simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܝ ܒܡܪܚܘܬܟ ܕܐܚܒܠ ܫܘܦܪܟ ܪܓܝܓܐ ܒܚܪܒܐ ܘܐܦܠܦܠ ܩܘܡܬܟ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܠܐ ܛܠܡܝܢ ܘܠܐ ܡܚܠܦܝܢ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܡܢܐ ܥܨܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܗܢܐ ܕܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܠܡܚܫܒܬܝ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܠܨܒܝܢܝ . ܐܢܬ ܡܐܚܐ ܐܢܬ ܘܠܢܦܠܐ̈ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܘܠܕܠܐ ܣܒܪܐ ܣܒܪܐ ܥܒܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܗܘܢ ܬܕܥ . ‏ ‏ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܘܣܪܘܚܐ ܡܛܥܡ ܒܕܡܐ ܐܢܬ ܐܢܐ . ܩܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܠܢܦܫܗܘܢ . ܘܡܐ ܕܒܩܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ . ܐܠܐ ܗܫܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܝ ܘܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ‏‎‎‏ ܘܟܢ ܒܐܠܗܐ ܙܩܝܦܐ ܡܗܝܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܢܦܠܐ̈ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܘܠܕܠܐ ܣܒܪܐ ܣܒܪܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܗܢܐ ܐܢܬ ܫܒܝܚ ܚܝܠܟ ܒܪܘܝܢ . ܡܝܬܪ ܫܘܠܛܢܟ ܦܪܘܩܢ ܕܠܡܝܬܐ̈ ܡܐܚܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܐܢܗܘ ܕܡܫܬܕܪ ܡܢܟ ܠܩܪܒܐ ܘܒܓܘ ܣܕܪܐ ܒܝܕ ܐܢܬ ܫܡܥܘܢ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܦܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܟܚܕ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܒܪܡܘܬܟ ܓܝܪ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ ܒܡܪܚܘܬܟ ܚܝܝܟ̈ ܘܚܝܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܘܠܦܢܟ ܡܘܒܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ . ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܝ ܝܬܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܕܠܘܬܟ ܐܓܪܬ ܪܘܚܝ ܥܡܟ ܘܡܥܟܬܟ ܘܠܐ ܫܡܥܬܢܝ ܡܟܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܐܢܬ ‏ 25 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܝܟܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܐܚܒܬܟ . ܐܢܬ ܒܚܪ ܠܒܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܚܝܠܝ ܐܢܬ ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܠܟ ܕܒܟܠܗ ܠܒܝ ܒܥܝܬܗ . ܐܢܬ ܒܨܐ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܝܕܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܫܚܬ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܚܝܠܐ ܘܒܐܝܕܗ ܦܪܩܬܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܒܝܕ ܐܣܛܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܠܒܫܬ ܡܢ ܐܢܫܘܬܢ ܗܝ ܕܐܦ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܟܡܐ̈ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ‏‎‎‏ ܘܫܠܚ ܐܢܬ ܠܝ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܐ‏ ‏ ܐܢܬ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܥܡܐ ܕܣܒܐ̈ ܐܝܬܝ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܡܠܟܝܢ ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܬܒܥ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܣܥܪܬ ܘܣܥܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܐܫܛܪܐ ܗܘ ܠܐ ܚܬܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܝ ܕܐܣܓܘܕ ܠܗ ܚܫܟ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܕܐܙܕܩܦ ܕܢܟܣ ܕܝܢ ܐܢܬ ‏‎‎‏ ܕܢܐܬܐ ܘܢܢܚܡ ܠܡܝܬܐ̈ . ܘܐܦ ܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܗܫܐ ܦܩܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܢܗܝܪܐ ܘܚܟܝܡܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܡܪܬ ܗܕܐ ܡܢ ܐܢܬ ܕܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ ܗܟܢ ܥܒܕ . ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܐܢܐ ܒܩܛܠܟ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܛܠ ܩܫܝܘܬ ܠܒܟ ܐܦܢ ܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܚܘܣ‏ ‏ 48 ܥܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܡܟ ܕܐܦ ܡܢ ܕܡܐ ܕܪܒܘܬܐ̈ ܐܬܟܠܐ . ܘܐܢ ܥܠ ܢܦܫܟ ܠܐ ܚܐܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܪܘܫ . ܘܕܐܡܪܬ ܕܠܫܘܦܪܟ ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܪܘܫ . ܘܕܐܡܪܬ ܕܠܫܘܦܪܟ ܡܚܒܠ ܐܢܐ ܐܢܬ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ ܐܢܬ ܪܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܠܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܐܠܐ ܚܝܐ ܐܢܬ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܫܡܥܘܢ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܣܓܕ ܐܢܬ ܠܢܘܪܐ ܘܠܫܡܫܐ ܡܬܦܨܐ