simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memWomJesusMet ܒܪ ܐܠܗܐ ܕܐܬܐ ܠܐܬܪܢ : ܢܬܢܚܡ ܒܟ ܦܘܡܐ ܕܚܒܨ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܟ ܐܢܬ B 91 ܡܐܡܪܐ . ܨܐ . ܕܥܠ ܒܪܬܗ ܕܝܘܐܪܫ ܪܝܫ ܟܢܘܫܬܐ ܢܘܚܡܐ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܘܝ ܗܕܡܝ̈ ܢܕܬ ܠܗ̇ ܠܝ ܐܚܘܪ ܒܟܘܢ : ܘܐܠܘ ܡܨܝܢܝ ܐܥܪܘܩ ܐܢܬ ܡܪܝܪܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦ : ܘܝ ܐܢ ܪܚܝܩ ܡܘܬܐ ܣܓܝ ܕܐܢܬ ܩܪܝܒ
JacSer:memWomJesusMet ܟܠܟ ܘܠܪܚܝܩܐ̈ ܘܠܩܪܝܒܐ̈ ܀ ܡܨܝܬ ܕܬܬܪܣܐ ܐܦ ܠܒܢܝܐ̈ ܐܦ ܐܢܬ ܕܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܀ ܡܠܐ ܗܘ ܦܬܘܪܟ ܘܠܓܘܝܐ̈ ܘܠܒܪܝܐ̈ : ܣܒܥܐ
JacSer:memWomJesusMet ܠܐܣܝܐ ܡܟܝܠ : ܬܐ ܩܒܘܪ ܡܝܬܬܟ ܠܐ ܢܐܬܐ ܗܘ ܢܫܬܚܩ ܥܡܟ ܀ ܐܢܬ ܐܣܝܐ ܕܩܪܐܘܗܝ ܗܘܘ ܢܐܬܐ ܢܐܣܝܗ̇ ܀ ܒܪܬܟ ܡܝܬܬ ܡܘܢ ܫܚܩ
JacSer:memWomJesusMet ܐܫܪܬܟ ܡܪܝ ܡܢ ܓܠܝܢܐ : ܠܒܥܬܐ ܕܝܢ ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ : ܕܠܘܩܒܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܢܫ ܡܗܦܟ ܡܐ ܕܡܦܫܩ ܀ ܕܢܒܝܐ
JacSer:memWomJesusMet ܫܪܝܬ ܠܗ : ܦܫܩ ܠܝ ܡܪܝ ܐܝܟܐ ܐܣܓܘܕ ܐܝܟ ܕܒܥܝܬܟ ܀ ܐܘ ܠܟܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܩܘܫܬܐ ܐܒܥܐ ܡܢܗ ܀ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܕܝܢܐ ܕܥܡܡܐ̈
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܠܡܐ ܡܢ ܐܒܘܢ ܝܥܩܘܒ ܪܒ ܐܢܬ ܕܚܦܪ ܒܪܐ : ܘܐܫܬܝ ܡܢܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܦܠܐ ܡܝܐ̈ ܩܪܝܒܝܢ ܠܟ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JacSer:memWomJesusMet ܬܚܠܡ ܟܐܒܐ̈ ܠܡܚܪ ܐܚܠܡ : ܘܐܪܦܐ ܠܝܫܘܥ ܣܥܪ ܟܠܝܘܡ ܟܠ ܐܢܬ ܕܐܚܪܝܢ : ܗܘ ܕܡܐܣܐ ܗܘ ܢܬܗܝܡܢ ܠܗ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܀ ܐܢ ܝܕܥ
JacSer:memWomJesusMet : ‘‘‘ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܝ̈ ܡܢܟ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܝ ܀ ܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܐܟܠ ܐܦ ܗܘ ܘܥܡܗܘܢ ܚܝܐ ܀ ܐܢ ܗܘ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܟܠܒܐ ܐܢܬ ܡܪܐ
