simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem : ܡܪ ܐܢܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܩܒܠܝ ܕܪܫܬ̇̈ ܐܢܬ ܗܝ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܠܡܢܐ ܠܘܩܒܠܝ ܕܝܠܝ ܡܬܟ̇ܬܫ
PhiloxMab:TenMem . ܒܪ ܫܥܬܗ ܠܡ ܕܫܒܩܬ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܗܘܝܬ . ܨܒܝܬ ܕܡܠܦܢܐ ܐܢܬ ܬܪܝܨܬܐ ܩܒܠܬ . . ܝܢ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܡܠܠ
PhiloxMab:TenMem . ⁷¹ܘܠܘܬ ܛܥܝܘܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܟܢܐ ܓܝܕ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܘ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܩܠܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܬ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܝܕܥܬܐ Xܫܩܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܝ̈ ܒܝܫܐܝܬ : ܟܕ ܢ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܚܪܢܐ ܆ ܘܠܘ ܐܢܬ ܐܫܬܟܚܬ ܠܟ ܗܦܟܬܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܬܐܡܪ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ : ܗܐ Xܗܦܟ
PhiloxMab:TenMem ܥܡ ܟܬܒܐ̈ ܕܝܫܘܥ ܪܒ̇ܐ ܗܘܐ . ܘܡܫܝܚܐ ܐ̇ܟܠ ܗܘܐ ܫ̇ܬܐ . ܐܢܬ . . ܝܢܢ ܕܩܒܠܢܗ̇ ܠܛܥܝܘܬܟ ܕܠܐ ܬܚܦܝܬܐ . ܘܡܟܝܠ ܐܡܪܬ ܦ
PhiloxMab:TenMem ܒܗܠܝܢ : ܘܣܒܝܪܢ̈ ܠܟ ܚܕܬܬܐ̈ ܕܥܠ ܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܇ ܐܝܟܐ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܩܝܡܬܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܝܢܐ . X 1ܘܡܢܐ ܡܬܕܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܘܫܠܝ ܠܟ . ܝܘܚܢܢ ܓܝܪ ܐܡܕ̇ ܕܗ̇ܘ ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܢܬ . ܘܓܠܝܐ ܡܠܬܐ . ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐ ܗܘܐ ܀ 4ܚܙܝ ܥܠ ܡܢܘ ܡܓܕܦ
PhiloxMab:TenMem . ܠܐ ܓܝܪ ܛܠܡܢܢ ܐܢܫܘܬܐ ܐܝܟ ܡ . ܪ ܐܢܬ . ܘܐܠܐ ܥܡܗ̇ ܐܦ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ ܦܓܪܢܘܬܐ . ܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܗ ܕܡܠܬܐ ܡܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܀ 69ܢܫܡܥ ܬܘܒ ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ : ܠܐ ܠܡ ܐ̇ܡܪܐ ܥ̇ܕܬܐ ܐܢܬ ܫܐܝܠܐܝܬ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ . ܐܪܓܫܬ ܐܦܢ ܗܫܐ . ܠܡܢܘ ܫ̇ܠܡ
PhiloxMab:TenMem ܫܕܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܝܫܐ . ܘܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܟ̇ܬܫ ܐܕ̇ ܙ̇ܕܩ ܠܟ ܐܢܬ ܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠܗ ܥܡܠܟ ܣܪܝܩܐ ܘܝܬܝܪܐ . XXX X X ܟܚ
PhiloxMab:TenMem . ܐܘ ܐܣܟܡܬܢܐܝܬ ܒ̣ܬ . ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܟܠܗ̇ ܡܠܬܗ ܬܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܘܬܟ ܕܐܘ ܒܫܢܝܘܬܐ ܡܡܠܠ ܢܬ . ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡܦܣ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܘܥܒܝܕܬ ܕܪܘܫܐ ܘܠܐ ܡܬܚ̇ܡܨܬ . ܠ . ܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܟܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐܐܝܬ̈ ܒܝܘܠܦܢܗ XX 49 ܘ ܆ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem . ܚܙܝܬ ܐܝܟܢ ܡܚܪܡ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܘܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܝܠܗܘܢ ܐܢܬ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ . ܗܘ̣ܐ ܡܢܢ ܒܗܘܝܗ ܆ ܝܘܠܦܢܗ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܦ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܬܫܘܐ ܒܩܢܐ : ܕܡܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ܥܠ ܗܝܟܠܗ : ܐܢܬ ܫ̇ܘܝܢ ܠܫܘܒܩܢܗ ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܒܗܝܟܠܗ ܬܡܝܗܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܒܡܚܝܠܘܬܟ : ܬܬܩܠ ܒܝܕ ܫܡܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܐܠܐ ܠܘܬܗܝܢ ܐܢܬ ܆ ܐܘ̇ ܕܚ̇ܐܫ ܐܘ̇ ܬ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡܚܝܠܬܗ̈ . ܐܙܕܗܪ
PhiloxMab:TenMem . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܢ ܠܐܢܫܘܬܐ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ ܀ X ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܢܬ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܟ ܆ ܡܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܢ ܠܗܘܬܐ ܚ̇ܟܡ
PhiloxMab:TenMem ܠܩܘܒܠܘ ܡܟܝܟܘܬܐ . - X X X X X X X ܐܕܪܟܬ ܒܝ ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܐܠܡ ܬܙܟܝܟܘܢ X . ܚܙ ܒܝ ܓܝܪ ܪܡ . ܙܕܩ ܝ X ܗܘܐ ܕܬܠܒܫ
PhiloxMab:TenMem ܀ 47ܘܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܐܢ ܠܡ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܫܩܠ ܦܓܪܐ ܆ ܠܡܢܐ ܚܫܐ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܚܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܦ ܐܢܬ ܕܚܫ ܘܡܝܬ ܒܪܢܫܐ : ܘܩܒܠ X 96 XX ܠܗܐ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܐܢܬ ⁴⁷ܗܘܐ ܕܚ̇ܐܫ ܘܡ̇ܐܬ ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܝܢ ܗܘܬ . ܡܘܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܢܘܢ ܕܚ̇ܣܡܝܢ ܒܦܘܪܩܢܗ ܕܟܝܢܢ ܘܥ̇ܫܩܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܚܫܐ̈ ܐܢܬ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܛ̇ܠܡܝܢ ܢܣܝܒܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܫ̇ܠܡ