simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܐܦ ²¹ܠܝ . 5 X1ܫܕܪܢܝ ܕܝܢ |ܠܡܒܘܥܐ ܕܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܡ ¹⁹ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ²0ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܡܦܝܣ
Pall:LausHist ܐܢ ܬܟܬܪ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܫ̇ܠܐ ܐܢܬ X¹⁸ ܡܚܕܐ X ܐܢܬ XX¹⁴ܢ ܠܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ ܡܕܡ̣ ܬܘܒX ¹⁵ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܠܬܡܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
Pall:LausHist ܣܒ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܙܒܢ ܐܢܬ ܕܝܢܪܝܢ̈ X ²⁵ܘܐܡܪܐ X ²⁶ܠܗ : ܕܐܝܟ XX ²⁷ܕܒܥܝܬ
Pall:LausHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐܡ̇ܪ XX ²0ܠܗ X : ²¹ X XX Xܐܝܢ X . ܐܢܬ ܬܘܒ ܢܫܡܫ X . ¹⁸ܘܒܬܪ ܗܟܢ XX ¹ܩܒ̣ܠܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡܗܝܡܢ
Pall:LausHist ܕܬܦܠܝܢ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܬ ܚܬܡܬ ܢܦܫܗ̇ ⁸ܘܥܢܬ ܘܐܡܪܬ : ܐܢܬ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܗܘ̣ܝܬ XXܝܕܥܐ ⁵ܕܒܗܢܐ ܩܕܣܐ ܥܬܝܕܐ
Pall:LausHist ܐ̇ܥܒܕ ܠܟ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ : ܐܢܐ ܗܘ ܛܠܝܗ ܕܦܠܢ ܘܠܚܡܐ ܡܘܒܠܢܐ ܐܢܬ ܠܓܘ · ܝ X276ܘܡܠ̣ܠ |ܥܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ
Pall:LausHist ܕܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܒܩܠܝܬܝ . ܥܢ̣ܐ ܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ̣ܪ : ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܘܢܘܪܐ . X 75 ܘܥܢ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡ̇ܢ
Pall:LausHist XX ¹²ܕܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ X ¹³ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܪܐXXX¹⁴ ܐܢܐ ܒܗ̇ ܐܢܬ X . ⁸ܥܢ̣ܐ XX ܢܬܢܝܐܝܠ ܛܘܒܢܐ X ¹0ܘܐܡ̣ܪ X : ¹¹ܡ̇ܢ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܠܡܛܪ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܡܐ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܗܦܛܝܐ X⁷ ܕܛܛܝܢܐ ܐܢܬ X⁵ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܝX ⁸ܒܒܨܝܪܘܬܐ̣ ܨܠܐ ܥܠܝ ܆ ܟܕ ܡܙܕܗܪ
Pall:LausHist ܗܘ ܡܪܝ ܡܩܪܝܩX ܘܛܫܝ̣ܬ ܡܢܢ ܢܦܫܟ ܇ ܣܓܝ ܓܝܪ X ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܐܢܬ ܨܠܘܬܐ̣ ܐܝܟܐ ܕܣܝܡ ܡܕܒܚܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܬܐ ܣܒܐ ܒܪܝܟܐ̣
Pall:LausHist ܘܪܥ̇ܠ ܐܢܬ ܘܙ̣ܐܥXX ¹³ܡܢܗ X . ¹⁴ 4ܡܐܐ̈ X] ¹ܕܝܢ ²X ܐܢܬ ܘܪܒܘ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܫܒܚ X ¹²ܐܢܐ ܠܗ ܥܠ ܕܒܗ̇ XX ܒܗܕܐ ܡܫܬܚܩ
Pall:LausHist ܠܝX ⁸ܒܒܨܝܪܘܬܐ̣ ܨܠܐ ܥܠܝ ܆ ܟܕ ܡܙܕܗܪ ܐܢܬ ܠܡܛܪ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܠܡܚܪ ܐܝܟ |ܕܠܒܣܬܪܟ X⁵ ܘܚ̇ܙܐ
Pall:LausHist ܒܗ ܒܟܬܒܐ̣ ܣܦܝܩܐܝܬ X ¹ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ ܡܗܝܡܢܐܕܡܫܝܚܐܟܕ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܦܓ̇ܥ
Pall:LausHist ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܬ ܕܨܒܝܐ ܐܢܬܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܠܗ : ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ
Pall:LausHist ܟܕ ܡܓܚܟ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܇ |ܕܗ̣ܝX¹ ܗܕܐ ܚܘܣܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܐܢܬ ܡܐܟܐ ܠܟ̣ ܟܕ ܬܬܪܦܐ ܒܬܪܥܝܬܟ ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ
Pall:LausHist ܘܙ̣ܐܥXX ¹³ܡܢܗ X . ¹⁴ 4ܡܐܐ̈ X] ¹ܕܝܢ ²X [ܘܫܬ̈ ܡܕܝܢܢ̈ ܐܢܬ ܡܫܒܚ X ¹²ܐܢܐ ܠܗ ܥܠ ܕܒܗ̇ XX ܒܗܕܐ ܡܫܬܚܩ ܐܢܬ ܘܪܥ̇ܠ
Pall:LausHist ²ܥܠ ܩܕܠܐ X 3 ܕܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܟܣܝܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ . ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܘܥܠ ܢܫܒܐ̈ ܦܣ̇ܥ ܐܢܬ . ܢܫܟܢ ܠܟ |ܐܠܗܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ¹ܡܫܬ ܩܠ
Pall:LausHist ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܠܡܚܪ ܐܝܟ |ܕܠܒܣܬܪܟ X⁵ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܝX ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܕܠܝܠܐܝܬ ܪܕܝܬ ܠܩܕܡܝܟ ܒܫܦܝܪܬܐ̈ X X180ܘܡܬܦܢܐ
Pall:LausHist ܒܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܠܟ ܠܢܟܝܢܐ . ܣܓܝ ²ܕܝܢ ܡܢ ܟܘܝܐ̈ ܐܢܬ ܗ̣ܢܝܢ ܡܪܦܝܢ̈ ܐܘ ܬܬܚܬܪ ܥܠܝܗܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܓܚܟ
Pall:LausHist ܠܝ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܗ̣ܘ : ܐܡܪܝ ܡܕܡ ܕܨܒܝܐ ܐܢܬܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܟܐܢ |ܬܫܡܥܢܝ ܇ ܡܦܣܐܐܢܐ ܓܝܪ ܕܡܛܠX ܐܠܗܐ ܡܚܒ