simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܕܝܢ ܡܕܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܗܢܘܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐܝܬ ܬܗܘܐ ܠܘܬ ܐܢܬ ܡܠܟ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܫܟܚ ܥܒܕܗ ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܕܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܐ 23
IsaacNin:SpiritWorks ܐܦ ܐܢܬ ܐܬܕܡܐ ܘܡܪܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܐܢܬ ܒܣܘܟܝ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ 15 ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܒܠܥܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܙܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܥܠ ܪܘܡܐ ܐܢܬ ܝܗܒܝܢ . 15 ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܡܩܒܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܘܬܬܩܛܥ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܐܢܬ 34 ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܬܪܦܐ ܐܢܬ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܐ ܕܬܣܬܒܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ . 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܐܢܬ ܚܛܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܗܘܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܗܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܒܠܥܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܙܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܠܗܢܐ ܝܗܒܝܢ . 15 ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܠܘ ܒܚܙܝܐ . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܢܗܝܪܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܡܬܩܒܠܐ ܐܢܬ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܕܝܢ ܦܠܚ ܐܢܐ . ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܡܢ ܘܕܠܐ ܚܛܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܗܘܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܘܡܢܗ ܒܕܝܠܢ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛܥܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܙܒܢܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܢܬ ܗܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܛܥܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܝܐ̈ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ 12 ܐܢܬ ܚܠܦ ܥܒܕܐ . ܟܕ ܥܒܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܕܒܥܒܕܐ ܡܫܬܒܗܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܝܢ ܩܘܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܠܘܬ ܒܪ ܟܝܢܟ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܒܨܬܐ ܕܙܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܙܢܝܐ̈ ܡܢ ܡܫܬܚܠܦܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܗܘܢ ܠܚܛܗܝܢ̈ 40 ܕܠܝܠܐ ܠܟ ܠܡܛܥܢ ܥܘܠܢ ܐܝܟ ܕܦܫܝܩ ܗܘܐ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܫܚܩܐ ܡܪܝ ܛܥܢ ܐܢܬ ܘܠܘ ܟܕ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܒܥܘܣܩܐ̈ ܛܥܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܚܛܝܐ ܠܗܘ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣܟܐ ܐܢܬ . ܕܡܛܠ ܛܒܘܬܟ ܘܪܚܡܝܟ̈ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܛܥܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܕܡܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܘܠܐ ܢܪܡܝܟ ܣܛܢܐ ܒܨܦܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܕܗܝ ܐܢܬ ܐܘ ܠܐ ܢܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܐܘ ܩܢܛܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐ . 18 ܐܢ ܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܛܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܠܢܘܪܐ ܕܚܛܗܝܢ̈ 3 ܐܝܢܘ ܦܘܡܐ ܕܢܣܦܩ ܐܢܬ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܕܩܕܡܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܙܟܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܟܪܝܐ ܠܝ ܥܠ ܚܛܗܝ̈ ܟܠܝܘܡ ܩܕܡܝܟ . ܒܟܬܐ ܟܣܝܬܐ ܢܒܥܐ ܒܝ ܐܢܬ ܕܣܡܟܬܗ ܠܥܠܡܐ ܕܠܢܝ ܡܢ ܝܡܐ ܣܓܝ ܓܠܠܐ̈ 22 ܐܢܬ ܡܪܝ ܝܕܥ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܟܐ ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܠܥܕܢ ܩܘܪܒܢܐ ܓܘܝܐ ܕܚܠܦ ܥܠܡܐ ܐܬܩܪܒ 11 ܐܢܬ ܦܘܠܓ ܘܡܩܕܫܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܡܬܕܒܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܟܡܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܡܣܒ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ ܠܡܥܨܐ ܕܝܩܝܪܐ ܡܬܚܙܝܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܛܘܦܣܐ ܕܢܣܒܬ 27 ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܬܡܢ ܡܛܦܣܢ̈ ܪܓܝܓ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܩܪܒܘ ܘܠܗܢܘܢ 39 ܐܢ ܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܬܐܡܪ ܘܫܘܢܩܐ ܕܒܗ ܐܢܬ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܦܓܪܐ ܘܕܝܠܗ . ܘܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ܕܡܬܚܫܒ