JacSer:memWomJesusMet ܪܒܐ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܒܟ ܡܫܬܟܚܝܢ ܀ ܠܐ ܙܥܘܪ ܠܚܡܟ ܕܠܚܕ ܐܢܬ ܟܐܒܐ̈ ܀ ܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܟ ܐܢ ܦܩܕ ܐܢܬ ܣܝܦܝܢ ܫܐܕܐ̈ : ܓܙܐ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܘܐܢ ܠܒܥܝܪܟ ܬܫܪܐ ܒܫܒܬܐ ܡܦܣ ܗܘ ܠܟ : ܠܒܪܬ ܐܒܪܗܡ ܐܢܬ ܠܗ ܬܘܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ : ܠܐ ܫܪܐ ܠܗ ܘܐܙܠ ܡܫܩܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JacSer:memWomJesusMet ܪܒܐ ܘܟܕ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܡܢܟ ܢܕܠܘܢ : ܒܨܪܐ ܗܘ ܫܩܠܝܢ ܡܢ ܐܢܬ : ܘܥܡܡܐ̈ ܣܢܝܩܐ̈ ܬܘܒ ܢܣܬܡܟܘܢ ܡܢ ܦܘܪܢܣܟ ܀ ܝܡܐ
JacSer:memWomJesusMet ܝܗܒ ܐܢܬ ܀ ܒܝܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܬܐܣܐ ܟܪܝܗܬܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟ : ܐܢܬ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܦܝܣܘܢܟ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ : ܕܐܦܢ ܒܥܝܢ ܘܐܠܐ ܒܥܝܢ
JacSer:memWomJesusMet ܡܪܝ ܢܘܚܡܐ ܐܢܬ ܒܘܝܐܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܒܛܠܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܐܬܒ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܫܐܠܬ : ܡܢ ܐܠܝܫܥ ܠܝ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܟܡܐ ܬܬܠ ܠܝ ܀ ܚܝܐ̈
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܐܡܪ ܡܪܢ ܫܦܝܪ ܐܡܪܬܝ ܕܠܝܬ ܠܝ ܒܥܠܐ : ܚܡܫܐ ܗܘܘ ܠܟܝ ܐܢܬ ܠܝܬ ܠܝ ܒܥܠܐ ܠܝ ܒܠܚܘܕܝ : ܗܒ ܠܝ ܐܫܬܐ ܕܣܢܝܩܐ ܐܢܐ ܐܢ ܝܗܒ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܟܝܢܬܗ ܕܪܡܐ ܐܢܬ ܒܕܩ ܠܝ : ܘܒܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܐܢܬ ܐܣܓܘܕ ܕܫܚܝܩܐ ܐܢܐ : ܒܥܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܐܫܟܚܝܗ̇ ܠܝ ܕܢܒܝܐ
JacSer:memWomJesusMet ܡܠܠ ܒܝ ܐܡܠܠ ܒܟ ܡܛܠܬܟ ܀ ܡܛܪܐ ܕܐܫܩܝ ܠܫܘܥܐ̈ ܚܪܒܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܫܒܚܘ ܀ ܪܥܡܐ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܡܥܘܗܝ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܬܢܚܡܘ ܒܗ :
JacSer:memWomJesusMet ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܕܒܥܝܢ ܠܟ ܀ ܐܢܐ ܣܚܝܦܬܐ ܩܪܒܬ ܨܐܕܝܟ ܐܢܬ ܠܘ ܒܩܠܝܕܐ̈ ܠܐ ܙܗܝܪ ܫܡܥܘܢ ܪܝܫ ܬܠܡܝܕܐ̈ : ܐܢܬ ܗܘ ܦܬܝܚ
JacSer:memWomJesusMet ܘܒܗ ܐܡܠܠܟ ܗܐ ܒܥܐ ܐܢܐ : ܠܘ ܕܐܣܝܟܟ ܐܠܐ ܕܐܚܐ ܡܢ ܥܢܝܢܟ ܀ ܐܢܬ : ܬܚܘܒ ܡܕܥܐ ܘܡܚܝܠ ܦܘܡܐ ܘܡܢ ܡܘܦܐ ܠܟ ܀ ܠܚܘܒܐ ܦܫܝܩ
JacSer:memWomJesusMet ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܀ ܘܒܪܬ ܐܒܪܗܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܨܠܡܗ ܘܨܘܪܬܗ ܕܐܒܐ : ܐܢܬ ܘܬܘܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܫܠܝܛ ܗܘ ܠܟ : ܬܫܪܐ ܘܬܫܩܐ ܘܠܐ ܢܦܠ