simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom : ܒܥܣܪܐ ܘܥܣܪܝܢ ܡܬܦܟܪܬ ܀ ܐܝܟ ܕܢܥܕܕ ܐܢܫ ܥܡܪܐ : ܘܒܝܬ ܐܢܬ ܣܓܝ ܝܬܝܪܝܢ : ܦܚܝ̈ ܥܠܡܐ ܠܥܠܘܠܘܗܝ̈ . ܕܥܕ ܡܢ ܚܕ ܡܬܦܪܩ
IsaacAnt:memHom ܬܪܨ ܐܢܬ ܡܠܚܐ̈ : ܒܓܘ ܝܡܐ ܕܠܐܝܟܐ ܢܪܕܘܢ ܀ ܘܒܓܘ ܝܒܫܐ ܐܢܬ ܘܡܚܘܐ ܀ ܘܡܒܕܩ ܥܠ ܫܪܝܪܝܟ̈ : ܕܠܐ ܢܬܬܥܝܩܘܢ ܡܢ ܟܦܢܐ .
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܛܝܒܘܬܗ . ܬܪܥܐ ܦܬܝܚ ܕܐܢܬ ܢܩܫ ܐܢܬ : ܫܪܝܬ ܘܫܒܝܩ ܐܢܬ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܐܦܝܗܘܢ̈ ܀ ܡܢ ܫܚܩ ܐܢܬ ܪܒܘܬܗ : ܕܠܐ ܪܛܝܢ
IsaacAnt:memHom ܒܐܪܥܬܐ̈ ܀ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܪܘܡܐ ܒܥܝܬ : ܘܐܣܝܪܬ ܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܐܢܬ : ܟܕ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܣܥܪ ܐܢܬ . ܠܫܡܝܐ ܕܬܣܩ ܒܥܝܬ : ܘܡܩܛܠܒ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܒܝܫܐ ܀ ܣܓܝ ܨܢܝܥܬ ܘܨܢܝܥ ܗܘ : ܣܛܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟ . ‏ ܐܢܬ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܩܘܫܬܐ . ‏ ‏ܩܘܫܬܐ ܡܢܟ ܠܐ ܚܐܒ : ܘܐܢܬ ܚܐܒ
IsaacAnt:memHom ܛܠܠܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܫܪܝܬ ܒܬܥܫܐ : ܗܐ ܦܩܕ ܐܢܬ ܒܘܣܡܐ̈ ܀ ܥܒܪ ܐܢܬ ܕܒܝܫܐ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܀ ܬܣܝܒܪ ܚܘܡܐ ܢܦܝܩ ܐܢܬ : ܘܗܐ ܡܪܟܒ
IsaacAnt:memHom ܟܠ ܓܙܝܢ̈ : ܘܒܦܘܡܐ ܕܟܦܢܐ̈ ܪܡܝܬ . ܟܕ ܠܐ ܙܕܝܩ ܢܣܘܒܐ : ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܘ ܣܥܘܪܐ ܟܣܝܐ : ܕܟܕ ܢܣܒ ܐܢܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܀ ܘܡܚܠܨ
IsaacAnt:memHom : ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܘܚܛܘܦܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܓܪܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܕܗܘ ܐܢܬ ܩܫܝܫܝܢ̈ ܚܢܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ
IsaacAnt:memHom ܐܚܕܬ ܬܪܥܗ ܒܐܦܝܟ̈ : ܘܕܢܦܬܚ ܠܟ ܢܩܫ ܐܢܬ ܀ ܫܪܝ ܦܟܪܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܝܠܟ ܀ ܐܢܬ ܠܟ ܐܣܝܪ ܘܡܨܠܝܬ : ܐܝܟ ܗܘ ܕܐܣܪܟ ܐܠܗܐ .
