simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܢܗܘ ܕܐܬܡܚܠܘ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܣܒܪܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝ̣ܟ ܕܥܕܡܐ ܐܢܬ ܕܒܘܛܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܦܩ̣ܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܚܝܠ ܠܡܚܝܠܐ̈ ܕܪܥܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܦ̣ ܐܡܪ ܃ ܕܦܠܘܚ ܠܡ ܒܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܬ ܦܬܘܪܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܡܒܟܐ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܐܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܟ̇ܠ
IšoAdiab:Epist ܟܐܡܬ ܡ̣ܢ ܣܥܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܝܬܐ ܃ ܕܓܕܫ ܠܟ ܐܢܗܘ ܕܓܕܫ ܠܟ ܆ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܠܡܛܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܝܢ ܕܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܟܕ ܡܒܓܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܛܥܝܬ ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܒܘܢ ܠܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܡܬܟܠܐ ܗܘ̇ܝܬ ܠܡܐܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܗ̇ܡܣ ܐܢܬ ܂ ܕܠܦܪܨܘܦܐ ܒܫܡܐ ܕܩܢܘܡܐ ܂ ܘܠܩܢܘܡܐ ܒܫܡܐ ܐܢܬ Xܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܘܝܢܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܂ · ܂ · ܐܝܟܢ ܟܝ
IšoAdiab:Epist ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟ ܃ ܓܒܪܐ̈ ܕܫ̇ܗܪܝܢ ܚܠܦ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܝ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܣܢܐ ܆ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܟ̇ܬܒ̣
IšoAdiab:Epist ܠܡܬܕܡܪܘ ܂ ܐܘ ܓܝܪ ܠܫܪܪܐ ܂ X ܝܝ ܂ ܙ ܐܘ ܠܛܘܥܝܝ ܡܬܦܠܓ ܐܢܬ ܫ̇ܘܐ ܠܝ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܦ ܐܢܬ ܠܡܬܕܡܪܘ ܆ ܡܫܟܚ
IšoAdiab:Epist ܀ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܢܟܦܐ̈ ܕܐܒܘܢ ܡܒܪܟܐ ܐܢܬ ܠܡܐܪܬ ܐܪܥܐ ܂ ܘܣܒܪܐ ܕܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܐܗܦܟ ܘܚܝܐ
IšoAdiab:Epist ܐܢ ܬܐܠܦ ܃ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܘܥܝܕܐ XX ܝܠܕܝܢ ܃ ܐܘ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܬܒ̣ܬ̇ ܂ ܕܟܕܒ ܗܘ ܂ ܕ ܝܢ ܡܗ ܝܡܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ · ܗܠܝܢ ܠܡ ܕܒܡܠܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܂ ܂ ܝ ܂ ܐܢܬ ܩܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܗܘ̣ܝܬ ܥ̇ܒܕ ܃ ܘܚ̇ܝܐ
IšoAdiab:Epist ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܂ ܕܬܫܡܥ ܡܢܗ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܂ ܘܐܦ ܕܬܣܥܘܪ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܬܚܡܬ ܠܟ ܐܢܐ ܙܒܢܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܃ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܬ ܗܘܬ ܐܢܬ ܕܫܡܐ ܛܒܐ ܂ ܐܫܬܘܕܝܬ ܬܘܪܨܐ ܫܦܝܪܐ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܘܕܡܪܗ ܕܟܝܢܐ ܂ ܐܦ ܂ ܙ ܂ X ܒܨܝܪܐܝܬ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܃ ܡܦܪܥ ܦ̇ܪܥܝܢܢ ܂ ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܡܕܝܢ ܂ X X ܂ ܙ ܢܬ Xܫ̇ܪܐ
IšoAdiab:Epist ܆ ܐܦ ܠܩܢܘܡܐ ܘܠܟܝܢܐ ܃ ܝܬ ܪ ܡܢܗܘܢ ܡܫܟܚܐ ܡܠܬܐ ܝ· ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܐ ܘܠܩܢܘܡܐ ܡܠܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܚܒܫܐ ܐ ܟ ܕܐܢܬ ܣ̇ܒܪ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦܠܐ ܠܡܗܡܝܘ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܪܫܢܘܬܐ ܂ ܡܠܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܐܢ ܝ · ܣܓܝ ܬܨܒܐ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܠܡܫܢܝܘ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܫܠܝܛ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܘܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܛܥܝܬ ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܒܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܬ ܠܝ ܂ ܐܢܬ ܡܬܟܠܐ ܗܘ̇ܝܬ ܠܡܐܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܝ ܟܠܝܘܡ ܆ ܒܨܢܥܬܐ̈ ܠܐ ܡܬܠܒܟܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܐܘ ܛܘܒܢܐ ܡ̣ܢ ܓܢܒܘܬܐ ܠܓܢܒܘܬ ܡܗܦܟ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܟܠ ܕܗܟܢ ܆ ܕܨܒܝܢܢ ܠܨܒܝܢܗ 0ܝ ܂ ܕܐܠܗܐ ܢܫܦܪ ܂ ܘܗ̣ܘ̣ ܐܢܬ ܘܗܝܡܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܒ̇ܬ ܚܕܐ ܙܒܢ ܂ ܘܐܬܚܦܛ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܠܡܕܥ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܒܨܝܪܘܬܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܟ ܠܡܐܬܐ ܐܘ ܐܚܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܚ̣ܬ ܠܝ ܂ X ܝ ܂ ܘܐܦ ܨ̇ܒܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܨܒܝܢܟ ܒܟܠܙܒܢ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܕܗ̣ܘ ܢܕܒܪܟ ܒܟܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܂ ܢܦܫܟ ܕܝܢ ܐܫܘܕ ܩܕܡ ܡܪܢ ܒܟ ܠܙܒܢ ܐ ܟ ܕܐܦ ܥܒ̇ܕ