܘܢ ܀ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܛܠܝܘܣܐܝܬ . ܘܛܥܐ ܐܢܬ ܛܥܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܬܐ . ܘܥܠ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܣܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ . ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܢܬ ⁴ܐܬܚܙܝܬ ܕܡܦܩܩ
SevAnt:LuqJul ܠܗ . ܘܐܦܢ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܩܘܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܫܡܥ ܕܝܢ ܘܠܗ̇ܝ ܐܢܬ ܡܫܠܚ ܐܢܬ ܠܗ ܡܢ ܒܣܪܐ . ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܐܡܪ ܕܚܫ ܠܐ ܡܢܟܪܐ
SevAnt:LuqJul : ܕܒܬܪ ܕܩܘܪܝܠܘܣ ܪܕܐ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܐܣܝ ܡܟܬܒܢܘܬܗ : ܗ̇ܝ ܐܢܬ : ܐܝܟܢܐ ܕܐ ܚܟܝܡ ܛܒ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul : ܕܫܘܝܘܬ ܟܝܢܝܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܨܐܕܝܢ ܡܘܕܐ ܐܢܬ : ܠܚܫܘܫܘܬܐ ܐܢܬ ܫܩ̣ܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܚܫܘܗܝ̈ ܟܝܢܝܐ̈ : ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܟܕ ܡܬܚܪܐ
SevAnt:LuqJul ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܕܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܕܓܠܐ̈ ¹ܣܟܠܬܐ ܘܚܙܝܪܝܬܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ : ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘ ܟܠ ܫܥ ܐܡܝܢ ܗ̣ܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ . ܘܠܐ ¹0ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܝܡܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ⁹ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܀ ² ܡܫܘܕܥܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܓܪܨܐ̈ : ܒܢܦܩܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܐܢܬ : ܕܒܗܝܢ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܡ̇ܚܦܐ ܐܢܬ ܠܪܘܫܥܗ̇ ܕܬܥܝܬܟ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܗܪܟܐܐܡ̣ܪܬ : ܕܦܘܪܫܐ ܥܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܦܪܘܩܢ ܠܐ ܐܢܬ ܓܝܪ : ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܢܘ : ܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܟܬ̇ܒ
SevAnt:LuqJul . ܘܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܒܣܪܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘ ܡܝܘܬܐ ܡܢܗ̇ ܐܢܬ ܩܪܐ ܐܢܘ ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܘ̇ܠܐ ܡܬܪ
SevAnt:LuqJul . ⁸ܡܘ ܕܝܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܬܪܘܢ ⁹ܗ̇ܘ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚܒܠ
SevAnt:LuqJul ¹²ܪܫܐ ܐܢܬ ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒ̣ܠ . ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܡܕ ܐܬܕܡܝ ܐܢܬ ܕ XX0ܩ Xܐܬܟܪܗܢܢ ܒܗܝܢ . ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܐܣܝܐ ܕܢܥܒܪ : ܡܢܐ ܗ