simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܕܬܩܘܡ . ܘܠܐ ܝܪܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܚܦܘ ܣܚܦܢ̈ ܠܟ ܕܠܐ ܐܢܬ ܐ ܆ ܗܐX XX·XX ܝ ܡܣܒܟ ܐܢܬ ܕܬܐܚܘܕ ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܣܒܪ
SergStyl:epLuqJew ܕܢܒܝܐ̈ ܆ ܩܒܠ ¹ ܘܐܬܛܦܝܣ ܠܢܒܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܕܝܥܐ ܗܝ ܆ ܕܐܢ ܐܢܬ . ܒܡܬܠܐ ܇ ܢܝX¹̈ . ܒܦܪܨܘܦ : ܢܝXXܢ . 1 XIܐܠܐ ܐܢ ܬܠܡܝܕܐ
SergStyl:epLuqJew ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܣܗܕ ܥܠ ܗܕܐ . X . 1ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܐܡܪ ܟܬܟܐ ܕܐܦܢܝ ܐܢܬ : ܠܡܐ ܐܦܢܝ ⁴ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܣܓܕܬܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ
SergStyl:epLuqJew . ܐܣܬܟܠ ܐܦܢ ܗܫܐ ܇ X ܕܕܡܐ ܕܪܒܘ ܐܡܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܟ̇ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܡܠܐܟܐ ܇ . 11ܐܦܢ ܐܢܬ ܫܝܥ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ
SergStyl:epLuqJew ܗܘ ܠܐܒܗܝܟ̈ ܆ ܗܢܘܢ X ܕܟܕ ܚܙܘ̈ ܫܐܕܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܐܡܪܘ . ܐܢܬ ܦܢܛܣܝܣ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܘ ܒܫܪܪܐ . . 9ܣܪܓܝܣ ܕܡ̇ܐ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ : ܘܦܫܛ ܐܢܬ ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew ܐܢܬ ܐܘܕܐ ܘܠܐ ܬܥܩܒ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ̣ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܐ̇ܘܕܝܬ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܘܡܘܕܐ̣ ܐܢܐ . ܘܐܦ
SergStyl:epLuqJew ܕܬܚܙܐ : Xܢ ܕܒܚܕܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܘܕܝܢ ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܝܠܦ̣ܢܢ . ܘܐܢ ܫܪܝܪܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܟ ܩܒܠ ܐܢܘܢ . ܘܒܥܐ
SergStyl:epLuqJew ܫܪܝܪܐ̣ ܩܒܠ ܠܢܒܝܝܟ̈ . ܘܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܬܣܠܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ . ܠܝܛܐ ܆ XܝXX²̈ ܡܬܚܬܡ ܆ ܘܣܗܕܘܬܐ ܡܨܛܪܪܐ . ܐܢ ܝܗܘܕܝܐ
SergStyl:epLuqJew ܡܚܘܐ ܠܝ : ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܝܬܝܢ ܕܡܪܝܐ . . 13ܣܪܓܝܣ ܢܒܝܗ ܐܢܬ ܘܝ ܠܕܩܪܝܢ ܠܒܝܫܐ ܛܒܐ ܇ ܘܠܛܒܐ ܒܝܫܐ . . 12ܝܗܘܕܝܐ ܘܡܨܐ
SergStyl:epLuqJew ܡܝܬܐ ܐ̇ܡܪ ܠܝ . . 5ܝܗܘܕܝܐ ܩܪܐ ܐܢܐ ܡܝܬܐ ܠܟܠ ܕܢܦܩ̣̇ܬ ܐܢܬ 3ܝܗܘܕܝܐ ܥܠ ܓܪܡܐ ܕܡܝܬܐ ܩܕܡܝܐܝܬ . . 4ܣܪܓܝܣ ܠܡܢܘ ܩܪܐ
SergStyl:epLuqJew ܡܚܘܐ ܕܠܐ ܣ̣ܓܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܥ̣ܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣ̣ܓܕ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܕܣܓܪ . . . 20ܣܪܓܝܣ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ
SergStyl:epLuqJew ܠܗ ܒܢܘܪܐ : ܘܚܝܠܟ ܥ̇ܒܕ ܐܟܘܬܗ ܆ ܡܕܝܢ ܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܘܨܠܝܒܐ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܢܓܪܐ ܥܒ̣ܕܗ : ܘܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܡܘܩܕ
SergStyl:epLuqJew ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ X ܓ̇ܙܪ ܐܢܬ ܒܫܒܬܐ ܐܢܬ . ܘܫܦܪܘ̈ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟ ܇ ܕܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܫܒܬܐ . . 3ܓܙܪ
SergStyl:epLuqJew ܠܢܒܘܙܪܕܢ ܗ̇ܘ ܕܐܘܩܕ ܠܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ . ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܘܩܕܬ : ܘܕܘܝܕ ܬܘܒ : ܘܨܠܝܒܐ ܠܐ ܡܘܩܕ ܐܢܬ ܆ ܗܐ ܫܘܐ
SergStyl:epLuqJew . ܕܡܠܟܐ ܡܐ ܝXXX . XXܕܐܡܠܟ : ܘܝܬ̣ܒ ܥܠ X ܟܘܣܪܝܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܕܐܝܟXX ܗܟܢܐ ܐܝܬܘ ⁴ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝܕܥ
SergStyl:epLuqJew ܪܥܝܢܗ ܕܣܐܡ ܢܡܘܣܐ . . 13ܝܗܘܕܝܐ ܐܝܟ̇ܢܐ ܠܐ ܝܪܥ ܐܢܐ ܐܢܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܢܡܘܣܐ ܕܛܡܐ ܐܢܘܢ . ܘܠܘܩܒܠ ܢܦܫܟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ
SergStyl:epLuqJew ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܝܐ ²ܚܝܐ . ܥܢܐ Xܝܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝ . ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܟܐܦܐ̣ ܘܐܡܕ̇
SergStyl:epLuqJew ܡܪܝܐ̣ ܘܛܒ ܬܪܝܨܝܢ ܕܝ̇ܢ̣ܝܟ ܘܬܘܒ . ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܥܘ̣ܠܐ ܐܠܗܐ . . ܕܒܓܘܗ̇ ܆ XܝXX¹ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ . ܕܙܕܝܩ
SergStyl:epLuqJew ܡܝܬܐ . ܘܐܡ̣ܪܬ ܠܝ . ܠܟܠ ܕܢ̇ܦܩܐ ܪܘܚܗ ܡܢܗ . ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܐܢܬ ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܇ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟ ܓܝܕ̇ ܕܠܡܢܘ ܩ̇ܪܐ