simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܟܣܝܐܝܬ ܆ ܒܗܘ ܕܚܙܐ ܠܟ ܟܣܝܐܝܬ ܆ ܘܠܐ ܡܟܬܪܐ ܚܛܝܬܐ ܐܢܬ ‏ ‏ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܥܗܝܕ ܒܟܘܠ ܥܕܢ . ܕܒܟ ܚܐܪ ܐܠܗܐ . ܘܚܘܪ ܒܗ ܐܦ
PhiloxMab:Disc . ܕܒܠܚܘܕ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ‏ ‏ܘܐܠܘ ܗܝ ܐܙܕܟܝܬ ܆ ܟܘܠ ܐܢܬ ܕܡܠܐ ܥܠܡܐ ܆ ܐܬܦܢܝ ܘܒܥܝ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܘܡܫܟܚ
PhiloxMab:Disc ܒܥܒܕܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܘܦܝ ܥܘܫܢܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܆ ܡܬܥܫܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ . ܘܡܐ ܕܩܪܬ ܚܡܝܡܘܬܗ ܆ ܡܢ ܪܬܚܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܡܬܚܡܡ
PhiloxMab:Disc ܕܗܘܐ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܐܦ ܠܘܩܒܠ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܆ ܘܫܩܠ ܐܢܬ ܢܨܚܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܕܣܝܡܢ̈ ܩܕܡܝܟ . ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܒܣܝܢ̈ ܙܟܐ ܐܢܬ ܆ ܡܬܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܇ ܕܫܪܝܬ ܠܡܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܚܙܝܐ ܗܘ ܕܡܢ ܐܢܬ ܒܡܪܕܝܬܗܘܢ ܇ ܘܢܥܘܟܘܢ ܠܚܙܝܐ ܡܫܒܠܢܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܒܕܡܘܬܗ . ܟܕ ܠܝܬ ܥܠܝܟ ܡܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܕܗܟܢܐ ܬܠܘܝܟ ܪܘܚܐ ܐܢܬ ܕܡܪܟ ܆ ܬܣܒ ܠܟ ܛܘܦܣܐ ܠܡܦܩܬܐ ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܬܦܘܩ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܘܫܬܐ ܐܢܬ ܇ ܘܥܢܝܢܟ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܗܘܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܦܪܫ ܐܢܬ ܟܠ ܚܠܛ ܐܢܬ ܘܥܡ ܟܠ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܇ ܘܥܡ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܐܟܠ
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܚܙܝ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܣܠܩ ܡܓܕܠܐ ܆ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ . ܒܗܕܐ ܚܘܒܬܐ ܦܪܥ ܐܢܬ . ܘܗܘ ܡܕܡ ܕܣܝܡ ܥܠܝܟ ܡܫܡܠܐ
PhiloxMab:Disc ܘܕܥܝܬ ܐܢܬ ܆ ܗܕܐ ܬܘܒ ܢܩܦܐ ܠܗ ܠܥܒܕܟ . ܐܢ ܬܟܬܘܫܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܥܕܢܐ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܆ ܕܥ ܕܗܕܐ ܠܚܡܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܥܡܝܠ
PhiloxMab:Disc ܒܗ̇ ܒܝܡܝܢܐ ܕܠܒܝܟܐ ܝܡܝܢܟ ܇ ܘܒܕܪܥܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܒܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܒܩܪܒܝܗܝܢ̈ ܩܐܡ ܐܢܬ ܇ ܐܢ ܗܘ ܕܪܓܝܫ
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܚܝܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܟ ܐܢܬ ܠܐ ܟܪܝܗܐ ܇ ܗܝ ܕܒܠܥܕܝܟ ܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܪܐ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܨܢܥܬܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܘܠܘܬܟܐ ܕܣܢܝܬܐ̈ . ‏ ‏ܬܡܝܡܐ̈ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܘܡܢܘܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܗܝ ܬܬܚܫܒ ܠܟ ܨܥܪܐ ܇ ܕܓܠܝܙ
PhiloxMab:Disc ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܩܒܪܐ ܆ ܘܬܬܚܒܫ ܒܓܘܗ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܕܣܪܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܆ ܘܫܘܬܦܐ ܠܟܘܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܠܡܢܐ ܥܒܕܬܝܗܝ
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܟ ܡܫܪܝܐ ܆ ܐܦ ܕܬܣܒ ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܪܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܚܝܠ
PhiloxMab:Disc ܠܟ ܒܓܘ ܐܬܪܗ ܕܦܓܪܐ . ‏ ‏ܐܙܝܥ ܒܟ ܗܟܝܠ ܚܡܬܐ ܠܘܩܒܠ ܪܓܬܐ ܐܢܬ ܒܗ . ܥܕ ܠܐ ܪܟܢܝܢ̈ ܥܠܝܟ ܛܠܠܝܗ̇̈ ܕܣܝܒܘܬܐ ܇ ܘܦܐܫ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܦܝܘܬܐ ܕܓܠܝܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܦ ܠܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܐܢܬ ܪܦܝܘܬܐ ܡܠܟܐ ܠܟ . ܡܛܘܠ ܕܚܙܝܐ ܠܟ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܕܣܢܛ
PhiloxMab:Disc ܡܚܝܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܟ ܡܫܪܝܐ ܆ ܐܦ ܕܬܣܒ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܪܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc . ܠܨܒܝܢܗ ܕܥܒܘܕܐ ܥܨܐ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܗܟܢܐ ܨܒܐ ܕܢܬܩܝܡܘܢ ܐܢܬ ܠܝܬ ܠܟ ܕܬܟܬܪ ܒܓܘ ܥܠܡܐ . ܘܐܢ ܕܬܚܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܨܒܐ
PhiloxMab:Disc ܟܠ ܡܕܡ ܘܦܘܩ ܒܬܪܗ ܆ ܘܚܙܝ ܕܡܚܕܐ ܚܝܠܬܢܘܬܗܘܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܐܚܕܘ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܫܒܩܘ . ܘܢܦܩܘ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܇ ܫܒܘܩ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܠܪܓܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܬܐܟܘܠ ܐܟܠܬ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܬܚܐ . ܦܘܠܘܣ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܗܘ ܡܕܡ ܕܡܣܬܝܒܪ ܐܢܬ ܆ ܗܝ ܣܗܕܐ ܥܠܝܟ ܇ ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