simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܆ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒܒܪܝܬܟ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܬ ܐܢܬ ܘܠܝܬ ܡܢܝܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܘܪܐ ܐܟܠܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܩܕܡܝܟ .
P:ApocBar [AB] ܗܘ ܐܪܙܐ ܕܐܫܬܚܪܬ ܡܢ ܥܒܐ ܕܒܝܫܬܐ . ܘܒܐܝܕܟ ܐܡܝܢܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܦܬܚܬ ܦܘܡܗ̇ ܓܦܬܐ ܗܝ . ܘܡܠܠܬ ܘܐܡܪܬ ܠܐܪܙܐ ܗܘ . ܠܐ ܗܘܐ
P:ApocBar [AB] ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܟ ܚܙܘܢܐ ܗܢܐ . ܓܠܐ ܠܝ ܐܦ ܦܘܫܟܗ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܘܡ ܐܢܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܟ ܘܠܢܡܘܣܟ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ .
P:ApocBar [AB] ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܬܚܗܘܢ ܕܕܪܐ̈ . ܘܠܐ ܓܠܐ ܐܢܬ ܐܪܙܝܟ̈ ܐܢܬ ܥܨܝܢ ܠܟ . ܡܦܪܢܣ ܐܢܬ ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܬ ܠܝ ܦܫܩ ܠܝ . ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܒܥܝܬ ܐܢܬ ܐܠܐ ܠܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ . ܟܠܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܢܫ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗ ܐܕܡ .
P:ApocBar [AB] ܡܐܬܝܬܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ . ܡܥܒܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܆ ܨܠܝܬ ܩܕܡ ܚܝܠܬܢܐ ܘܐܡܪܬ ܆ ܐܘ ܡܪܝܐ ܩܪܐ
P:ApocBar [AB] ܕܠܐܐܪ ܦܩܕܬ ܒܪܡܙܟ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܚܙܝܬ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܡܢ ܪܝܫ ܥܠܡܐ ܠܡܕܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ . ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ .
P:ApocBar [AB] ܕܢܦܫܝ ܒܟܠܙܒܢ ܒܢܡܘܣܟ ܡܬܗܦܟܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܝܘܡܝ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܗܝ . ܐܘܕܥܝܢܝ ܗܟܝܠ ܦܘܫܩܗ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] ܡܕܝܢܬܟ . ܘܡܫܠܡ ܐܢܬ ܐܪܥܟ ܠܣܢܐܝܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܘܒܕ
P:ApocBar [AB] ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܒܪܬ ܝܡܝܢܟ . ܘܐܢܬ ܟܠ ܡܒܘܥܐ ܕܢܘܗܪܐ ܠܘܬܟ ܐܢܬ ܡܕܪܟ ܡܚܫܒܬܟ ܥܡܝܩܬܐ . ܕܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܬܪܥܝܬܟ ܡܕܒܪ
P:ApocBar [AB] ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܐܢܬ ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܨܐ ܐܢܬ . ܦܩܕ ܐܢܬ ܠܡܢܝܢܐ ܕܥܒܪ ܘܡܬܢܛܪ . ܘܡܥܬܕ
P:ApocBar [AB] ܒܪܝܬܐ̈ ܒܣܟܘܠܬܢܘܬܟ . ܘܡܚܟܡ ܐܢܬ ܡܘܙܠܐ̈ ܕܢܫܡܫܘܢ ܐܢܬ ܗܘܐ . ܘܐܚܕ ܐܢܬ ܠܡܕܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܐ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ . ܡܠܦ
P:ApocBar [AB] ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܕܬ ܘܐܒܕܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܛܥܐ ܐܢܬ . ܦܩܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܐܢܬ ܥܗܝܕ
P:ApocBar [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܝܟܐ ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܚܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ . ܐܘ ܫܘܠܡܐ ܐܢܬ ܘܐܢ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܚܛܘ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܆
P:ApocBar [AB] ܐܪܥܟ ܠܣܢܐܝܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܡܬܕܟܪ ܫܡܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܘ ܐܢܬ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܟ . ܘܡܫܠܡ
P:ApocBar [AB] . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܛܥܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܆ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܣܬܪܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܦܣ
P:ApocBar [AB] ܠܡܕܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܐ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ . ܡܠܦ ܐܢܬ ܒܪܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܠܪܘܚܐ̈ . ܘܒܡܠܬܐ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܗܘܐ . ܘܐܚܕ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܥܘܡܩܐ̈ ܐܝܟ ܪܘܡܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܪܝܫܝ̈ ܥܠܡܐ̈ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ
P:ApocBar [AB] ܡܬܚܗܘܢ ܕܕܪܐ̈ . ܘܠܐ ܓܠܐ ܐܢܬ ܐܪܙܝܟ̈ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܡܘܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