simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܕܝܢ ܚܠܝܡܐܝܬ ܚܘܪ ܒܗ ܕܩܢܝܐ ܒܐܪܙ ܦܓܪܐ ܗܘ ܘܦܐܪܐ ܒܐܪܙ ܐܢܬ ³ܩܒܠ X -- ²ܘܗܟܢ XX ¹ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܙܕܟܝܬ ܕܡܘܬܐ ܒܚܪܝܢܐ
Eph:madFaith ܟܝܢܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܚܪܡ ܗܘ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܡܡܬܘܡ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ X ܡ 10ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܐܡܪ ܠܝ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ¹ܐܦ ²
Eph:madFaith X 35ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܫܝܛܐ ܘܡܢܗ ܡܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܬܒܨܐ ܠܓܠܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܟܣܝܐ ܐܝܟܢ ܣ̇ܦܩ
Eph:madFaith 6ܕܬܕܥ ܕܪܡܘܬܐ ܗܝ ⁴ܥܠܬܗ ܕܚܪܝܢܟ ܠܐ ܓܝܪ ܒܨܘ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܚܙܝ ܚܣܕܟ ܒܓܘܗ ܕܐܝܓܘܢܟ³ ܕܓܚܟ ܒܥܠ ܕܪܟ ܘܥܡܗ ܥܠܝܟ ܐܦ
Eph:madFaith ܕܝܢ ܝܩܪ ܒܨܬܗ ܕܠܝܬ ܝܘܡܢ ܕܬܟܠܐ ܡܥܠܬܗ ܓܠܝܬܐ X ܟܠܝ ܐܢܬ ܝܩܪܗ X X ܝX X ܘܠܐ X ܫܒܩܗ ܕܢܥܘܠ ܗ̇ܘ ܝܩܪ ܡܥܠܗ
Eph:madFaith ܗܐ ܡܦܗܐ ܠܟ ܒܒܨܬܗ XXX ܐܝܟܢ ܬܒܨܐ ܪܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܫܝܛܐ̈ ܐܢܬ ܐܪܙܐ ⁴ܠܬܝ̇ܒܐ ܕܚܠܐ ܘܒܣܝܡ ܫܘܠܡܗ ܐܢ ܥܦܪܐ ܕܠܗ ܕܐܫ
Eph:madFaith ܗܘ ܕܐܕܪܟܬܝܗܝ 7ܚܕܐ ܟܝܬ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܓܒܝ ܠܟ ܕܬܫܬܐܠ ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܒܨܐ ܕܢܕܥ ܕܐܝܟܢ ܗܘ ܕܐܢ ܗܘ ܕܗܝܡܢܬܝܗܝ
Eph:madFaith ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ
Eph:madFaith ܘܕܠܐ ܡܘܫܚܐ ܒܨܐ ²ܐܢܬ 129ܙܥܘܪ ܗ̣ܘ ܥܘܒܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܐܢܬ ܟܠܟ ܨܝܕ ܟܠ ܘܫܓܝܫ ܐܢܬ ܨܝܕ ܡܪܐ ܟܠ ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܣܬܝܒܪ
Eph:madFaith ܟܕ ܪܐܙܟ ¹ܒܪܘܡܐ ܠܐ ܪܓܫ ²ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܟܕ ܪܐܙܟ ܒܥܘܡܩܐ X ܠܐ ܐܢܬ ܘܐܘܦܝܘ ܀ X 9ܒܟܠܕܘܟ ܡܪܝ ܪܐܙܝܟ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܓܢܝܙ
Eph:madFaith ܟܠܟ ܒܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܕܢܒܥܝܟ X ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܘܪܚܝܩ ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܒܚܕ ܝܘܩܢܟ ܣܓܝܕܐ ܪܒܘ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܣܒܝܣܝܢ̈ ܀ ܕ 11ܕܘܡܪܐ
Eph:madFaith ܕܡܢܗ ܘܠܗܠ XX ܡܕܡ ܠܐ ܐܝܬ 17ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢܗ ܘܠܗܠ ܐܢܬ ܗܘ ܬܩܕܘܡ ܕܠܟܠ ܩܕܡ 16ܠܐ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܥܒܪ ܡܢܗ ܡܢܗ ܘܠܟܐ
Eph:madFaith ܫܦܝܐܝܬ ܒܐܘܪܚܟ ܕܠܐ ܚܪܝܢ X X ܝ X8 10ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܐܢܬ ܘܒܪܐ ܕܠܐ ܕܪܫ ܘܟܕ ܢܨܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܢ̈ ܒܫܘܐܠܐ̈ X ܦܘܩ
Eph:madFaith ܠܗ ܠܒܨܬܐ 329ܠܬܚܬ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܬܒܨܝܢܐ ܪܒ ܗܘ ܡܢܗ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܥܒܘܕܐ ܘܒܨܝܬ ³ܠܗ ܐܝܟ ܠܥܒܝܕܐ ܩܪܐ ³ܐܢܬ ܠܗ ܥܠܝܐ ܘܡܚܬ
Eph:madFaith ܠܕܒܨܐ ܓܢܝܙ ܐܢܬ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܗ̣ܘܐ ܦܫܝܛܐ ܨܝܕ ܒܥܬܟ ܐܢܬ ܓܠܝܬ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܠܫܒܪܐ̈ ܘܟܣܝܬ ܡܢ ܨܢܝܥܐ̈ ܠܕܡܗܝܡܢ ܫܟܝܚ
Eph:madFaith ܐܝܟܢ ܬܒܨܝܘܗܝ X ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ² ܘܐ ܦ X X -- ܨܪܬ X ܐܢܬ ]ܝ ¹[ܒܪ ܩܠܗ 1ܫܡܫܐ ܫܪܓܟ ܗܐ ܡܬܗܪ ܠܟ ܐܘ ܚܠܫܐ ܘܠܐ ܚܟܡ
Eph:madFaith ܥܒܪܝܗ ܠܐܢܫܘܬܗ ܘܡܛܝ ܐܠܗܘܬܗ ܘܬܫܟܚ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܐܢܬ ܥܠܝܗ ܗܘ ܕܐܢܫܘܬܗ ܫܠܡܐ ܕܦܪܘܩܢ X ܘܐܢ ܗܘ ܕܡܫܟܚ
Eph:madFaith ܀ ܒ 6ܒܪܫܝܬ ܕܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܒܝܕ ܒܘܟܪܐ ܐܬܒܪܝܘ ܐܡ̣ܪ ܠܡ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܩܒܝܪܐ ܐܢܬ X ܘܒܪܘܡܐ ܣܓܝܕܐ
Eph:madFaith ܕܢܣܝܗ ܕܥܙܝܙ ܗܘ ܡܢܟ ܗܘ ܐܝܬܝܐ ܟܣܝܐ ܗܝܡܢ ܠܗ̇ܘ ܦܐܪܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܛܥܡܬܝܗܝ ܘܢܣܝܬܝܗܝ ܠܐܚܪܝܢ ܡܫܪ
Eph:madFaith ܝܝ ܗܕܐ ܗܘ ³ܝܗܒ ܠܟ ܕܬܫܟܚ ܬܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ 7ܘܟܡܐ ܐܢܬ ܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܫܟܚ ܬܕܥ 6ܡܬܘܡ ܘܠܥܠܡ ܐܢ ܕܪܫ