simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad : ܘܐܢ ܝܗܒ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ : ܡܨܝܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ . ܘܐܢ ܐܢܬ : ܘܐܢ ܐܙܠ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܡܝܠܝܢ̈ : ܐܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܐܙܠ
LiberGrad ܠܗ . ܒܚܘܒܐ ܢܪܬܐ ܗܟܝܠ ܠܟܠܢܫ ܐܚܝ̈ : ܒܪܘܚܐ ܡܟܝܟܬܐ ܐܢܬ : ܡܐ ܕܡܟܘܢܬ ܠܐܚܘܟ ܐܘ ܡܦܪܣܐ ܐܢܬ ܠܗ : ܐܘ ܡܐ ܕܡܪܬܐ
LiberGrad ܐܘ ܠܐܛ ܐܢܬ ܐܘ ܡܚܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܟܒܫ ܐܢܬ ܚܡܬܟ ܘܫܠܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܢܬ ܕܝܢܐ ܠܢܦܫܟ : ܐܢܐ ܐܥܒܕ ܕܝܢܟ : ܐܡܪ ܐܠܗܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܙܕܥܡ
LiberGrad ܐܝܟܢ ܐܒܕܐ ܐܪܥܐ ܘܫܡܝܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ ܠܟ : ܕܐܠܐ ܦܠܚ ܐܢܬ ܘܡܐ ܕܐܬܩܢܬ ܠܐ ܬܐܨܦ ܕܣܝܒܪܬܐ ܘܕܠܒܘܫܐ : ܘܗܐ ܚܙܐ
LiberGrad . ܗܟܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܠܝܕܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ . ܘܐܝܟܢ ܕܪܘܚܐ ܩܠܗ ܐܢܬ ܕܕܡܐ ܠܗܘ ܩܕܡܝܐ : ܕܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨܒܝܐ ܢܫܒܐ ܘܩܠܗ ܫܡܥ
LiberGrad ܡܐ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗ ܠܩܛܘܠܟ ܕܠܥܣ ܥܡܟ ܥܡ ܣܓܝܐܐ : ܐܢ ܐܡܪܬ ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܠܐ ܦܪܣܝ : ܐܠܐ ܡܘܕܥܘ ܐܘܕܥ ܕܝܕܥ ܗܘ ܟܠܡܕܡ . ܐܦ
LiberGrad : ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܥܡ ܡܪܢ ܒܡܕܝܢܬܗ ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܐܢܬ ܕܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܢܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܟܕ ܠܐ ܓܡܝܪ
LiberGrad ܬܐ ܠܗܢܐ ܢܝܚܐ ܘܛܥܡܝܗ ܠܗܕܐ ܚܠܝܘܬܐ . ܘܚܙܝ ܐܡܬܝ ܡܢܚ ܐܢܬ ܕܡܟܝܟܐ̈ ܗܘ ܥܡܪ ܡܫܝܚܐ ܘܠܗܘܢ ܓܠܐ ܪܐܙܘܗܝ̈ . ܘܐܢ ܨܒܐ
LiberGrad ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡܣܩܬܐ̈ : ܘܡܫܠܡ ܐܢܬ ܠܗ ܠܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠܐ ܐܢܬ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ : ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܣܠܩ
LiberGrad ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ : ܨܠܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܡܪܢ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܚܡܬܟ ܘܫܠܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܥܒܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܝܢܐ . ܐܢܕܝܢ ܨܒܐ
LiberGrad ܕܪܓܙ ܐܢܬ ܡܢ ܗܘ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ : ܐܢ ܦܘܠܘܣ ܗܘ : ܐܘ ܙܟܝ ܐܘ ܐܢܬ ܐܘ ܐܝܟ ܕܠܡܟܣܐ ܘܠܚܛܝܬܐ ܀ ( 3 ) ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܝܕܥ
LiberGrad ܕܢܐܡܪ ܘܬܚܘܬ ܢܘܪܐ ܘܬܘܩܕ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܩܒܠܘܢ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܛܠܝܢ ܗܘܘ ܥܕܟܝܠ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܡܪܢ ܨܒܐ
LiberGrad : ܦܫܝܩ ܠܟ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܪܓܙ : ܘܐܢ ܡܫܝܓ ܐܢܬ ܪܓܠܐ̈ ܐܢܬ ܫܒܥ : ܦܫܝܩ ܠܟ ܕܟܠ ܟܠܗ ܬܫܒܘܩ : ܘܐܢ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ ܘܟܢ ܡܨܠܐ
LiberGrad ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܫܒܩܬ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ : ܘܐܠܐ ܐܢܬ . ܡܢ ܕܚܛܐ ܠܝ ܐܥܛܝܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܡܘܫܐ : ܠܐ ܡܪܝ . ܐܢ ܫܒܩ
LiberGrad ܠܗܘܢ : ܥܛܝܢܝ ܡܢ ܣܦܪܟ ܕܚܝܐ̈ . ܗܐ ܐܝܟܐ ܥܒܕ ܡܘܫܐ ܐܢܬ ܕܡܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘ ܪܘܚܗ ܟܠ ܝܘܡ ܘܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ : ܐܢ ܥܛܐ
LiberGrad ܠܝ ܀ ( 27 ) ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܣܬܟܠ ܕܚܐܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬ ܬܫܬܒܚ : ܫܒܘܩ ܟܠܡܕܡ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ : ܘܐܠܐ ܠܐ ܫܘܐ
LiberGrad ܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܥܕܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܠܡܘܬܐ ܡܬܐܠܨ ܡܢ ܕܚܐܫ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡܗ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܐܬ ܐܢܬ ܥܡܗ : ܐܠܐ ܡܬܢܚܡܬ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܘܗܘܐ
LiberGrad ܒܗܕܐ ܫܘܪܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . ܛܥܡܬܝܗܝ ܠܡܘܬܐ ܡܛܥܡ : ܗܫܐ ܐܢ ܐܢܬ ܚܝܐ ܐܢܬ ܒܗ : ܐܦܢ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܡܛܐ ܐܢܬ : ܟܡܐ ܕܥܡܠ
LiberGrad ܓܒܪܐ ܘܩܝܡܬ ܠܢܦܫܟ : ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܘܐܙܠ ܐܢܬ ܘܐܬܐ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܐܢܬ ܘܐܬܝܢ ܘܠܐ ܐܒܕܝܢ ܀ ( 3 ) ܘܐܢܬ ܒܪܝ ܐܡܪ ܠܟ : ܥܕܡܐ ܕܗܘܐ
LiberGrad ܒܗ . ܐܘ ܐܢ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗ ܡܢܟ : ܠܐ ܡܬܬܥܝܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ : ܐܘ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܫ ܡܢܟ ܠܗܘ ܩܢܝܢܟ : ܘܐܚܙܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܘܠܐ ܐܣܝܪ