simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܠܡܐܡܪ ܂ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ ܙܩܝܦ ܐܢܐ ܂ ܚܝ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܫܐ ܠܘ ܐܢܐ ܂ ܐܢܬ ܗܕܡܝܟ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܬܒܐܝܬ ܐ̇ܡܪ ܂ ܘܥܡ ܦܘܠܘܣ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܘܡܠܟܐ ܘܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܢܐܡܪ ܆ ܐܬܪܗܒܘ ܗܘܘ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢ ܕܢ ܠܐ ܆ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ̣ ܘܗܘ̇ܐ ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܘܗܝܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܇ ܐܢ 3ܐܬ̣ܐ ܓܒܪܐ ܠܘܬܟ ܝ ܘܡܠܠ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܐܢܬ X ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܗ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗܫܐ̣ ܐܢܬ 2ܝ̇ܕܥ
Ps-Zach:EccHist ܡܚܘܐ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̣̈ ܟܕ ܒܚܕ ܡܚܝܕܝܢ ܂ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܐܫ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܂ ܟܕ ܠܐX ܡܢܚ ܘܨ̇ܒܐ ܡܬܚܝܒ ܕܢܫܠܡ ܂ ܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܒܥܓܠ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ ܢܦܬܚ ܐܠܗܐ ܬܪܥܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܠܟܘܠܗ ܥܠܡܐ ܂ ܐܢܬ ܒܙܒܢܐ X ܗܢܐ ܕܟܗܢܘܬܟ ܙܪ ܂ ܩ ܠܢ ܕܢܬܓܠܐ ܂ ܦܬܚ ܠܢ ܗܟܝܠ
Ps-Zach:EccHist ܠܢܝܙܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܪܒܐ ܂ - ܒܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܚܪܒܢ̈ ܐܬܦܪܥܢ ܐܢܬ ܕܒܐܝܕܝܢ̈ ܂ ܘܚܘܝܘ ܠܚܪܒܝܗܘܢ̣̈ ܘܐܡܪܘ ܂ ܚ̇ܙܐ
Ps-Zach:EccHist 2ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܪܝ ܇ ܐܢ 3ܐܬ̣ܐ ܓܒܪܐ ܠܘܬܟ ܝ ܘܡܠܠ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܂ ܂ X ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܗ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗܫܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܝܕܝܢ ܬܣܬܟܠ ܗܝ̇ ܕܡܬܐܡܪܐ ܂ ܕܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܠܬܘܕܝܬܢ ܐܢܬ ܂ ܕܟܕ ܬܩܪܐ ܒܟܬܒܐẌ ܆ ܬܫܟܚ ܕܐܡܪ ܝܝ ܐܒܐ ܥܠ ܒܪܐ ܕܒܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܒܡܪܝܐ ܬܬܢܛܪ ܘܥܗܕ ܐܢܬ ܠܝ ܚܣܝܐ ܕܒܟܠܡܕܡ X ܀ XܝXܝX ܐܢܬ ܕܠܘܬܟ ܕܝܠܟ ܂ ܗܕܐ ܕܥܡܝ ܫܐܠܐ ܫܠܡܟ ܒܡܪܝܐ ܂ ܝ ܟܕ ܚܠܝܡ
Ps-Zach:EccHist ܠܢ ܕܢܗܝܡܢ ܂ ܓܒܪܐ ܕܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܂ ܐܢܬ ܗ ܡܢܘܬܐ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܂ ܒܐܝܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܚܦܛ
Ps-Zach:EccHist ܘܚܡܬܢ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܂ ܘܚܢܢ ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܢ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܪܘܓܙܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܫܡܥܘܢ ܒܝܢܘܗܝ ܘܠܗ ܂ ܠܡܢܐ ܪܓܝܙ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܠܝܬ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܚܫ ܘܢܡܘܬ ܒܒܣܪ ܂ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܩܪܝܬ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܐܡ̇ܪ
Ps-Zach:EccHist ܘܥܓܠ ܂ ܘܡܛܘܠ ܕܛܒܝܒܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܝܘܚܢܢ ܃ ܘܝܩܝܪ ܗܘܐ ܡܛܘܠ ܐܢܬ ·ܙ ܝX ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܐܘ 20ܡܫܬܦܪ ܐܢܐ ܂ ܓܠܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܐܢܬ ܡܡܠܟ
Ps-Zach:EccHist ܒܗ̇ ܬܪܥܐ̈ ܕܢܚܫܐ ܂ ܛܦܝ ܐܢܘܢ ܒܐܦܘܗܝ̈ ܕܬܢܝܢܐ ܂ ܘܐܚܘܕ ܐܢܬ ܐ̣ ܩܪܒܘ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܬܚܘܬ 2ܠܡܥܪܬܐ ܂ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܠܡ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂ ܝܝ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܒܢܝܗ̇ ܠܥܕܬܝ ܂ ܐܢܬ ܥܠ ܫܘܥܐ 2ܕܗܕܝܝܢ ܦܛܪܘܣ ܟܐܦܐ ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܒܩܢܘܢܐ̈ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܂ ܙ ܟܢܫܢ ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܝܢܐ ܕܣܦܪ ܂ ܆ ܂ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܂ ܕܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܬܟܫܦܬܟ̈ ܚܣܝܬܐ̈ ܬܦܝܣܝܘܗܝ 1 ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܬܢ ܂ ܕܥ ܐܘ ܐܢܬ ܨܠܘܬܟܘܢ̈ ܚܣܝܬܐ̈ ܣܢܝܩܝܢ ܚܢܢ ܂ X 11ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܕܪܟ
Ps-Zach:EccHist ܒܩܝܢܕܘܢܣ ܂ ܐܟܙܢܐ ܝ ܓܝܪ ܕܢܒܥܐ ܐܢܫ ܕܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܢܬ ܕܒܝܫܐ ܂ ܕܐܢ ܬܓܡܪܝܘܗܝ ܪܘܫܥܐ ܣܓܝܐܐ ܡܦܓܥ ܒܟ ܂ ܘܢ̇ܦܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܟܣܐ ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܐܬܓܠܝ ܠܟ ܂ 7ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܫܬܘܚܪ ܡܢ ܕܬܐܡܪ ܐܢܬ ܕܗܘܝܢ ܟܘܠ ܫܥ ܙܘܥܐ̈ ܘܚܣܝܪܘܬ ܝ ܂ X ܇ XX ܡܛܪܐ ܂ ܘܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܢܐ ܘܡܢܐ ܝ ܝܠܕܬܟ ܂ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܛܘܠ ܕܥܠܬܐ ܗܘ 3ܕܟܘܠ ܐܢܬ ܒܪܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܢܒܝܐ ܇ ܕܒܪܝ