simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܘܢ̣ܦܠ ܘܦ̣ܩܥ XXX ܡܢܐ ܚܫܝܒܐ ܠܢ ܐܢܬ . XXX . X . X . . dd·X1ܐܫܬܚܝܢܘXX--ܘܡܦܩܕX⁵ ܘܟܕ ܕܡܝܟ
Eph:memHom ܠܟ ܡܢ ܚܘܒܝܟ̈ XX 4ܘܦܘܫ ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܣܘܪܚܢܝܟ̈ ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܐܢܬ ܦܨ ܢ ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܩܛܪܓ ܐܢܘܢ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܥܠ ܡܘܡܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܪܓ
Eph:memHom ܨܐܐ̈ ܚܠܦ ܚܘܪܐ̈ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܠܟ XXX ܘܦ̇ܩܕ ܠܥܝܪܐ̈ ܐܢܬ ܚܬܢܐ ¹ܕܢܚܙܐ ܙܡܝܢܐ̈ ܒܡܫܬܘܬܐ ܢܚܙܝܟ ܕܠܒܝܫ
Eph:memHom ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܟܠܢܫ ܥܪܩ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܐ̇ܠ ܒܫܠܡܟ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܠ ¹⁹ܐܢܫ ܚ̇ܒܨ ܠܚܙܬܟ ܘܐܢ ܚܙܝܐ ܠܟ ܐܢܫܘܬܐ X49ܕܡܡܠܠ
Eph:memHom ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܚܘܐ ܠܢ ܡܐ ܕܢܐܡܪ ܕܒܐܝܕܐ ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܝܢ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܬܦܪܣܐ ܒܪ ܐܒܕܢܐ ܩܕܡ ܟܢܫܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ 485ܕܐܢ
Eph:memHom XXX ܡܛܠ ܦܓܪܟ ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܐܣܝܐ ܟܠܫܥ ܚܐܪ ܠܟ ܕܡܐ ܕܒ̇ܠܥܬ ܐܢܬ ܠܐ ܡܐܡܢ ⁷ ܪܒܘ̈ ܙܒܢܬܐ̈ ⁸ܕܢܐܣܝܟ ⁹ܕܐܢܗܘ ⁹ܕܐܢܬ ܠܐ ܚܐܣ
Eph:memHom ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܙܕܩ̇ ³ XXX ܓܒܘܠ ܐܢܝܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܐܢܬ X X7ܕܠܐ ¹ܬܐܚܒ ܣܟܠܐܝܬ ܘܠܐ ܗܘ ܢܪܚܡ ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ
Eph:memHom X X9ܐܢ ܗܘ ܕܡܫܬܟܚܐ ܢܦܫܐ ܠܐ ܟܪܝܐ ܠܗ ܥܠ ܛܝܡܝܗ̇̈ ܐܢܕܝܢ ܐܢܬ ܘܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝܗܒ ܡܛܠ ܢܦܫܟ ⁷ܘܐܢܬ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܐ ܦܪܝܩ
Eph:memHom ܠܗ̇ ܬܡ̇ܠܐX ²ܥܕܬܗ̇ ³0ܐ ܟܣܐ¹ 457ܢܐܬܝܢ̈ ܟܠܠܐ̈ ܐܢܬ ܫܡܥܟ ²⁸ܐܠܗܐ ܡܐ ܕܩܪܝܬ ܠܗ ܒܨܠܘܬܐ⁷ ܠܩܪܝܬܐ ²⁸ܕܥܐܠ
Eph:memHom ܢܬܥܛܝܢ̈ ܡܢ ܓܘ ܣܦܪܟ ܘܕܝܕܥ ܐܢܐ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܐ ܢܬܕܟܪܢ ܐܢܬ ܕܚܛܝܬ ܘܛܥܝܬ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ X 11ܘܕܥܗܝܕ²ܐܢܐ ܘܕܥܗܝܕ
