simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܒܚܫܘܟܘܬܝܟ̈ ܆ ܕܠܝܬܘܗܝ ܝܪܬܐ ܘܡܩ̇ܘܐ ܐܢܬ ܒܟܦܘܪܘܬܟ . ܐܢܬ ܓ̣ܚܘ ܗܘܘ ܘܐ̣ܬܘ ܠܣܓܕܬܐ ܕܡܪܗܘܢ ܘܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ ܗܐ ܣ̇ܪܒ
JacSer:memLuqJews . ܐܢ ܐܝܬ ܠܐܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘ ܢܝܚܐ ܠܐܝܢܐ ܕܠ̇ܐܐ ܆ ¹⁸ ܢܒܥܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܣ̇ܦܪܐ ܡܘܫܐ ܆ ܚܘܐ ܕܠܐܝ ܘܐܠܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܠ ܐ ܡܫܪ̈
JacSer:memLuqJews ܡܛܠ ܕܐܘܚܪ ܐܝܚܝܕܝܗ . ⁸⁷ ܐܠܘ ܐܘܚܪ ܘܐܠܘ ܩ̇ܕܡ ⁸⁸ܠܟ ܐܢܬ . ⁸⁴ ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ⁸⁵ܡܢܟ ܐܒܐX X ⁸ܠܡܢܐ ܥܓܠ ܐ ܆ ܕܗܐ ܪܫ̇ܐ
JacSer:memLuqJews ܆ ܐܬܛܡܐ ܠܗX X ⁸ܡܛܠ ܕܥܒ̣ܕ ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܐܚܪ ܢܐ ⁸⁷ܫܛܝܐ ܥܠ ܐܢܬ . 335ܘܐܫܝܓ ܘܐ ܠܒܫ ܘܥ̣̇ܦܝX ⁸⁴ܘ ܩܒ̣ܪ ܡܢ ⁸⁵ܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܆ Xܕܢ̣ܚ ܠܗX X ⁵ܢܘܗܪܐ ܘܒܝܬ ܚܫܘܟܐ̈ ܗܐ ܝ̇ܬܝ̣ܒ X0ܐܢܬ . ܐܢܬ ܘܠܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܐܬܬܨܝܪ ܨ ܠܡܗ ܘܐ̣ܬܐ ܩܢܘܡܗ ⁵⁸ܘܠܐ ܒ̇ܚܪ
JacSer:memLuqJews . ܠܘ ܣܒܠܬܐ ܠܫܡܝܢܐ̈ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܆ ܐܠ ܐ ܛܘܦܣܐ ܕܡܚܬܗ ܐܢܬ ܥܠ ܣܒܠܬܐ ܆ 180ܘܐܢ ܐܝܬ ¹ܗܘܢܟ ܨܝܕ ܩܪܝܢܐ ²ܡܣܬ̇ܟܠ
JacSer:memLuqJews ܆ ³ ܕܐܢ ⁴ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ ܟܝ ⁵ܠܐ ܡܣܬܟܠ Xܐܢܬ . X X X X X ܐܢܬ X . ²ܝ XXXX X ܒܪܝ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ ܘܠ ܐ ܫ̇ܡܥ
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠ ܐ ܠܚܒܝܒܗ . ܝ X XXX X⁰ ܘܐܟܒܪ ⁹0ܬܐܡܪ ܕܥܠ ܐܢܬ ܘܐܠܘ ܩ̇ܕܡ ⁸⁸ܠܟ ܡܫܟܚ ܗܘܐX ܆ ⁸⁹ܝXXXX X 80ܕܠܐ ܡܩܒܠ
JacSer:memLuqJews ³0ܘܫ̇ܪܝ ܢ̇ܦܩ . ³¹ ܛܠܘܡܐ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܐܢܬ ܒܒܝܬ ܗܘ ²⁸ܡ̇ܢ X ²ܝ̇ܗܒ ܠܗ ܆ ܦܪܘܥܝܗܝ ܐܓܪ ܗ ܐܢ ܡܫܟܚ
JacSer:memLuqJews . ⁷³ ܐܢ ܗܟܢܐ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܆ ⁷¹ 90ܘܠܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗ ܕܒܚܐẌ ⁷²ܐܚܪܢܐ̈ ܠܡܢ ܚ̇ܐܪ
JacSer:memLuqJews ܕܘ̇ܐ ²0ܘܒܣܝܪ ܒܝܬ ܐܡܘܬܐ̈ . ܩܘܪܝܬ ²¹ܕܒܚܐ̈ ܡܢ̣ܘ ܐܢܬ ܣ̣ܕܪ ¹⁸ܒܟ ܘܕܥܟ ¹⁹ܢܘܗܪܟ ܘܚ̇ܒܠ ܫܘܦܪܟ ܆ ܘܗܐ ܚܫܘܟ
JacSer:memLuqJews ܥܠ ܡܢܐ ܟܝ ⁵ܠܐ ܡܣܬܟܠ Xܐܢܬ . X X X X X 33ܪܓܐ ܗܘܬ ܠܟ ܕܒܪܗ ܬ ܐܢܬ X ܒܪܝ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ ܘܠ ܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܆ ³ ܕܐܢ ⁴ܫ̇ܡܥ
JacSer:memLuqJews . 28܏9ܠܐ ܛ̇ܠܡ ܠܗ ܡܪܗ ܕܐܒܪܡ ܕܠܐܝ ܥܡܗ ܆ X X Xܩ X ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܐܦܐ̈ ܆ XܝXXXXX X ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܥܬܪ ܒܝܬ ܗ ܕܡܪܟ ܗܐ ܛ̇ܠܡ
JacSer:memLuqJews . ܐܢ ܐܠܗܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ⁵²ܐܢܬ ܡ̇ܢ ⁵³ܒܥ̇ܝܬX ܆ ⁵⁴ ܐܢܬ X ܕܒܪܐ ܗܘ ⁴⁷ܝܪܬܐ ܗܘ ⁴⁸ܡܪܐ ⁴⁹ܒܝܬܐ ܗܘ ⁵0ܡܢ ⁵¹ܥ̇ܒܕ
JacSer:memLuqJews ܡܠܠ ܒܝ ܘܡܛܠܬܟ ܒܟ ܐܡܠܠX ܆ ¹⁵ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܕܗܐ ¹⁸ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܆ ܘܡܠܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܚܪܝܢܐ̈ ¹⁴ܘܡܢ ܦܘܠܓܐ̈ . ܝ ܝX XX X X
JacSer:memLuqJews X¹ܐܢܬ ܡܐ XX -- ⁸⁵ X X -- ⁸⁸ܒ̇ܥܐ X -- ⁸⁴ܝ̇ܠܕܬܟ ܐܘܕܝ ܐܢܬ ⁸³ܐܡ̣ܪ XX X -- ⁶ܠܡܢ X ܟܕ X XܝܝX ܝXXX1ܝ ܘܢ X -- ⁸¹ܡܫܪ
JacSer:memLuqJews . ܓܒܪܐ ܟܪܝܗܐ ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ⁷⁸ܚ̣ܛܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܐܬܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܐܢ ܦ̇ܩܕ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܆ XX X X ܐܘ ܒܫ̇ܠܡܐ ܡܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܕܠܐ ܡܚܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ X⁵ܐܢܬ . ܙ ܩܝܦܐ ܘܨ̈ ܨܐ ܘܪܘܡܚܐ ܘܚܠܐ ܡܬ ܩܢ
JacSer:memLuqJews ⁵ܘܡܩ̇ܦܚ ⁸ܐܢܬ . ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܢܩܝܦ ܗܘܐ X ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܐܢܬ ⁴ܕܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܆ 10ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܡܢܐ ܥܕܝܠ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܠܒܪ ܐܠܗܐ . ܩܪܝ ܒܐܠܝܐ ܟܕ ܬܒܥܘܗܝ ܗܘܘ ܢܚܐ ³⁸ܡܝܬܐ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܫܐ ܘܣܝܡ ܪܥܝܢܟ ܥܠ ³⁵ܩܪܝܢܐ̈ ܆ ܘܒܨܝ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܫܟܚ