simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . ܘܠܐܪܡܠܬܐ ܥܠ̇ܒ ܐܢܬ ܕܬܬܪܣܐ ܠܨ ܚܢܘܬܐ . ܐܬܪܥܐ ܟܡܐ ܐܢܬ ܒܪܝܫܐ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܠܝܬܡܐ ܡܫܠܚ
Chrys:ComJohn1 ܘܒܝܬ ܦܘܪܬܟܐ̈ ܩܐܡ ܐܢܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܬܬܪܗܒ ܘܬܫܬ ܓܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܬ̣ܐ . ܘܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܬܥܡܕ ܡܢܗ . ܠܐ ܟܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܗܪ
Chrys:ComJohn1 . ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܡܦܫܩܘ ܚܐܦܗ̇ . ܘܠܐ ܐܘܪܚܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܡ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܘܚܐ ܕܪ ܓܫܬܗ̇ ܒܓܫܬܐ ܆ ܘܒܡܫܡܥܬܐ ܡܩܒܠ
Chrys:ComJohn1 . ܫܚܝܡܘܬܐ ܓܝܪ ܘܦܬܘܪܐ ܒܨ ܝܪܐ . ܐܡܐ ܐܢܘܢ ܕܚܘܠܡܢܐ̈ . ܐܢܬ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܡܢ ܦܘܢܩܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܫܟܚ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܠܘ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܬܘܒ ܨ ܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܦܝܘ ܐܦ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܡܘܕܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܥܡܕ
Chrys:ComJohn1 . ܘܠܐ ܒܕܘܟ- ܡܩܛܪ ܓ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܗܢܐ ܒܒܝܫܘܬܐ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܢ ܡܡܠܠ ܘܐ̇̇X . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
Chrys:ComJohn1 ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܒܢܝܗ̇ ܠܥܕܬܝ . ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܣܐܡ ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ ܘܐܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܕܐܢܬ ܗܘ ܫܡܥܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟܢܐ . ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܣܐ̇ܡ ܕܢܐܣܐ ܠܗ̇ܝ ܐܢܬ ܘܡܗ̇ܝܡܢ ܠܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ . ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܚܙ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 . ܠܗܢܐ ܕܐܢܬܘܢ XXX XXܢ ܙܩܦܬܘܢ . ¹|ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ ²ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕܗ . X ܘܠܡܢܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܘܣܦ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘܝܘ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܫ ܒܡܝܐ̈ . ܗܘ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܙܐ
Chrys:ComJohn1 ܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܡܢܐ ܐܡܪ̇ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ . ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܫܬܕܪܘ ܠܐ ܐܡܪܘ ܠܗ ܕܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܐܝ̇ܐ . ܠܐ ܐܢܬ . ܠܒܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܕ ܗܢܝܐܐ ܒܣܪܝܢ̈ ܚܢܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܡܪ̇
Chrys:ComJohn1 . ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܩܢܝܢ ܪܘܟܒܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܢܦܫܗ ܡܗܝܡܢܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܕܠܐ ܣܗܕܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 ܬܘܒ ܠܐ ܬܚܛܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܕܒܝܫ ܡܢ ܩܕܡܝܐ . ܐܠܐ ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܪܡ̇ܙ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܝܨ ܗ ܕ ܓܘܫܡܐ . ܒܕܐ̣̇X ܗܐ ܚܠܝܡ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܢܒܝܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܗܢܘ ܢܒܝܐ . ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܝ̣ܕܥ ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܦܪܝܫ ܡܣܟܝܢ ܗܘܘ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ .
Chrys:ComJohn1 . ܐܬ̣ܐ ܕܝܢ ܢܘܗܪܐ ܗܢܐ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬ̣ܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܬܐܚܘܕ ܬܪܥܐ ܩܕܡ ܗܢܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܒܒܘܣܡܐ ܪܒܐ ܫ̇ܪܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܬܗܘܐ ܚܠܝܡ . ܕܚܢܢ ܢܐܠܦ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܨ ܒ̇ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܝܐ̈ ܢܪܡܝܢܝ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܐܠ ܕܨ ܒ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܡܐܡܪ : ܕܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܝܬ ܠܝ ܫܘܬܦܘܬܐ ܘܩܪܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܐܢܬ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܠܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܡܬܘܡ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܐ
Chrys:ComJohn1 ܢܦܫܟ ܥܠ XX39 ܐܦܝ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ¹ܡܓܢ ܚܝܐ̈ . ܙܕܩ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܟܕ ܗܘܐ ܠܗ ܬ ܘܒ ܕܫܦܝܪ ܐ ܓܪܟ |ܡܬܒܨ ܪ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܕܝܒ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܚܘܟ ܢܗܘܐ ܒܙܚܐ . ܘܦܚܐ̈ ³ܡܢ ⁴ܟܠ ܕܘܟ ܛ̇̇X ܐܢܬ ܠܗ . ܐܢܬ ܣܓܝ̇ܐܬܐX ¹ܕܡܢ ܩܛܠܐ ܩܫܝܢ̈ ²ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ· ܕܡܨ ܠܐ