simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܦܣ̣ܩ ܕܝܢܐ ܒܝܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܬܡܗܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܫܠܝܡܘܢ ܝܝ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܕܢܫܟܚ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܂ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܝ ܠܚܝܠܐ ܕܒܩܢܘܢܐ̈ ܪܫܝܡ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܃ ܐܢܬ ܠܝ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܝܫܘܥܝܗܒ ܥܒ̇ܪ ܂ ܡܣܬܟܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܐܡ̣ܪ ܂ ܘܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܂ ܘܠܘܬ ܓܚܙܝ ܬܘܒ ܠܒܝ ܐܢܬ ܂ ܕܠܡܚܪ ܗܘ̇ܐ ܣܒܥܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܗܝܡܢ ܓܒXܐ ܂ ܕܗܐ ܚ̇ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܝܢ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪܬ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܦܝܫܝܢ ܒܐܝܕܟ ܬܪܥܣܪ ܂ ܐܢܬ ܫܒܬܐ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܟܕ ܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܆ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܒܣܝܡܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܥ̣ܒܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܡܠܐ ܕܘܟܬ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܗܘ̣ ܕܚܙ̇ ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܝ ܆ ܬܪܥܣܪ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܂ ܕܟܢܫܢ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܐܢܬ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܐܢܝܢ ܒܣܘܪܓܕܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܗܟܢܐ ܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܪ ܂ ܩ ܠܟ ܂ ܦܢܝ ܠܗܘܢ ܃ ܕܐܝܢ ܂ ܝ ܐܢܬ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܬܢܝܐ ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ ܕܟܐܝ ܒܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܕܫܡ̇ܥ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗܝܢ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܬܪܓܪܓ ܠܡܚܙܐ ܨܠܡܗ ܐܢܬ ܛܘܒܢܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܬܥܒܕܝܢ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܥܡܐ ܂ ܡXܝܠ ܕܠܟܝܢܐ ܛܥܝܬ ܘܠܟܬܒܐ ܃ ܟܕ ܠܘ ܡܕX ܕܢܘܟܪܝ ܐܢܬ ܕܫܪܝܪܢ̈ ܠܡܢܐ ܐܬܦܠܓܬ ܗܫܐ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܕܓܠܢ̈ ܠܡܢܐ ܡܠܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪ ܒܣܬܪܐܝܬ ܂ ܂ ܒܪܡ ܝܠ̇ܦ ܐܢܬ ܠܗܢܐ ܚܘܫܒܢܐ ܒܡܠܬܐ ܝ ܕܥܠ ܐܢܬ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܒܚܘܫܒܢܐ ܕܟܪܘܢܝܩܘܢ ܚܫܒ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܛܟܣܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܛܘܒܢܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܬܥܒܕܝܢ ܂ ܐܢܬ ܕܐܪܙܐ̈ ܂ ܘܨܘܪ ܐܢܝܢ̈ ܩܕܡ ܒܒܬܟ̈ ܠܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܩ̇ܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܕܪ ܗܘ̇ܐ ܐܪܒܥܣܪܐ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪ ܐܢܬ ܕܝܬܝܪܝܢ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܐ̈ ܕܫܡܫܐ ܡ̣ܢ ܕܣܗܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡܫܟܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܛܝܒ ܠܟ ܕܬܠܥܣ ܦܨܚܐ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܐܡܪܐ ܩܕܡ ܝܘܡܗ ܐܟܠܘܗܝ ܂ ܐܢܬ 3ܝܗܘܕܝܐ̈ ܦܨܚܐ ܂ ܐܡܪܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܡܪܢ ܃ ܐܝܟܐ ܨ̇ܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܘܪܚܗ ܕXܠܗܐ ܡ̣ܢ ܡܕܙܚܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܙ̈ ܘܝܕ ܐܢܬ ܥܐ̇ܠ ܘܢܦ̇ܩ ܡܪܝܐ ܂ ܒܪܡ ܠX ܥܘܠ ܒX ܐܢܫ ܘܠܐ ܢܦܘܩ ܂ ܚܙ̇ ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܚܟܝܡ ܠܝ ܓܒܪܐ ܃ ܐ ܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܒܛܢܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܂ ܐܢܬ - ܗܝ̣ ܐܘ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܟܣܝܬܐ̈ ܃ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܢ ܂ ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܟܕ ܗܕܐ ܥܒ̇ܕܝܢܢ ܆ ܡܪܝܐ ܡܚܣܐ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܥܢ̇ܐ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܝܢ ܐܘ ܡܠܦܢܐ ܚܟܝܡܐ ܓܡܪܝܢܢ ܡܐ ܕܡܠܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܂ ܘܐܝܢܐ ܐܝܩܪܐ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܂ ܝ ܕܢܬܝܕܥ ܡܢ ܕܐܬܩܕܫ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܗܫܐ ܠܒܘܫܐ ܡܠܒܫ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܟܕ ܡܬܩܕܫ ܡܢܐ ܡܘܣܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܪܒ̇ܥܐ ܝ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܡܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܃ ܐܢܬ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܘܪܓܕܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܕܪ ܂ ܟܕ ܫܩ̇ܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܝܫܘܥܝܗܒ ܥܒ̇ܪ ܂ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܝܝ ܐܢܬ ܂ ܡܕܝܢ ܟܠܡܐ ܕܠܐ ܐܬܦܩܕܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܟܕ ܒܚܘܫܒܢܐ ܕܟܪܘܢܝܩܘܢ ܚܫܒ̇ ܐܢܬ ܒܪ ܒܣܬܪܐܝܬ ܂ ܂ ܒܪܡ ܐܢܬ ܕܫܡܫܐ ܂ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̤ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܟܒܝܫܬܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡܫܟܚ