simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܒܐܠܗܐ ܂ ܘܪܚܡܬܗ ܡܙܝܥܐ ܠܟ̣ ܂ ܕܬܛܥܐ ܝܥܠܡܐ ܘܬܬܐܣܪ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܒܗܠܝܢ ܣܪܝܩܬܐ̈ 2ܕܥܠܡܐ ܡܬܙܝܥ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ X0 ܚܝ
JacSer:Epist ܂ ܐܬ̣ܐ ܘܐܙܠ̣ ܘܐܢܬ ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܒܨܪܘ ܡܢܟ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܠܠܝ̣ܐ ܕܫ̇ܪܐ ܘܚ̇ܙܩ ܘܐܢܬ ܒܗ̣ܝܠ̣̣
JacSer:Epist ܒܥܒܕܐ̈ ܕܫܦܝܪܬܐ̈ ܐܘ ܪܚܡܐ X ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܝܐܐ 5ܠܢܦܫܟ ܐܢܬ ܒܪ ܃ ܨܘܕ ܃ ܐܝܠܐ̈ ܂ ·X XXX ܗܪܛܝܩܐ̈ ܀ 3ܝ̇ ܫܦܝܪ ܠܟ ܕܪܗ̇ܛ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܝܘܡܢ ܓܝܕ ܕܝܠܟ ܗܘ ܂ ܠܡܚܪ ܓܝܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܠܐ ܡܡ̣̇ܠܠ ܠܐ ܡ̇ܕܝܢ ܬܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܟܕ ܠܐ ܥ̇ܒܕ
JacSer:Epist ܛܒܐ ܫܦܝܪܐ ܂ ܫܘܛܝܗ̣ܝ ܘܠܐ ܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܪܝܪ̇ ܐܢܬ ܂ X ܠܐ ܢܫܓܫܟ ܂ ܘܛܒܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܠܐ ܢܕܠܚܘܢܟ ܂ ܘܡܐ ܕܫ̇ܡܥ
JacSer:Epist ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ XX ܫܘܚܠXܐ̣ ܂ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢ ܐܡܪܐ ܢܒܝܘܬܐ ܠܘܬܗ̣ ܂ ܕܐܢܬ̣ ܐ̇ܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
JacSer:Epist ܂ ܕܢܬܡܠܐ ܣܘܥܪܢܟ ܒܗ ܂ ܐܠܐ ܚ̣ܐܦܗ ܕܚܘܒܐ ܗ̇ܘ XX ܕܠܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܟ̣ ܂ ܕܒܬܪ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܪܗ̇ܛ
JacSer:Epist 22ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܂ ܘܐܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܐ ܃ 23ܠܐ ܒܛܠܬܗ̇ ܠܒܥܘܬ ܐ ܐܢܬ X ܘܐܡܪܐ̇ ܝ ܂ 1ܕܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܗ̇ܘ 20ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ 21ܝܝ X XX X
JacSer:Epist ܠܗ X0 ܠܝܗܘܒ ܬܐܡܪ ܠܗ̇ ܂ ܕܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܟ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܩܫܝܐ ܐܢܬ ܬܫܡ̣ܫܬܐ̇ ܂ ܘܬܛܪ X X X ܟܟܪܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢܐ ܂ ܕܠܐ ܡܐ ܕܡܦܢܐ
JacSer:Epist ܡܢ ܣܓܝܐܐ̇̈ ܂ ܘܥܒܝܕ ܐܢܬ ܚܙܘܢܐ ܫܦܝܪܐ̇ ܂ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܠܟ ܃ ܕܢܗܠܟܘܢ ܥܡܟ ܠܘܥܕܗ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ̣ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܬܗ̣ܝܪ
JacSer:Epist ܕܠܡܚX ܬܥܒ̣ܕ̣ ܂ ܠܐ ܥ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܘܡܢ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܬ ܩ̇ܝܡܐ ܫ̇ܥܬܐ ܕܡ̇ܦܩܢܟ ܂ ܠܡܐ ܡ̇ܕ ܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܛܝ̣ܒ
JacSer:Epist ܕܐܠܗܐ̣ ܚܘܬ ܡܢ ܙܩܝܦܐ ܂ ܘܟܕ ܡܠܬܗܘܢ ܕܡܢܣܝܢܐ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܂ ܡ̇ܢܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܙܩܘܦܐ̈ ܠܡܪܢ 0 ܘܐܡܪܝܢ̇ ܂ ܕܐܢ ܒܪܗ
JacSer:Epist ܠܡܗܘܐ̣ ܂ ܙܒܢ ܩܢܝܢܟ ܘܗܒ X ܙ X XܝXܪ ܝܬܝ̣ܪܬ ܐ ܐܬܚ̣ܫܒܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܡܪ ܝ 1ܡܪܢ ܠܗ̇ܘ ܥ[ܠܝܡܐܝ ܂ 1 ܝܝ ܕܐܢ ܓܡܝܪܐ ܨܒ̇ܐ
JacSer:Epist ܡܪܝ ܠܕܝܘܕܘܪܐ ܘܠܬܐܕܘܪܐ ܃ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܬ ܟܫ̣ܠܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܕܨ̇ܒܝܢܢ ܡܪܝ ܕܬܘ̣ܕܥ ܠܢ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬ̈ ܂ ܐܢ ܡܚܪܡ ܝ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܘ ܫܘܘܕܝܐ ܗ̣ܘܐ ܗܢܐ ܩܕܡܝܐ ܃ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܣܒXܐ ܂ ܟܕ ܝ ܐܢܬ ܂ ܣ̇ܓܝ ܕܬܐܡ̇ܪ ܦܫܝ̣ܩ ܠܟ ܂ ܠܐܡܬܝ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
JacSer:Epist ܫܡܠ̣ܝܬ ܘ ܂ ܫܪܪܬ ܒܢܦܫܟ̇ ܂ ܕܠܐ̇ ܬܫܬܥܒܕ ܠܥܩܬܐ̇ ܂ ܒܡܕܡ ܐܢܬ ܝܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܫ̇ܠܡ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܝ2 ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܚܘܒܐ̇ ܣܓܝܐܐX 2ܡܘܪܟ 27ܠܟ̣ ܂ ·2 ܐܢܬ ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܂ ܠܐ ܬܣ̣ܒܪ 2ܕܡܢ ܒܝܫܘ ܫܒܝܩ
JacSer:Epist ܠܥܠܡܐ̣ ܘܠܐ ܠܡܕܡ ܕܐ ܂ ܬ ܒܗ ܂ ܠܐ ܝ ܠܩܢܝܢܗ̣ 7ܘܠܐ X ܐܢܬ ܪܚܝܡܐ ܠܟ ܗܕܐ ܡ̇ܦܩܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ̣ ܛܒ ܂ 2ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܓܪܓ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ X0 ܚܝ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܂ ܘܪܚܡܬܗ ܡܙܝܥܐ ܠܟ̣ ܂ ܕܬܛܥܐ ܐܢܬ ܠܥܠܡܐ ܚܝ ܐܢܬ̣ ܂ ܘܠܐ ܒܗܠܝܢ ܣܪܝܩܬܐ̈ 2ܕܥܠܡܐ ܡܬܙܝܥ
JacSer:Epist ܚܕܝܝ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܂ ܡܐ ܕܡܫܬܓܫܝܢ̈ ܘܡܬܚܙܝܢ ܂ ܘܡܐ Xܝ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܬܪܢܐ ܕܡܢ ܚܝܠܗ̇ 2ܝ ܕܡܝܬܪܘܬܟ 0ܝ ܙܝܥܝܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܗܘܝ