simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܘܣܘ̣ܘܚܗܿ ܚܿܠܛ ܐܢܬ ܒܣܘܘܚܗ ܕܗܿܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܐܢܬ ܡܬܘܡ ܚ̣ܙܝܬ ܠܗܿ ܥܡ ܗܿܘ ܕܒܢܦܫܟ ܪܦܿܬ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܥܿܦܩ
JnDalya:Epist ܒܟ ܫܡܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܟܕ ܩܿܥܝܢ ܒܟ ܩܘܿܕܫ ܟܣܝܘܬܐ ܒܛܘܟܿܣ ܐܢܬ ܕܗ̣ܘܝܬ ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟ ܥܠܡ . ܐܡܬܝ ܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist . ܘܡܢ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܥܡܠܝܟ̈ ܓܿܠܐ ܐܢܬ ܐܦ ܡܢܗ ܬܒܼܥܐ ܠܟ ܐܢܬ . ܟܠ ܡܼܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܿܝܗܿ ܕܨܠܘܬܟ ܡܢܗ ܐܓܪܟ ܢܿܣܒ
JnDalya:Epist 7 . ܡܫܝܚܐ ܪܝܫܐ ܚܝܝܢ̈ ܥܿܠܐ ܠܢ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܗܟܢ ܫܘ̣ܠܡܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܿܟܝܡܐ ܕܒܿܪ ܚܝܝܟ̈ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ ܥܠܝܗܝܢ ܣܢ̣ܝܩ
JnDalya:Epist ܕܠܐ ܢܘܗܪܗ XX ܕܫܡܫܐ ܆ ܗܢܐ ܐܬܪܐ ܗܘ ܕܕܟܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܒܗܘܢܐ . ⁵⁶ 8ܟܘܟܒܐ̈ X⁷ܕܝܢ ܕܐ̣ܡܪܬ ܐ܏ܘ ܐܚܝ : ܕܚ̇ܙܐ
JnDalya:Epist ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐ ܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܥܠܡܝܐ ⁵ܚܫܝ̣ܒ ܐܢܬ ܠܐ ܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ
JnDalya:Epist . ܗ̣ܘܝ ܠܟ ܟܠܟ ܫܠܗܒܝܬܐ ܆ ܘܐ̇ܘܩܕ ܠܟܠܗܘܢ ܕܚܕܪܝܟ̈ . ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܒܐܘܟܡܬܐ̈ ⁸⁴ܢܦܫܟ ܡܒ̇ܝܐܐ
JnDalya:Epist ܠܗܘܢ ܒܬܗܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܿܠܠ . ܒܫܘܒܚܐ ܕܦܐܝܘܬ ܫܘܼܦܪܟ . ܐܢܬ ܒܟܢܝܼܫܘ 10 . ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܟ ܛܿܒܐ ܒܟܠ ܪܚܿܡܝܟ̈ ܕܫܟܝܼܚ
JnDalya:Epist . ܡܫܿܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܒܚܝܠ ܡܪܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢ ܬܟܿܢܫ ܠܟ ܣܘܓܐܐ ܐܢܬ ܠܟ ܗܪܟܐ ܟܠܗܝܢ ܪܡܬܐ̈ . ܐܢܕܝܢ ܕܚܫܘܟܢ̈ ܝܬܝܪ ܒܿܥܐ
JnDalya:Epist . ܠܐ ܬܡܿܠܠ ܕܠܐ ܢܿܣܝܬ . ܐܦ ܐܢܐ ܡܿܪܟܢ ܐܢܐ ܪܝܫܝ ܡܢ ܐܢܬ . ܡܟܝܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܿܡܪ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܦܿܣ
JnDalya:Epist ܗܘ ܚܕܘܬܗ ²⁸ܘܪܘ̇ܙܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܐܢܬ ܟܠ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡ̇ܠܝܢ ܀ 4ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫ̣ܩܝܗ .
JnDalya:Epist . X ⁴ܟܕ ܒ̇ܟܐ ܒܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܢ̇ܚ ܐܢܬ ܝ . ⁴ܠܟܠ ܟܪ ܕܢܚ̣ܘܪ ܐܢܬ . ܟܕ ܐ̇ܟܠ ܆ ܒܐܘܟܠܗ ܚ̇ܙܐ ܠܟ . ܘܟܕ ܫ̇ܬܐ ܒܫ̣ܩܝܗ ܨ̇ܡܚ X
JnDalya:Epist . ܗܕܐ ܪܐܙܝ̈ ܪܘܚܐ ܡܡܿܠܠܐ ܒܟ ܘܢܘܗܪܐ ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܒܗܕܐ ܬܗܘܡܬ ܕܪܟ ܐܢܬ ܘܫܡܝܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܒܢܘܗܪܗ ܒܿܚܪ
JnDalya:Epist ܠܗܢܐ ܥܠ ܟܬܦܟ ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ ܠܗ ܘܒܓܿܘܟ . ܘܐܝܟ ܕܚ̣ܙܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܬܚܿܘܐ ܠܟ ܥܠ ܟܣܝܘܬܗ ܕܢܝ̣ܚܬܿ ܒܟܠ . ܕܐܝܟ ܕܛܥ̣ܝܢ
JnDalya:Epist ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܡܬܟ̇ܣܝܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܀ 4ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫ̣ܩܝܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܚܕܘܬܗ ²⁸ܘܪܘ̇ܙܗ .
JnDalya:Epist ܕܢܬܚ̣ܙܐ ܠܟ ܡܫܝܚܐ ܒܨܠܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܪܚܿܡܗ ܪܚܡܬܗ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܠܨܒܝܢܢ ܐܠܐ ܚܢܢ ܢܫܿܬܥܒܕ ܠܨܒܝܢܗ . ܨܿܒܐ
JnDalya:Epist . ܘܠܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ¹⁴ܝ̣ܗܒ ܗܢܐ ¹⁴ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ X . ¹ܕܬ̣ܐܚܘܕ ܘܬ̣ܦܬܚ ܠܟܠ ܕܨ̇ ܒܐ
JnDalya:Epist . ܥܣܩܐ ܗܕܐ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܝܠܦܝ̈ ܚ̣ܟܡܬܐ ܫܿܛܘܪܬܐ . ܐܢܿܐ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡܚܿܒܠܐܝܬ ܩܿܝܡܐ ܝܿܠܕܬܐ . ܢܘ̣ܫܩܬܐ ܠܡܘܢ ܒܿܥܐ
JnDalya:Epist ܐܢܫ ܕܣܿܥܪ ܣܘܥܪܢܐ ܥܕܝܠܐ ܘܬܫܬܿܐܠ ܕܡܼܢܘ ܥܼܒܕ ܗܟܢ ܐܢܬ ܨܿܝܘܬܐ . ܘܟܠ ܕܬܫܬܿܐܠ ܐܼܡܪ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ . ܐܢ ܚܿܙܐ
JnDalya:Epist . ܠܐ ܬܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܦܿܣ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܡܿܠܠ ܕܠܐ ܢܿܣܝܬ . ܐܢܬ ܕܒܐܠܗܐ . ܗܿܢܘ ܣܟܗܿ ܕܡܠܬܢ . ܡܟܝܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܿܡܪ