simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܝܣܟܪ ܒܪ ܬܚܘܡܗ ܕܙܒܘܠܘܢ ܒܡܫܟܢܝܟ̈ . ܗܢܘ . ܡܫܪܝܝܟ̈ ܐܢܬ ܝܡܐ ܇ ܟܕ ܢܦܩܬ ܠܠܡܐܢܐ ܘܡܬܒܣܡܬ ܒܬܐܓܪܬܟ̈ . ܘܚܕܝ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܚܢܢ ܥܠ ܡܕܝܢ ܘܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܠܩܝܢܢ ܇ ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܡܦܝܣ ܠܗ XX ܡܘܫܐ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܢ . ܟܐܡܬ ܕܡܕܝܢܝܐ
IšoMerv:ComOT ܥܡܢ ܠܐ ܬܣܩܢ ܡܟܐ ܆ ܘܕܗܘܝܢ ܦܪܝܫܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܐ̈ . ܡܦܣ ܐܢܬ . [XXX1IX 15--16]ܡܢܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐ̇ܙܠ
IšoMerv:ComOT ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܒܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝ ܐܒܐ . ܗܢܘ . ܐܢ ²ܐܝܬ ³ܠܡ ܟܘܚܕܐ ܐܢܬ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܠܐ ܬܒܗܬ ܟܕ ܡܟܣܐ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܐܦ
IšoMerv:ComOT . ܪܡ̇ܙ ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܘܕܒܝܘܡܝ̈ ܛܘܦܢܐ ܐܢܬ ܒܥܕܢܗܘܢ . ܗܢܘ . ܕܐܢܬ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܕܡܐ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܗ̇ܘ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܥܠ ܟܠ ܡܝܬܐ ܗܘ̣ܝܬ . ܟܕ ܡܒܨܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܕܪܘܓܙܐ ܠܡ . ܬܛܪܐ ܘܚܡܪܐ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܥܩܬܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇
IšoMerv:ComOT ܐܦܪܝܡ ܐܝܟܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܕܐܦܢܝܟ ܘܐܣܝܥܟ . ܟܕ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܐ̇ܡܪ . ܥܠ Xܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܗܦܟ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . [8]ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܒܪܗܠܟ . [9X]ܘܐܢܐ ܛܥܝܬܐ ܘܬܥܝܫܬܐ . ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ . ܐܢܬ ܠܝܠܘܬܟ̈ ܐܝܩܐ ܬܚܝܬ ܐܬܝܪ . ܟܕ ܩܘܠܥܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܬܪܐ XX
IšoMerv:ComOT ܠܗ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܢܕܥܘܢ ܡܢ ܡܕܢܚܝ̈ ܫܡܫܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܒܝܕ ܐܢܬ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . [X]ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܗܟܢܐ ܗܘ ܇ ܠܡܘܢ ܡܟܝܠ ܡܢܨܚ
IšoMerv:ComOT ܘܙܪܥ ܐܢܬ ܐܪܥܟ ܚܠܛܐ ܆ ܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢܗ ܠܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܆ ܕܠܐ ܬܬܩܕܫ . ܝX ܘܥܠܠܬܗ ܕܟܪܡܟ . ܗܢܘ . ܐܢܗ̣ܘ ܠܡ ܕܡܡܪܚ
IšoMerv:ComOT ܥܠܝ ܫܠܝܛ ܇ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܦ̇ܐܫ ܡܣܐܢܐ ܒܪܓܠܝ ܆ ܗܟܢܐ ܐܗܘܐ ܐܢܬ ܠܟ ܡܛܠܬܝ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܢ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܐܘ ܟܠ ܚܘܣܪܢ ܕܣ̇ܐܡ
IšoMerv:ComOT ܟܠ ܕܡܫܕܠܝܢ ܝXXXX ܝ X¹ܠܟ ܐܡܬܝ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܥܒܪ X ܐܢܬ ܪܓܠܟ X ܠܡ ܘܡܢ ܚܘܫܒܐ ܕܕܐ̇ܠ ܒܟ . ܠܐ ܬܬܟܚܕ ܟܕ ܠܐ ܡܫܡܠܐ
IšoMerv:ComOT ܆ ܘܒܐܬܪܐ ܦܪܝܫܐ ܘܩܕܝܫܐ . ܘܡܚܘܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܐܢܬ ܡܣܢܝܟ̈ ܡܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ
IšoMerv:ComOT ܕܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܠܟ ܙܡܪܝ . ܗܕܐ ܕܟܬܒܐ ܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܗ̇ . ܐܢܬ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܠܐ ܟܕ ܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܒܪ ܒܣܬܪܐܝܬ . ܡܫܟܚ
IšoMerv:ComOT ܡܢ ܕܢܝܐܝܠ . ܗܢܘ . ܗܢܐ X ܕܒܝܘܡܬܟ̈ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܢܬ ܝܘܚܢܢ ܕܒܝܬ ܪܒܢ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܡܣܠܝܢ ܠܗܕܐ . [X]ܕܠܡܐ ܚܟܝܡ
IšoMerv:ComOT ⁵ܘܢ̇ܦܠ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܓܠܝܐ ܐܝܟ ܕܒܐܝܡܡܐ . ܘܐܬܬܩܠ ܐܦ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܘܢܒܝܐ̈ . [X]ܘܐܬܬܩܠܬ ܒܐܝܡܡܐ . ܗܢܘ . ܡܬܬܩܠ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ [9X]ܗܐ ܡܟܬܪ ܐܢܐ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܩܠܝܠ ܇ X ܟܕ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ ܐܫܬܘܫܛ ܆ ܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܗ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܚܡܣܢ
IšoMerv:ComOT ܠܗܘܢ . ܓܘܒܐ ܩ̇ܪܐ ܠܩܫܝܘܬܗ ܕܫܒܝܐ ܓܠܝܙ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ . XX ܐܢܬ ܕܐܣܝܪܝܢ ܕܫܥܬܐ ܒܫܒܝܐ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܇ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܘܡܚܪܪ
IšoMerv:ComOT ܒܥܝܢܐ̈ ܕܦܓܪܟ ܚܙܝܗ̇ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܢܐ ܡܥܕܪ ܐܢܐ ܠܚܙܬܟ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ . ܕܐܟܡܐ ܕܡܨܐ
IšoMerv:ComOT ܆ [9X]ܗܐ ܡܟܬܪ ܐܢܐ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܩܠܝܠ ܇ X ܟܕ ܡܣܟܝܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܗ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܚܡܣܢ ܐܢܬ ܇ ܘܐ̇ܡܪ