simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ : ܘܝܩܕ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܪܘܓܙܟ . ܐܫܘܕ ܪܘܓܙܟ ܥܠ ܐܢܬ ܘܒܘܙܚܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܕܪܝܢ̈ ܐܢܘܢ .   ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܪܓܙ
P:Ps [AB] ܬܩܢܬ . ܠܓܪܒܝܐ ܘܠܬܝܡܢܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬ : ܬܒܘܪ ܘܚܪܡܘܢ ܠܫܡܟ ܐܢܬ . ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܫܡܝܐ ܘܕܝܠܟ ܗܝ ܐܪܥܐ : ܬܒܝܠ ܒܡܠܐܗ̇
P:Ps [AB] ܩܘܡ ܘܪܚܡ ܥܠ ܨܗܝܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܛܐ ܙܒܢܐ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠܝܗ̇ . ܐܢܬ ܥܣܒܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܩܝܡ ܐܢܬ : ܘܕܘܟܪܢܟ ܠܕܪܕܪܝܢ̈ .
P:Ps [AB] : ܦܪܘܩ ܠܥܒܕܟ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܡܣܒܪ ܒܟ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܡܣܟܢܐ ܐܢܐ ܘܒܝܫܐ .     ܢܛܪ ܠܢܦܫܝ ܡܛܠ ܕܛܒ
P:Ps [AB] ܠܥܡܡܐ̈ ܬܪܝܨܐܝܬ : ܘܠܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܒܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܠܟ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ . ܢܚܕܝܢ̈ ܘܢܫܒܚܢ̈ ܡܠܟܘܬܐ̈ : ܕܕܐܢ
P:Ps [AB] ܬܩܢܬ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܠܫܛܝܐ̈ ܕܠܐ ܬܫܛܘܢ : ܐܢܬ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܐܕܘܢ .     ܬܬܡܟܟ ܐܪܥܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ :
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܟܢ ܫܐܠܬܝ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܡܫܬܡܠܝܐ . ܠܡܢ ܐܩܒܘܠ ܐܢܬ ܥܩܪܘܗܝ̈ ܡܢܝ . ܘܠܐ ܢܦܪܥܘܢ ܛܪܦܘܗܝ̈ ܒܝ . ܥܫܝܢܐ ܘܪܒܐ
P:Ps [AB] . ܠܐ ܬܪܚܩ ܡܢܝ : ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܐ ܩܪܒ ܘܠܝܬ ܕܡܥܕܪ . ܐܢܬ ܕܐܡܝ . ܥܠܝܟ ܐܫܬܕܝܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ : ܘܡܢ ܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ ܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܐܡܪܬ ܠܫܛܝܐ̈ ܕܠܐ ܬܫܛܘܢ : ܘܠܪܫܝܥܐ̈ ܕܠܐ ܬܪܝܡܘܢ ܩܪܢܐ ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ : ܐܢܬ ܬܩܢܬ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
P:Ps [AB] ܣܬܪܝܢܝ ܘܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܢܛܪܝܢܝ : ܫܘܒܚܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܐܢܬ ܡܩܒܠܐ : ܚܐܦܐ ܕܝܢ ܕܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܠܘܬܗ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ .
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܘܒܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܐܢܬ ܠܢܦܫܝ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠܝܟ ܡܪܝܐ ܐܬܬܟܠܬ : ܘܐܡܪܬ ܕܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܒܕܘܟܬܗ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ . ܘܡܣܟܢܐ̈ ܝܪܬܝܢ ܐܪܥܐ : ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܐܢܬ . ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܪܫܝܥܐ ܘܠܝܬܘܗܝ : ܘܚܐܪ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ ܫܘܒܩܢܐ . ܣܒܪܬ ܐܢܬ . ܢܗܘܝܢ̈ ܐܕܢܝܟ̈ ܨܝܬܢ̈ ܠܩܠܐ ܕܟܘܫܦܝ . ܐܢ ܚܛܗܐ̈ ܢܛܪ
P:Ps [AB] ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܡܡܐ ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܠܠܝܐ : ܐܢܬ ܬܩܢܬ ܢܘܗܪܐ ܘܫܡܫܐ .
P:Ps [AB] ܐܠܗܐ ܡܣܝܥܢܢ : ܘܚܘܪ ܒܐܦܝ̈ ܡܫܝܚܟ . ܡܛܠ ܕܛܒ ܗܘ ܚܕ ܝܘܡ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܫܡܥ ܨܠܘܬܝ : ܘܨܘܬ ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܘܚܙܝ
P:Ps [AB] : ܘܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܐܣܬܟܠܬ ܡܚܫܒܬܝ̈ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܐܘܪܚܝ ܘܫܒܝܠܝ̈ ܝܕܥ
P:Ps [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܥܒܕܬ ܬܕܡܪܬܐ̈ : ܘܚܘܝܬ ܒܥܡܡܐ̈ ܥܘܫܢܟ . ܐܢܬ ܪܢܝܬ . ܐܠܗܐ ܐܘܪܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܝ : ܘܠܝܬ ܕܪܒ ܐܝܟ ܐܠܗܢ .
P:Ps [AB] ܒܪܝܬ ܐܢܘܢ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܡܪܝܐ ܚܣܕܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ : ܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܢܬ ܘܫܡܫܐ . ܐܢܬ ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ
P:Ps [AB] ܠܝ ܕܝܢܐ ܡܢ ܪܕܘܦܝ̈ .     ܚܦܪܘ ܠܝ ܓܘܡܨܐ ܥܘܠܐ̈ ܕܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܛܥܝܬ . ܟܡܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܬܗ̈ ܕܥܒܕܟ ܘܐܡܬܝ ܥܒܕ
P:Ps [AB] ܐܫܒܚܟ . ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ . ܬܫܥܝܬܐ ܐܢܬ : ܥܕܡܐ ܠܩܪܢܬܗ̈ ܕܡܕܒܚܐ . ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܐܘܕܐ ܠܟ ܐܠܗܝ