simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܒܐܚܘܟ ܐܝܟ ܕܒܫܝܛܐ ܘܣܟܠܐ ܘܚܣܝܪ ܡܕܥܐ̣ ܐܦ ¹³ܚܛܝܐ ܐܢܬ ܘܕܠܝܬ ܐܟܘܬܟ ܘܐܦ ܕܐܝܬܝܟ ¹²ܙܕܝܩܐ ܘܓܡܝܪܐ ܇ ܚܐ̇ܪ
DadQaṭ:ComAscet ܫܘܒܚܐ̣ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܥܡܠܝܟ̈ ܕܒܨܘܡܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ ܘܫܗܪܐ ܐܢܬ ܩܘܦܚܐ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܕܢܐܡܪ : ܡܛܠ X ܕܪܚ̇ܡ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܬ ܣܛܢܐ ܆ ܕܢܘܕܥ ܕܚܡ . ܪܐ ¹³ܥܠܬܐX ܗܘ̇ܐ ܠܪܓܬܐ ܐܢܬ ܐܗܦܟܗ ܘܠܐ ܫܩ̣ܠ ¹²ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܐܗܡܐ ܣܒܐ̣ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܕܪܟܘ ܐܢܝܢ̈ ܒܢܝܚܐ . ⁵ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܝܢ̈ ܠܟ̣ ܐ ܠ ܐ ܐܢ ܐܢܬ ܥܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ X ⁴ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܬܪ ܗܛ ܥܠܝܗܝܢ ܟܕ ܒ̇ܥ ܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܬܡܛܐ -- XXXX 6¹ ddXXܬܚܝܒܘ ܗܝ X-- ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ¹ܕܠܐ ܦܪܥ --XXXX ܕܕܡ̇ܐ ܢ--XXXXX ܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComAscet ܠܓܡܝܪܘܬܐ . X 4ܕܟܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܬܨܠܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܐܢܬ ܪܘܚܐ̣ ܕܢܩܝܦ ܠܗܘܢ ܢܝܚܐ ܘܫܝܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̣̈ ܘܡܫܬܘܐ
DadQaṭ:ComAscet ܓܢܣܐ ܘܐܬܪܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܘܪܕ̇ܐ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ X ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܢ ܨܦܬܐ . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܫ̇ܒܩ
DadQaṭ:ComAscet ⁰ܢ ܠܐܠܗܐ ܒܦܓܪܟ ²ܓܠܝܐܝܬ̣ ܘܒܢܦܫܟ ܟܣܝܐܝܬ ܕܠܐ ·ddX ܐܢܬ ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܬܐܬܡܢ ¹ܒܫܠܝܐ ܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܨܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܐܚܪܢܐÖ⬩ . ⁵ 23ܙܘܗܪܐ ܕ܏ܟܒ X . ¹ܐܢ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܇ ܐܦ ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܚܠܐ ܠܟ ܬܐܪܬܟ ܘܡܟܣܐ ܟܕ ܒ̇ܥܐ
DadQaṭ:ComAscet ܡܬܬܦܝܣ ܠܟ ܐܠܗܐ . ܕܘܒܪܐ ܕܡܩܦܚ ܠܦܓܪܐ ܐܩ̇ܪܐ ⁸ܠܚܕ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܢܫܘܬܐ ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܥ̇ܒܕ
DadQaṭ:ComAscet ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܚܠܐ ܠܟ ܬܐܪܬܟ ܘܡܟܣܐ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܒܟ ܐܚܪܢܐ̈ ⁴ X ܒܝܕܥܬܗܘܢ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠܝܟ ܇ ܐܦ
DadQaṭ:ComAscet ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ³ܐܓܘܢܐ ⁴ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܐܢܬ ܕܚܫܐ̈ . XX 4ܘܡܩܦ ܘܐܡ̇ܪ 1 ¹ܕܢܐܡܪ X ܆ X ܕܐܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ X
DadQaṭ:ComAscet ܠܕܘܟܬܐ ܕܗܘܬ ⁵ܠܟ ܒܗ⁶ ܡܦܘܠܬܐ ܆ ܠܓܡܪ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܩܪܝܬܐ ܐܢܬ |ܢܬܥܛܐ ܐܦ ܢܣܝܘܢܐ ܕܝܠܟ XX ⁴ ܕܐܟܫܠ ܠܒܪܝܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܐ̇ܙܠ
DadQaṭ:ComAscet ܡܢ ⁵ܡܠܐܟܐ ܕܠܘ̇ܐ ܠܟ ܘܡܢܛܪ ܠܟ̣ ܘܡܙܕܗܪ ܐܢܬ ܡܢ ܣܛܢܐ ܐܢܬ ܥܡܪ ܒܩܠܝܬܟ̣ ܟܕ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܙܐ ܠܟ ܘܡܬܟܚܕ
DadQaṭ:ComAscet ܢܦܫܟ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܪܓ̣ܙܬ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܡܬܡܟܟܐ ܐܢܬ ܆ O⬩ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܛܗܝܟ̈ ܘܕܐ̇ܢ
DadQaṭ:ComAscet ܒܠܫܢܟ ܐܠܐ ܕܗܘ̇ܐ ܐܢܬ ܥܠܬܐ ܕܫܚܩܐ ¹⁴ܠܚܕ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܆ ܫܢܐ ܐܢܬ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܕܝܘܐ̣̈ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܙܗܝܪ
DadQaṭ:ComAscet ܒܓܘܫܡܐ ܘܠܐ ܥܗܢܐ ܠܟ ܠܥܡܠܐ ܆ ܠܐ ܬܚܣܡ ܒܗܘܢ ܘܬܬܥܕܠ ܐܢܬ ܘܬܚܙܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܕܣܓܝ ܥܡܠܝܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܚܝܠ
DadQaṭ:ComAscet ܡܢܟ ܠܕܝܘܐ ܕܪܡܘܬܐ X X ܘܪܘܓܙܗ̣ ܘܡܬܡܠܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܪܓ̣ܙ ܘܠܐ ܐܬܚܡܬ ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ |ܐܢܬ ܡܥܪܩ
DadQaṭ:ComAscet ܠܗ ⁷ ܠܐܠܗܐ ܕܡܐܚܒ ⁸ܠܢܫܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܥܬ ܠܣܛܢܐ . ܗܕܐ ܐܢܬ ⁶ܠܡܫܠܡ ܠܓܘܪܓܘܗܝ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܥܘܠ ܐ ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComAscet ܒܗܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ¹⁰² ܡܬܚܙܝܢ ܠܟ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܦܚܡܐ ܕܣܓܝܐܘܬ X | X X0ܚܛܗܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܘܕܐ