simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܃ ܠܗ̇ܘ ܕܒܫܡܗ Xܡܫܝܝܝܐ ܡܣ̇XXܒ ܠܣܛܢܐ ܃ ܘܡܕܩܩ ܐܢܬ ܐܢܫ ܐܡܪܝܢ ܕܡ̇ܦܩ ܕܝܘ̇ܐ ܒܫܡܐ Xܝܠܟ̣ ܘܟܠܝܢܝܗܝ ܂ ܟ̇ܠܐ
Cyr:ComLuke ܃ ܡܐ ܠܝ ܘܠܟ̣ ܂ ܡ̣ܢܘ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܂ ܝX ܂ XX ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܕܚܛܝܬܐ̇ ܂ ܘܣܓܘܕܐ̈ ܕܝܠܟ ܚܘ̣ܝܬ ܐܢܘܢ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܡ̇ܪ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܠܪܓܬܐ ܕܗ̇ܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܬܪܒܝܬܐ ܐܢܬ ܂ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܕܢܐܒܕܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܐܘ ܟܝܬ ܘܠ̇ܛܫ
Cyr:ComLuke ܒܐܘܚܕܢܗ ܕܡܐ̇ ܂ ܘܠܕܠܘܚܝܐ ܕܓܠܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܫ̇ܬܩ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܬܫܒܘܚܬܗ ܃ ܕܡܙܡܘܪܐ ܡܫܬܒܚܐ̇ ܂ ܐܢܬ ܫܠܝܛ
Cyr:ComLuke ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ̇ ܂ ܟܕ ܫܦܝܪ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܕܣܝܒܪܬܐ ܒ̇ܥܐ̣ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܠܚܡܐ ܐܡ̇ܪ ܫ̇ܐܠ ܝܝ ܂ ܠܟ̣ ܂ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܘܟܕ ܚ̇ܕܐ
Cyr:ComLuke ܕܬܥܕܪ ܐܢܘܢ ܃ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܠܚܡܐ ܐܡ̇ܪ ܫ̇ܐܠ ܝܝ ܂ ܠܟ̣ ܂ ܐܢܬ ܚܪܝܦܐ ܂ XXX ܂ ܕܪܚܡ̣ܬ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܂ ܒܝܕ ܟܠ ܙܢܐ ܒ̇ܥܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܘܟܕ ܩܪܝܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܒܥܝܢܟ ܂ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓ̣ܠܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܫ̇ܒX ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܟ̇ܐܐ ܝܝ
Cyr:ComLuke ܕܡܨܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܫܐܠܬܟ̈ ܢܫ̇ܟܢ ܠܟ̣ ܂ ܐ̇ܝܕܐ ܡܠܬܐ ܣܦܩܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܃ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܫܟܚ ܃ ܘܗܕܐ ܝܕܥ ܂ ܐܢܬ ܓܠܝܐܝܬ ܃ ܘܣܗ̇ܕ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܃ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܚܡܐܝܬ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܡ ܐܢܬ ܝX ܘܗܝ̇ ܐܡܪ ܐܢܐ ܂ ܐܪܐ ܕܒܨܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ ܐܡ̇ܪ
Cyr:ComLuke ܂ ܚ̇ܪܪ ܠܘܩܕܡ ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܥܕܠܝܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܡܢ ܐܢܬ ܥܕܠܐܝܬ ܫܘܪܐܝܬ ܂ ܡܢ ܐܝܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܂ ܗܕܐ ܣ̇ܥܪ
Cyr:ComLuke ܕܣܝܒܪܬܐ ܒ̇ܥܐ̣ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬܐ ܐܢܬ ܂ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܘܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ̇ ܂ ܟܕ ܫܦܝܪ ܝܕܥ̇
Cyr:ComLuke ܠܓܠ̣ܐ ܕܒܥܝܢܗ ܘܕܫܪ XܘX ܂ X ܠܕ ܀ ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܕܣ̇ܢܝܢ ܠܟܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ XXX ܂ XX ܂ ܠXܢ ܀ ܡܢܐ ܕܝܢ ܚ̇ܙܐ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܕܢܬܬܚܕ ܒܒܝܫܬܐ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܕܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܂ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܘܟ ܡܢ ܝ ܟܠܦܪܘܣ̣ ܂ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ
Cyr:ComLuke ܩܫܝܐ̇ ܂ ܕܚ̇ܨܕ ܐܝܟܐ ܝX ܕܠܐ ܙܪܥ̣ܬ̇ ܂ ܘܡ̇ܟܢܫ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܘܡܗܡܝܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܪܒ ܟܕ ܐܡܪ ܇ ܡܪܝ ܝܕܥ ܗܘ̇ܝܬ ܠܟ ܕܓܒXܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܬܒܩܐ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܂ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܡܪܢܝܐ̈ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܡܪܐ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܫ̇ܘܪ
Cyr:ComLuke ܠܡܐܠ̇ܦ ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܥܒܕ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܪܬ ܂ ܐܬܒܩܐ ܐܢܬ ܙ X · 0ܣܐܡ ܐܢܬ̇ ܂ ܒܣܝܡܘܬܐ ܕܒܡܠܐ̈ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܪܐ ܘܒ̇ܥܐ
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܚ̇ܛܝܬ ܂ ܡ̣ܢܘ ܓܝܪ ܕܢܫܬܒܗܪ ܕܠܒܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܇ ܐܘ ܐܢܬ ܣܝ̣ܡܝܢ̣ ܂ ܗܐ ܐܢܐ ܡܬܬܕܝܢ ܗܢܐ ܠܘܬܟ̣ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪ
Cyr:ComLuke ܕܬܡܪܐ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܫ̇ܘܪ ܐܢܬ ܂ ܐܬܒܩܐ ܐܢܬ ܠܢ ܂ ܡܫܘܚܬܟ ܛܥܝܬ ܚܒܝܒܝ ܂ ܂ ܒܫܘܠܛܢܐ̈ ܡܪܢܝܐ̈ ܒ̇ܥܐ
Cyr:ComLuke ܂ Xܝܝ ܂ ܡܗܝܡܢܐ ܂ ܠܐܡܬܝ ܫ̇ܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܬܩܛܪܓ ܇ ܠܚܝܠܐ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ̇ ܂ ܘܐܬܐ̇ ܐܚܪܬܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܡܫܬܟܚ
Cyr:ComLuke ܃ ܕܐܦ ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܬܐܠܦ̣ ܂ ܝ ܐܬܥܗܕ ܠܚܟܝ̇ܡܐ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܢܐܠܕܢ ܒܢ̣ܝܐ̈ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܪܥ̣ܐ ܂ ܨ̇ܒܐ