simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܃ ܟܕ ܠܝܠܕܝܗ̇̈ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܚܒܒ ܐܢܬ ܃ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܬܪܢ̈ ܐܢܬ ܕܒܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܘܒܫܘ̣ܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܒܐܣܟܡܐ ܡܨ̇ܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܬܪܝ̇ܢ̣̈ ܐܫܠܡ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܃ ܟܕ ܕܡܝܗ̇ ܝ· ܐܢܬ ܀ ܂ X XX ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܝܗܠܝܢ ܣ̇ܡܬ ܃ ܗܟܢܐ ܐܘ̇ܣܦܬ ܂ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܥܡܢܘܐܝܠ ܠܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܐܢܬ ܫܪܝܢ ܝX ܐܚܝܕ ܐܢܬ̇ ܐܝܟ ܠܒܘܟܝ̇ܐ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܇ ܘܣܒ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܠܗ̇ܝ ܕܡܚܘ̇ܐ ܐܢܬ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܓܠܐ ܕܡܫ̇ܟ-ܚ ܐܢX ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܩܒܠ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܡܩ̇ܪܒ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܠܚܫܐ ܇ ܕܒܗ ܐܫܬ̣ܪܝܬ̇ ܡܪܘܕܘܬܗ ܕܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ ܂ ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܬܘܪܨܝܗܘܢ̈ ܕܚܫܐ̈ ܂ ܠܡܢܐ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܕܣܓܝ ܟܪܝܗܢ̈ ܒܫܟܝܪܘܬ ܐ ܂ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܂ ·ܝ ܡܪܝܡ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܇ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܠܐ ܝܠܝܦܬܐ̈ ܡ̇ܓܣܐ ·
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܟܝܢܐ ܃ ܘܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܬܘܒ ܃ ܠܐ ܬܟܬܪ ܒܗ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܐܢܬ ܂ ܥܐ̇ܠ ܥܡܗ ܘܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܙܥܩ ܃ ܕܥ ܐܘ
SevAnt:LuqGramm ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܠܝܡܝܢ ܟܕ ܛܪܕܝܢ ܠܟ ܡܢ ܬܪܥܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ܘܫܘܝܝ̈ ܠܓܘܚܟܐ ܇ ܡܢ ܢܦܫܟ ܥܐ̇ܠ
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܗܪܟܐ ܥܠܬܗ̇ ܕܝܠܘܬ ܐ ܢܗ·ܪܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܪ̣ܫܥܝܢ ܐܢܬ ܂ X · ܙ ܂ ܕܩܐ̇ܡ ܐ̇ܡܪܬ ܆ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢܬ ܫܕܪܬܢܝ ܆ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܠܚܘܝܕܐ ܕܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܡܕܢܚܐ ܐܢܬ ܣܝ̣-ܡܢ̣̈ ܘܡܙܕܟܝܢܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܝܟܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܘܕܝܘ ܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܂ ܂ ܐܢܬ ܘܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܇ ܚܘܒܬܐ ܕܡܬ̇ܬܒܥܐ ܠܐ ܦ̣ܪܥܘ̣ ܠܐ ܡܦ̣ܣ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܟܬܒ ܇ ܥܡ ܚܫܘܟܐ ܗ̇ܘ ܕܦܐܐ ܝ ܠܟ ܘܠܐ ܡܢܗܪܢܘܬܐ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܓܠܝܢ̈ ܇ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܢ ܢܦܫܗ ܡܡܪܚ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܨܝܕܬܐ̈ ܕܡܢ ܕܦܘܫXX ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܡܢ̣ܦܫ ܘܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܠܗ ܂ ܠܡܢ̣ܘ ܕܝܢ ܡܥܪܙܠ
SevAnt:LuqGramm ܠܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܣ̣ܡܬ ܩܕܡܝܗ̇ ܆ ܡܫܟܢܢ ܐܢܬ ܠܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ ܡܬܟܣܣ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ Xܦܣܩܐܝܬ ܡ̇ܒܕܪ ܐܢܬ ܂ ܐ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܚܢܢ ܓܝܪ ܠܘ Xܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ̈ ܫܘ̣ܝܝ̈ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܐܝܟ ܕܥܠ ܫܘ̇XX ܠܗܠܝܢ ܕܪܘܫܥܐ ܬܚܘܒܐܝܬ ܒܢ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟܐ ܒܟܠܕܘܟ ܢܛ ܂ ܪ ܠܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܐܢܬ ܚ̣ܕܬ ܐ ܕܡܛܠܬܢ ܘܐܠܗܐ ܚܫܘܫܐ ܠܘܩܒܠ ܚܛܝ̣ܬܐ ܀ ܚ̇ܙX
SevAnt:LuqGramm ܐܝ̇ܕܐ X0 ܡܢܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܡܬ̇ܪܥܐ ܐܢܬ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܐܢܬ ܠܟ ܕܒܬܪܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܬܟ̣ܬܒܟ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܫܘܡܠܝܐ ܡܬܝܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܡܬ̇ܕܡܪ ܗܘܐ ܘܡܫܒܢܢ ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܠܘܬ ܘܠܪܝܢܘܣ ܟܬ̇ܒ ܐܢܬ ܐܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܡ̣ܬ ܐܝܟ ܕ ܠܗ ܐܫܬܘܕܥ ܐܝܟ Xܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܣ̣ܗܕܬ ܐܡ̣ܪ ܂ ܘܘܝ̇XXX ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܦܪܫܝܢܢ - ܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܠܐܒܗܬܐ̈ ܘܠܡܠܦܢܐ̈ ܕܩܕܡܘܗܝ ܢܩ̣ܦ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐ ܂ ܦ
SevAnt:LuqGramm ܠܣܟܠܘܬܗ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܚܥܝܡܐ ܐܡ̣ܪ ܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܠܣܟܠܐ ܇ ܟܕ ܒܡܨܥܬܐ ܂ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡ̇ܨܥܪ ܐܢܬ ܠܗ ܇ ܠܐ ܡܪܝܡ