simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܐܕܡ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ . ܒܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘܣܐ . ܘܠܘܬ ܐܢܬ ܕܗܘܝ̈ . ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܐܕܡ ܕܐܝܟܐ
SevAnt:Epist ܠܒܝܬ ܐܠܗܐ . . ܘܩܪܘܒܪ ܠܝXܫ̣Xܝܥ . . ܡܝܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܠܘܬ ܐܢܬ ܕ ܩܘܗܠܬ . . ܕ ܐܝܬܝܗܝܢ . . Xܪ ܪܓX ܡܐ X XXXXX ܕ ܐ̇ܢܠX
SevAnt:Epist ܠܒܝܬܐ ܕܐXܗܐ : ܘܩܪܘܒ ܠܡ̇ܫ̣ܡܥ X ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܐܙ . ܠ ܐܢܬ ܡ̇ܪܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . X X X ܛܪ ܪܓܠܐ ܕܝܠܟ ¹ܡܐ ܕܐ . ܙܠX
SevAnt:Epist : ܘܟܠܟ ܐܝܬܝܟ ܕܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܆ ܐܬܬܥܝܪ ܒܐܘܪܚܐ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ : ܘܠܝܘܬ ܕܝܢ̇ܐ ܪܕܦ
SevAnt:Epist ܕܙܥܘܪܝܐ ܆ ܗܕܐ ܡܛܠܬܟ̣ ܨܒܝܢܐܝܬ ܥ̣ܒܕܗ̇ . ܒܟ̣ܐ ܐܢܬ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܚܘܒܐ ܕܒܪܐ ܕܠܘܬܢ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܠܡܠܩܢܘܬܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܆ ܕܡܦܘܚܝܬܐ ܐܢܬ ܡܬܒܝ̇ܪܝܐ ܆ ܘܠܐ ܩܕܡ ܢܦܫܐ ܦܓܪܐ ܡܬܓ̣ܒܠ . ܡܛܠ ܡܢܐ
SevAnt:Epist ܟܠ ܐܢܬ ܇ ܕܕܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܗܝ ܐܚܪܬܐ ܇ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܀ ܡܕܝܢ ܐܘܕܐ ܚܕ ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܦܠܓ ܐܢܬ ܟܝܢܐ̈ . ܥܡ ܘ̇ܝ ܕܝܕܥ̇
SevAnt:Epist : ܘܡ̣ܫܘܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚ̇ܫܚ ܒܡܠܐ̈ ܕܕܘܝܕ ܗܢ̇ܝܢ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܟܬܘܒ : ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ : ܟܕ ܡܛܠܬܝ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܠܡܣ̇ܬܟܠܘ ܀ ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܆ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܙܕ̇ ܩ ܠܢ ܐܢܬ ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܥܢ̣ܐ ܐܢܬ ܆ ܐܦ ܡܕܡ ܕܪܒ ܘXܒܥܠܝ ܡ̇ܫܟܚ
SevAnt:Epist ܕܐܚܝܕܐ ܡ̇ܢ ܩܐܪܘܬܐ ܆ ܛܘܦܣܐ ܕܟܬܝܒܬܐ . ܢܚܫܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܒܦܛܝܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܘܕܫܪܪܐ ܀ ܝ ܝܚ ܢܬܠ ܕܝܢ ܐܢ ܨ̇ ܒܐ
SevAnt:Epist ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ : ܘܠܝܘܬ ܕܝܢ̇ܐ ܪܕܦ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . X XX ܐܢܗ̣ܘ ܕܩܐ̇ܡ
SevAnt:Epist ܗܘ ܥܘܫܢܐ ܘܫܘܪܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܒܪܝܢ ܒܟ . ܡܪܐ ܟܠ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ . ܗܘܝܬ ܠܗ ܫܒ̣ܝܚܐܝܬ ܓܝܪ ܗ̣ܕܝܪ ܘܡ̇ܫܒܚẌ ܕܥܫܢ ܠܒܝ ܀
SevAnt:Epist ܡܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܡܦܝܣܢܘܬܐ . ܗܠܝܝܢ ܆ ܡܫܝܚܐ ܫ̇ܠܡ . ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܩܘܒܠܐܝܢ . ܘܠܐ ܡܬܓܪܦ
SevAnt:Epist ܒܐܘܪܚܐ ܇ ܕܠܡܐ ܢܫܠ̇ܡܟ ܒܥܠܕܒܒܟ ܠܕܝ̇ܢܐ ܇ ܘܕܝ̇ܢܐ ܐܢܬ ܘܡܠܘܟܐܝܬ ܇ ܕܗܘ̣ܝܬ ܡܬܐܘܐ ܠܒܥܠܕܒܒܟ ܥܓ̣ܠ ܇ ܥܕ ܥܡܗ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬ : ܕܣܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܢܬ ܙ̇ܟܐ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܡ̇ܚܘܐ ܐܢܐ ܆ ܕܠܘ ܦܝܠܣܘܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕ
SevAnt:Epist ܇ ܠܩܩܒܠ ܙܪܥܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܗܪܛܝܩܝܐ̈ ܀ ܐܡ̣ܪ ܗܟܝܝX Xܘ̣ ܐܢܬ ܡܬ̇ܢܒܪܫ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܒܛ̣ܢܢܐ ܐܠܝܘܝܐ ܡܝܬ̇ܓ̇ܘܙܠ
SevAnt:Epist ܕܬܫܐܠ . ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܕܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܚܦܪ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܟ . . X X ܘܠܡܢܐ X ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܪܚ̇ܡ
SevAnt:Epist . ܐܘ ܕܬܝ̣ܛܐ̇ ܨܒܐ ܐܢܬ . ܐܬܐ̇ܘܝ̣ ܕܐܡܬܝ ܕܡܣܟܠ ܒܟ ܚܒܪܟ ܐܢܬ . ܕ ܐܡܬܝ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܝܢ ܬܐܪܬܗ . ܘܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪ ܢ ܇ ܕܚ̇̇ܛܐ
SevAnt:Epist ܕܬܟܬܘܒ : ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ : ܟܕ ܡܛܠܬܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ
SevAnt:Epist . ܐܢ ܓܝܪ ܘܕܠܐ ܠܓܡܪ ܡܐ̇ܬ ܐܡ̣ܪ . ܐܪܐ ܡܢܐ ܡܒܝܐܐ ܗܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܫܐܠ . ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܕܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܚܦܪ