simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ ܐܢܬ . O⬩ ܐܢܬ ܐܢܬ ³ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܐܬܢ̣ܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܘܬܫܬܟܚ ܕܣ̇ܥܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܩܪܝܬܐ ܘܥ̇ܐܠ ܐܢܬ ܠܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܕܗܘܬ ܠܟ ܒܗ ܐܢܬ ܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܣܝܘܢܟ ¹ܕܐܟܫܠ ܠܒܪܝܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܬܘܒ ܐ̇ܙܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܟ ܐܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܒܙܒܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܐܢܬ ܬܚܘܪX ܒܢܝܚܐ ܐܚܝ̣ ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗܢܐ ܦܓܪܐ̣ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܠ ܬܘܪܨܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܥܢ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܕܐܪܣܢܝܣ ²ܘܐܡܪ̣ ܠܗ : ܐܢܬ ܝܘܢܝܬܐ ܘܪܗܘܡܝܬܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ̣ ܠܗܢܐ ܣܒܐ ܩܘܪܝܝܐ X ܡܫܐܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܟܣܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܐܢܬ ²ܚܘܝܒܐ Xܝܐܢ ܐܢܫ ܢܪܫܐ ܠܛܠܝܘܣܐ ܕܢܦ̇ܠ . O⬩ܐܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈ ܡܢ ³ ܠܓܘ ܐܘ ܡܢ ܫܓܘܫܝܘܗܝ̈ ⁴ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܐܢܬ ܒܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ X . ܠܐ ܠܡ ܬܬܩܛܥ ܠXܟ ܘܬܫܬܓܫ ܡܐ ܕܡܬܐܠܨ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܕܥܟ ܠܫܡܝܐ ܡܬܒܩܐ ⁶ܐܢܬ ⁷ ܡܪܚܐܝܬ ܒܢܘܗܪܐ ܕܟܪܝܟ ܠܡܪܢ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܪܓܪܓ ܒܙܒܢ ܨܠܘܬܐ ܠܚܙܘܗ ܕܐܠܗܐ ܒܫܘܒܚܐ ܟܕ ܡܥܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܓܝ ܥܠ ܐܓܘܢܐ X ܕܒܚܘܫܒܐ̈ . ܆ ܐܢܕܝܢ ܐܝܬ ܒܢܦܫܟ ܚܫܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܣܦܐ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܬ ܗܘܐ ܟܒܪ ܦܝܣܐ ܠܡܠܬܟ ܕܠܐ ܣܢܝܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܦܝܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܟܘܫܦܐ̈ ܬܟܝܒܐ̈ ܩܪܒ̣ܬ ܠܒܨܝܪܘܬܝ ܐܢܬ ܕܟܬܒܐ Xܢ ܗܢܐ̣ ܐܡܪܝܘܗܝ ܩܕܡܝܟ ܒܡܠܬܐ ܕܡܢ ܦܘܡܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܘܟܕ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ ܘܫ̇ܬܐ̣ ܘܟܕ ܡܗܠܟ X ܐܢܬ ܫܒܥܐ ܥܕܢܐ̣̈ ܘܟܕ ܬܘܒ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܠܡܦܠܚ ܡܕܡ ܘܟܕ ܡܓܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܥܡܪܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܢܬ ܠܟ ܡܐ ܕܩܢܝ̣ܬܝܗܝ ܠܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܗܢܘ : ܕܗܘ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢX ܕܠܡܦܠܚ ܠܐܠܗܐ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܬܝܒܘܬܐ ܘܠܡܒܥܐ ܫܘܒܩܢܐ ܐܢܬ ܕܥܒ̇ܕ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܪܦܐ ܠܡܚܡܣܢܢܘܬܗ . O⬩ܡܐ ܠܡ ܕܐ̇ܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs |ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ ܘܡܟܝܠ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܘܒ̇ܠܥ ܐܢܬ ܇ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ ܕܫ̇ܚܩ ܠܟ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܟ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ̣ ܡܫܪܐ ܐܢܬ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܥܠ̣ܬ ܠܢܝܚܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ . O⬩ܡܕܝܢ ܠܡ ܐܢܬ ܕܟܕ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܢܩܛܪܓܟ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܚܐܪܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܟ ܥܠ ܡܘܗܒܬܗXܢ ܠܘ . ܕ ܬ XܠܚXܘܒܐ ܗ̣ܘ ܚܘܒܐ ܐܢܬ ܘܬܬܪܕܦ ܆ ܒܟܠܗ̇ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܠܒܐ ܬܫܒܘܩ ܠܗ̣ ܟܕ ܡܘܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܥܬܝܪܐ̣ ܘܐܢ ܬܩܢܐ ܫܝܛܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܒܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܗܘ̇ܐ ܇ ܐܢ ܪܚܡܬ ܡܣܪܩܘܬܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠܝܘܡ ܒܠܒܟ ܕܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ : ܐܘ ܥܕܠܝܐ ܕܐܚܐ̈ ܐܘ ܐܢܬ ܠܢ ܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ X . Xܒܨܝ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܠܟܐܚܝ̣ ܟܕ ܡܬܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܪܚܐ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܙܡܪ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܆ ܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܘܟܕ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ ܘܫ̇ܬܐ̣ ܘܟܕ ܡܗܠܟ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܡܘܣܟ . X XX ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܗ̇ܘ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܠ ܡܪܡ ܕܦ̇ܪܫ ܐܢܬ̣ ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܣܩ ܐܢܬ ܒܢܦܫܟ ܕܠܐ ܫ̇ܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܒܝܫܘܬܐ . O⬩ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܙܗܪܐ ¹0ܐܦ ¹¹ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܬܫܬܘܩ̣ X ܠܝܬ ܠܟ X ܒܟ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܡܛܠ ܕܐܚܝܕ