simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܠܒܟ . ܘܬܢܐ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܟ : ܘܡܠܠ ܒܗܘܢ ܡܐ ܕܝܬܒ
P:Deut [AB] ܥܒܪ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܝܘܪܕܢܢ : ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܘܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . ܨܚ ܙ ܫܡܥ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Deut [AB] : ܘܐܢܬ ܫܡܥܬ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܓܢܒܪܐ̈ . ܘܕܬܕܥ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ . ܥܡܐ ܕܪܒ ܘܪܡ : ܒܢܝ̈ ܓܢܒܪܐ̈ : ܕܐܢܬ ܝܕܥ
P:Deut [AB] ܠܗ : ܘܗܘܝܬ ܛܠܝܡ ܘܐܠܝܨ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ . ܘܗܘܝܬ ܟܡܗ ܡܢ ܐܢܬ . ܦܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܟ : ܘܟܠܗ̇ ܠܐܘܬܟ : ܢܐܟܘܠ ܥܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥ
P:Deut [AB] ܫܪܝܬ ܠܡܚܘܝܘ ܠܥܒܕܟ ܪܒܘܬܟ : ܘܐܝܕܟ ܬܩܝܦܬܐ : ܘܕܪܥܟ ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܘܐܡܪܬ . ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ :
P:Deut [AB] ܘܒܝܬܟ . ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܒܗ ܡܘܡܐ : ܐܘ ܢܬܚܓܪ ܐܘ ܢܬܥܘܪ : ܐܘ ܟܠ ܐܢܬ ܐܠܗܟ ܐܟܘܠܝܗܝ ܕܫܢܐ ܒܫܢܐ : ܒܐܬܪܐ ܕܓܒܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ :
P:Deut [AB] ܡܓܠܐ ܒܩܝܡܬܐ : ܫܪܐ ܠܡܡܢܐ ܫܒܥܐ ܫܒܘܥܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܬܥܒܕܘܢ ܒܗ ܟܠ ܥܒܕܐ . ܫܒܥܐ ܫܒܘܥܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܠܟ . ܡܐ ܕܡܫܪܐ
P:Deut [AB] ܝܘܡܢܐ ܝܘܪܕܢܢ : ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܘܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܕܪܘܪܒܝܢ ܐܢܬ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . ܨܚ ܙ ܫܡܥ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܥܒܪ
P:Deut [AB] ܠܗ : ܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܓܘ ܒܝܬܟ : ܘܢܗܘܘܢ ܠܘܬܟ ܥܕܡܐ ܕܬܒܥ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܡܗܦܟܘ ܐܗܦܟ ܐܢܘܢ ܠܗ . ܘܐܢ ܠܐ ܩܪܝܒ ܠܟ ܐܚܘܟ ܘܠܐ ܝܕܥ
P:Deut [AB] ܒܡܥܠܟ : ܠܝܛ ܐܢܬ ܒܡܦܩܟ . ܢܫܕܪ ܥܠܝܟ ܡܪܝܐ ܚܘܣܪܢܐ : ܐܢܬ ܕܐܪܥܟ : ܘܒܩܪܐ̈ ܕܬܘܪܝܟ̈ : ܘܓܙܪܐ̈ ܕܥܢܟ̈ . ܠܝܛ
P:Deut [AB] : ܡܛܠ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܩܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܐܢܬ ܬܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܙܠܐ : ܡܛܠ ܕܡܢܗܘܢ ܐܟܠ ܐܢܬ : ܘܠܗܘܢ ܦܣܩ
P:Deut [AB] : ܠܐ ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܥܠܝܟ : ܐܠܐ ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܣܢܐܝܟ̈ ܐܢܬ ܡܢܟ ܟܠ ܟܐܒ . ܘܟܠܗܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܕܝܕܥ
P:Deut [AB] : ܘܡܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ . ܘܩܛܘܪ ܐܢܘܢ ܐܬܐ ܥܠ ܐܝܕܟ : ܘܢܗܘܘܢ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ
P:Deut [AB] ܘܒܪܟ : ܘܒܪܬܟ : ܘܥܒܕܟ : ܘܐܡܬܟ : ܘܠܘܝܐ ܕܒܩܘܪܝܟ̈ : ܐܢܬ ܬܐܟܠܝܘܗܝ ܕܫܢܐ ܒܫܢܐ : ܒܐܬܪܐ ܕܢܓܒܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ :
P:Deut [AB] ܘܐܒܗܝܟ̈ . ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܟܘܢ̈ : ܕܩܪܝܒܝܢ ܐܢܬ : ܘܢܐܡܪ ܠܟ : ܬܐ ܢܐܙܠ ܢܦܠܘܚ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܐ ܝܕܥܬ
P:Deut [AB] ܢܕܪܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܠܐ ܬܫܘܚܪ ܠܡܦܪܥܗ : ܡܛܠ ܕܡܬܒܥ ܬܒܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܕܟ : ܒܐܪܥܐ ܕܥܐܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܡܐܪܬܗ̇ . ܘܐܢ ܢܕܪ
P:Deut [AB] : ܘܠܗܘܢ ܦܣܩ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܩܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܬܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܙܠܐ : ܡܛܠ ܕܡܢܗܘܢ ܐܟܠ
P:Deut [AB] . ܨܚ ܝܓ ܟܠ ܒܘܟܪܐ ܕܡܬܝܠܕ ܒܬܘܪܝܟ̈ : ܘܒܥܢܟ̈ ܕܟܪܐ : ܩܕܫ ܐܢܬ ܦܠܚܟ ܫܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ
P:Deut [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܗܟܢܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܣܢܐ ܘܐܣܠܝ ܐܢܬ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܝܗܘܢ̈ : ܕܐܥܒܕ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ .
P:Deut [AB] ܘܙܪܥܟ . ܟܕ ܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܘܬܫܡܥ ܒܩܠܗ ܘܬܬܢܩܦ ܠܗ : ܐܢܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܘܠܘܛܬܐ̈ . ܓܒܝ ܠܟ ܚܝܐ̈ : ܕܬܐܚܐ