simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܐ ܀ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܒܕܐ̈ ܘܕܚܫܐ̈ ܆ ܐܢܬ ܢܛܪܬ ܬܪܥܐ ܠܫܡܥܘܢ . ܠܡܐ ܆ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
P:John [AB] . ܗܕܐ ܐܡܪܘ ܟܕ ܡܢܣܝܢ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܦܩܕ ܕܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܪܓܘܡ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܐܡܪ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܐܦܢ ܕܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܆ ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܐܢܬ ܐܢܐ ܂ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢܬ ܡܢ
P:John [AB] ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܗܫܐ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܬܕܥ . ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ . ܐܢܬ ܪܓܠܝ̈ ܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܐ
P:John [AB] ܠܢܦܫܟ ܐܣܪ ܗܘܝܬ ܚܨܝܟ̈ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܀ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܟܕ ܛܠܐ ܗܘܝܬ ܆
P:John [AB] ܥܠ ܢܦܫܟ ܀ ܐܡܪ ܆ ܐܢܐ ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܆ ܕܐܫܘܘ ܐܘܪܚܗ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܕܢܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܕܪܘܢ . ܡܢܐ ܐܡܪ
P:John [AB] ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܡܠܦܢܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒܕ
P:John [AB] . ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܥܒܕ ܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܇ ܘܨܒܐ ܗܘ ܕܒܓܠܝܐ ܢܗܘܐ ܐܢܬ ܠܟ ܡܟܐ ܂ ܘܙܠ ܠܝܗܘܕ . ܕܢܚܙܘܢ ܬܠܡܝܕܝܟ̈ ܥܒܕܐ̈ ܕܥܒܕ
P:John [AB] . ܘܐܘܕܝ ܂ ܘܠܐ ܟܦܪ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ . ܐܢܬ ܡܢ
P:John [AB] ܆ ܘܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܆ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܠܝ ܕܝܘܐ ܠܐ ܐܝܬ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܠܐ ܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܂ ܕܫܡܪܝܐ
P:John [AB] ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܡܫܝܚܐ ܁ ܘܠܐ ܐܠܝܐ ܁ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܀ ܥܢܐ ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܢܬ ܗܘܘ . ܘܫܐܠܘܗܝ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܥܡܕ ܐܢܬ ܇ ܐܢ
P:John [AB] ܠܝ ܆ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ . ܐܢܬ ܡܪܝ ܆ ܪܓܠܝ̈ ܡܫܝܓ
P:John [AB] ܆ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܐܫܪܝܟ ܘܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܐܙܩܦܟ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܗ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܥܡܝ ܆ ܠܐ ܡܡܠܠ
P:John [AB] ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܐܢܬ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܐܢܬ ܚܙܝܬܟ ܀ ܥܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܪܒܝ ܆
P:John [AB] ܚܙܝܬܟ ܀ ܥܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܪܒܝ ܆ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܥܕܠܐ ܢܩܪܝܟ ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ
P:John [AB] ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܁ ܐܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܣܒ ܐܢܬ ܢܦܫܢ . ܐܢ
P:John [AB] ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܀ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܚܟܡ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܝܕܥ
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ .
P:John [AB] ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܢܐ ܗܘ ܕܐܬܐܣܝ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܡܪܝ ܅ ܕܐܗܝܡܢ ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܕܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܆ ܘܐܫܟܚܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܡܗܝܡܢ
P:John [AB] ܠܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܂ ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܐܫܬܪܝܘ ܆ ܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