Eph:memHom ܟܬܝܒ ܗܘ ܠܟ ܚܘܒܠܐ ܛܒܐ XX ܠܐ ܬܚܕܐ ܥܠ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܒܠܐ ܡܕܡ ܐܢܬ ܘܐܬܒ̇ܣܡ ܘܟܡܐ ܐܬܬܥܝܩ ܘܐܬܛܪܦ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܕܡܥܩ
Eph:memHom ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܡܢܬܐ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܢܬܦܪܣ ¹ܠܗ ܐܢܬ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܝܕ ܟܐܒܐ̈ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ X X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ
Eph:memHom ܥܡ ܫܘܠܡܗ ܦܪܚܘ ܘܐܙܠܘ ܕܟܠ ܝܘܡܐ ܕܝܠܗ ܫ̇ܩܠ ܡܢ ܚܝܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܒܫܥܐ̈ ܥܒܪܝܢ ܚܝܝܟ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ X 18ܚܝܐ̈ ܕܝܘܡܢ ܚ̇ܝܐ
Eph:memHom ܚ̇ܝܐ ܐܢܬ ³ XX -- ³ܡܬܦܠܓX -- ²ܘܡܢܘ ܕܢܫܪ X ·ddܠܐ X ܐܢܬ ܕܒ̇ܥܝܬ ܝ̇ܗܒܝܢ ܠܟ ܐܢ ²²ܠܐ ܢܬܦܠܓ ܪܥܝܢܟ ܘܐܢ ܡ̇ܝܝܬ
Eph:memHom ܐܢܗ̣ܘ ܕܣܛܢܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܥܒ̇ܪ ܨܝܕ ܝܡܝܢܐ¹² 11X1ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ¹¹ܣܡܠܐ 1117ܐܢ ܬܥܒܪ ܨܝܕ ܣܡܠܐ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܒܪ ܣܡܠܐ
Eph:memHom ܚܛܝܐ ܢܚܡܝܗ̇ ܠܢܦܫܐ ⁷ܕܡܝܬܬ ܒܚܛܝܬܐ 205ܘܐܢ ܥܠ ܩܩܐ ܐܢܬ ܗ̇ܘܝܢ ⁶ X01ܘܐܢ ܦܪܚܬܐ ܗܟܢܐ ܝ̇ܕܥܐ ܬܢܚ̇ܡ ܦܪܘܓܝܗ̇̈
Eph:memHom . ܥܘܠ ܠܥܠܡܟ ⁴ܐܘ ܕܓܠܐ . ܒܕܒܪܐ ܠܐ ܬܩܘܐ . ܗܐ ܡܛܠܬܟ ܐܢܬ ܘܠܡܘܝܩܐ ܕܒܝܫܐ̈ . ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܥܠܡܐ ܥܡ̇ܠ
Eph:memHom ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܘ ܥܠܡܐ ܫܚܝܩܐ . ܕܢܕܒܪ ܬܘܒ ܦܕܢܐ ܐܢܬ ܪܝܡܐ ܕܢܦܠܚܟ ܕܠܡܐ ܡܬ ܫܪܝܪܐ ܕܢܫܡܥܟ ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܣܪ
Eph:memHom ܐܝܟ ܥܝܣܘ ܫܡܥ ܐܦ ܗܪܟܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܙܟܝ̈ ܡܠܐ̈ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܐܢܬ ܕܒܡܠܐ ܦܘܡܗ ܡܙܕܒܢ 1693ܐܢ ܬܘܒܕ ܫܪܝܪܘܬܟ ܥܕ ܛܠܝܐ
Eph:memHom ܘܐܟܘܬܢ ܐܝܬܝܟ ܘܝܬܝܪ ܡܢܢ ܩܢܝܢܐ ܡܟܢܫ ܐܢܬ . ܬܐ ܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܐܘ ܝܥܢܐ ܘܥܠܘܒܐ . ܟܕܘ ܡܛܥܝܬ ܘܛܥܝܬ ܒܐܣܟܡܐ ܕܓܠܐ . ܡܢܢ