IsaacAnt:memHom ܐܩܪܒ ܥܡܗ . ‏ ‏ܗܘ ܡܢܟ ܝܠܦ ܕܪܟ : ܘܐܢܬ ܡܢܗ ܝܠܦ ܨܢܥܬܗ̈ ܀ ‏ ܐܢܬ : ܘܢܝܚܐ ܚܣܢܗ ܪܒܐ ܀ ܗܘ ܒܕܝܠܟ ܡܩܪܒ ܥܡܟ : ܒܕܝܠܗ
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܟ ܥܠ ܟܪܡܐ : ܐܝܟܢ ܢܐܬܐ ܕܝܢܪܟ . ܐܢ ܒܛܝܠ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܬܠܒܫ . ܐܢ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܒܚܨܕܐ : ܐܝܟܢ ܐܓܪܐ ܬܒܥ
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܬܨܒܐ : ܕܒܪܐ ܡܪܐ ܕܥܠܝܐ̈ ܀ ܗܐ ܦܓܪܟ ܗܝܟܠܩܘܕܫܗ : ܐܦ ܐܢܬ ܐܟܘܬܗ ܀ ܘܚܙܝ ܕܚܠܦ ܓܒܪܝܠ : ܗܐ ܡܪܗ ܒܦܓܪܟ ܥܡܪ . ܐܘܢܐ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܥܠ ܡܪܝܪܐ : ܕܐܝܟ ܕܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܚܠܝܐ ܀ ‏ ܘܠܝܬ ܣܘܠܐܢܐ ܐܢܬ ‏ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ : ܦܐܪܐ ܕܒܛܠ ܠܐ ܕܢܚ ܒܗ̇ . ‏ ‏ܣܢܝܩ
IsaacAnt:memHom : ܘܥܡ ܡܚܫܘܠܘܗܝ̈ ܟܬܫ ܐܢܬ . ‏ ‏ܐܠܐ ܫܠܚ ܣܚܝܐ : ܒܝܡܐ ܐܢܬ ܪܘܚܐ ܡܩܪܒ ܐܢܬ : ܘܥܡ ܒܝܫܐ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܀ ܒܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܣܚܐ
IsaacAnt:memHom ܕܬܐܡܪ : ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܡܬܬܘܝܢܐ . ‏ ‏ܡܢ ܕܝܢ ܠܡ ܣܬܪܢܝ ܘܒܢܢܝ ܐܢܬ ‏ ‏ܥܕ ܩܝܡ ܛܥܡܐ ܒܐܒܟ : ܩܪܒܝܗܝ ܘܗܘܝ ܪܚܡܐ ܀ ܥܕܠܐ ܡܣܬܢܩ
IsaacAnt:memHom ܀ ܥܕܠܐ ܡܬܒܥܪܢ̈ ܓܘܦܢܝܟ̈ : ܦܪܘܫ ܠܐܠܗܐ ܩܘܪܒܢܐ . ‏ ‏ܥܕ ܐܢܬ ܫܝܛܘܬܐ ܗܘ . ܕܡܐ ܕܡܫܟ ܠܗ ܐܢ ܬܝܬܝܘܗܝ : ܨܥܪܐ ܠܡܪܟ ܥܒܕ
IsaacAnt:memHom ܀ ܡܢܘ ܢܛܪ ܦܘܩܕܢ ܐܒܘܗܝ : ܘܢܡܘܣ ܐܡܗ ܒܫܚܝܡܐ̈ . ܘܩܛܪ ܐܢܬ ܥܠ ܩܪܘܟܐ . ܟܬܒܐ̈ ܡܕܡ ܡܫܬܥܝܢ : ܘܐܢܬ ܡܢ ܛܘܚܐ ܫܡܥ
IsaacAnt:memHom . ܕܫܦܪ ܓܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܦ ܥܒܕܐ ܗܘ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܠܐܣܟܡܐ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܥܘܠ ܀ ܐܠܗܐ ܒܕܡܗ ܙܒܢܟ : ܘܠܒܪܢܫܐ ܦܠܚ
IsaacAnt:memHom ܡܪܝܐ : ܒܠܚܘܕܝ ܒܫܠܝܐ ܬܫܪܝܢܝ ܀ ‏ ‏ܡܠܦܢܗܘܢ ܐܬܥܝܛ ܗܘܐ ܐܢܬ ܚܕܝܘ ܒܥܠܠܬܐ : ܘܐܢܐ ܒܗܕܐ ܚܕܐ ܐܢܐ . ‏ ‏ܕܐܫܟܒ ܘܐܕܡܟ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܐܦ ܓܝܪ ܚܘܡܣܢܐ ܡܨܐ ܗܘܐ : ܕܢܒܛܠܗ ܗܘܐ ܠܚܘܫܒܟ ܀ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܡܘܬ ܥܒܘܪܐ ܀ ܟܕ ܬܓܘܪ ܠܟ ܒܥܒܕܐ : ܗܝ ܕܚܘܡܣܢܐ ܣܥܪ