simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܢܡܘܣܐ ܒܐܪܥܐ . ܡܪܝܡ ܐܢܬ ܥܠ ܥܢܢܐ̈ ܩܠܟ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܐܦܝ̈ ܥܝܘܬܐ . ܝܕܥ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܫܡܝܐ : ܐܘ ܣܐܡ
P:Job [AB] ܠܡܚܝܒܘܬܢܝ ܘܠܡܛܒܥܘܬܢܝ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܕܐܝܟ ܛܝܢܐ ܗܘ ܐܢܬ ܡܫܬܘܙܒ . ܐܝܕܝܟ̈ ܠܐܝ̈ ܒܝ ܘܥܒܕܢܝ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ
P:Job [AB] . ܘܡܢܘ ܡܬܚ ܥܠܝܗ̇ ܚܘܛܐ . ܥܠ ܡܢܐ ܩܡܘ ܥܒܪܝܗ̇̈ . ܐܘ ܡܢܘ ܐܢܬ . ܚܘܢܝ : ܐܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܒܘܝܢܐ . ܡܢܘ ܐܪܡܝ ܡܫܘܚܬܗ̇ ܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] : ܡܠܠ . ܐܢܫܐ ܕܠܒܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܢܫܡܥܢܝ . ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܬܒܩܝܬ ܘܠܐ ܐܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܝܕܥ
P:Job [AB] ܓܝܪ ܐܬܒܩܝܬ ܘܠܐ ܐܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܝܕܥ ܐܢܬ : ܡܠܠ . ܐܢܫܐ ܕܠܒܐ ܐܢܬ ܐܢ ܥܒܕܬ ܥܘܠܐ . ܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ .
P:Job [AB] ܠܗ : ܐܘ ܡܢܐ ܢܣܒ ܡܢܟ . ܠܢܦܫܟ ܗܘ ܪܘܫܥܟ : ܘܠܢܦܫܟ ܗܝ ܐܢܬ ܣܓܐ ܥܘܠܟ : ܡܢܐ ܬܥܒܕ ܠܗ . ܘܐܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܙܕܝܩ : ܡܢܐ ܡܘܬܪ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ . ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝܘܡܝ̈ ܥܠܝܡܘܬܟ . ܐܢܬ . ܡܫܪ ܥܡܟ ܩܝܡܐ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . ܓܚܟ
P:Job [AB] . ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܗܦܟ ܪܘܓܙܗ . ܘܬܚܘܬܘܗܝ ܢܬܡܟܟܘܢ ܡܥܕܪܝ̈ ܐܢܬ . ܗܐ ܐܢ ܬܒܪ : ܡܢܘ ܢܦܩܘܕ ܒܐܝܕܗ . ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܬܬܪܝܡ ܐܝܟ ܕܩܠܐ . ܬܓܚܟ ܥܠ ܣܘܣܝܐ : ܘܥܠ ܪܟܒܗ . ܝܗܒ
P:Job [AB] ܥܠܝ ܢܛܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܬܒܝܐܢܝ . ܘܐܬܠܒܒ ܡܢ ܛܘܪܦܐ ܐܢܬ . ܘܐܬܢܐ ܒܡܪܪܐ̈ ܕܢܦܫܝ . ܝܡܐ ܐܢܐ : ܐܘ ܬܢܝܢܐ : ܕܡܩܝܡ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] ܠܐܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܘܥܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܐܕܝܩܬ . ܕܠܡܐ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܝ . ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛܠܡ ܐܢܬ ܘܡܣܠܐ
P:Job [AB] ܠܝ . ܗܐ ܐܢ ܐܬܚܝܒ : ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܗܒܠܐ ܡܣܝܦ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܢ ܐܢܬ ܐܬܬܢܝܚ : ܕܚܠ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܬܫܢܝܩ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܙܟܐ
P:Job [AB] ܡܒܛܠ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܠܝܢ̈ ܕܠܐ ܟܫܪܢ̈ : ܘܒܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܝܘܬܪܢ . ܐܦ
P:Job [AB] . ܘܐܡܝ ܘܚܬܝ ܠܪܡܬܐ . ܐܝܟܘ ܡܟܝܠ ܣܒܪܝ ܘܬܘܟܠܢܝ . ܐܢܬ : ܒܝܬܝ ܗܘ . ܘܒܚܫܘܟܐ ܬܫܘܝܬܝ ܫܘܝܬ . ܠܚܒܠܐ ܩܪܝܬ ܐܒܝ
P:Job [AB] ܥܠ ܢܦܫܟ : ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܝܒܟ . ܐܢܐ ܐܬܝܒܟ ܡܠܐ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܕܝܢܐ : ܕܐܡܪܬ ܐܙܕܕܩܬ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܢ ܐܡܪܬ ܡܢܐ ܡܘܬܪ
P:Job [AB] ܙܒܢ ܡܘܠܕܗܝܢ . ܘܐܡܬܝ ܒܪܟܢ̈ ܘܝܠܕܢ . ܘܡܬܪܒܝܢ ܐܢܬ : ܘܒܛܢܢ̈ ܐܝܠܬܐ̈ . ܢܛܪ ܐܢܬ ܡܢܝܢܐ ܕܝܪܚܐ̈ : ܘܝܕܥ
P:Job [AB] ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ .
P:Job [AB] ܕܐܢܐ ܙܟܝ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܕܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܡܫܬܘܙܒ . ܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܬ ܐܢܝܢ ܕܓܒܪܐ . ܕܡܥܩܒ ܐܢܬ ܥܠ ܚܘܒܝ̈ ܘܥܠ ܚܛܗܝ̈ . ܘܝܕܥ