simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܐܝ̇ܬܝܟ ܥܠܝܢ ܡܢ ܟܘܪܐܣܢ ܂ ܡܠܝܐ ܓܝܪ ܡܫܪܝܬܐ ܐܢܬ ܂ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ̇ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ ܃ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܘ̇
Chron1234 ܠܢ ܙܕܩܝܢ̈ ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܆ ܥܒܕܝܟ̈ ܚܢܢ ܃ ܐܢ ܕܢ ܘܠܐ ܇ ܐܦ ܐܢܬ ܝ ܡXܪܣܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܫ̇ܩܠܝܢ ܙܕܩܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܟܝܠ ܐܢܗܘ X ܕܝXܒ
Chron1234 ܕܗ̇ܝ ܕܥܕܪܐ ܢܫ̇ܟܢ ܂ ܘܥܠ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܬܬܟܠ ܂ ܘܐܦܠܐ ܣܟ ܥܠ ܐܢܬ ܐ ܐܣܪܚ ܠܐܚܘܗܝ ܠܟ · ܡܐܠܠܘܢ ܘܠܐ ܥܕܢܐ ܃ ܕܠܐ ܫ̣̇ܐܠ
Chron1234 ܕܟܕ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ ܒܫܠܡܐ ܘܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܃ X ܥ̇ܛܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܂ XXX ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܢܪܐ ܠܬܐܘܕܘܪܝܩܝ ܂ ܐܢܗܘ ܠܡ ܕܡܫܬܘܕܐ
Chron1234 ܂ ܟܠܗܘܢ ܕܗܪܟܐ ܒܢܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܂ ܝX ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܡܢ ܐܢܬ ܕܡܘܢ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܘܡܘܢ ܗ̇ܘܝܬ ܂ ܘܐܢ ܒܗܠܝܢ ܬܪܢܐ ܇ ܠܐ ܚ̇ܛܐ̣
Chron1234 ܂ ܘX ܡXܟܚܕܢܘܬ ܐ ܡܣܪܚ ܐܢܬ ܂ Xܐ ܣܢܝܪܝܒ XܝXܘܝXܝ ܐܢܬ ܠܝ ܃ ܐܠܐ ܐܢܬ XXXܠܝܢ ܝܨ̣ܦX ܂ ܟܕ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܂ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚ̇ܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܕܐ̇ܓܠܐ ܂ XX ܂ ܝ XX ܘܐܘܕܥܟ ܘܐ̇ܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ
Chron1234 ܡܐܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܃ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܐܢܬ ܒܝ ܛܝܒܘܬܐ ܂ ܘܐܫܐܠ ܐܢܘܢ ܠܝ ܐܠ̇ܒܫ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܣ̇ܒ
Chron1234 ܠܝ ܂ ܘܐܪܦܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܘܠܐ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܡܓܢܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐ̇ܬܐ ܇ ܒܥ̣ܐ ܕܢܩܛܠܢܝ ܃ ܘܗܫܐ ܕܐܬ̇ܝܬ ܇ ܐܢܬ ܩ̇ܛܠ
Chron1234 ܠܡܥܒܕ ܬܢܘܝ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܣܐܪܓܝ ܘܬܬܠ ܐܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܐܫܬܘܕܝ ܐܢܬ ܂ ܘܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܝ ܠܐܢܕܪܐܐ ܃ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܡܫܦ
Chron1234 ܘܠܐ ܡܕܪܫܐ ܂ ܘܕܠܝܠ ܠܙܘܥܢܥܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܓܡܘܟ ܐܢܬ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܡܝܛܪܘ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܕܛܠܝܐ
Chron1234 ܐܝܬܝ ܆ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ̇ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܐܢܬ ܕܢܬܩܪܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܩܐܣܪ ܂ ܘܡܢ ܕܠܒܫ ܐܡܪ ܠܗ ܃ ܐܢ ܒ̇ܥܐ
Chron1234 ܒܐܝܕܟ ܫܒܘܩܬܐ ܂ ܘܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܬ ܦܐܛܪܝܪ̇ܟܐ ܂ ܘܐܢ X ܐܢܬ ܃ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܫܡܥ ܥܠܝܟ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܒܝܪܘܢܐ ܂ ܘܠܐ ܕܐ̇ܚܕ
Chron1234 ܦܐܛܪܝܪ̇ܟܐ ܂ ܘܐܢ X ܐܫ̇ܡܥ ܥܠܝܟ ܕܡܬܟܪܟ ܐܢܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܒܝܪܘܢܐ ܂ ܘܠܐ ܕܐ̇ܚܕ ܐܢܬ ܒܐܝܕܟ ܫܒܘܩܬܐ ܂ ܘܠܐ ܕܡܬܩܪܐ
Chron1234 ܡܘܬܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܟܠܝܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܂ ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܣܟ ܓܙܪ ܥܠ ܐܢܫ ܡܘܬ ܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ · ܠܗ ܂ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܂ ܦܣ̇X
Chron1234 ܠܡܗܘܐ ܠܢ ܇ ܐܘ ܦܝܠܠܝܦܝܩܐ ܂ ܥܢ̣ܐ ܦܝܠܠܝܦܝܩܘܣ ܘܐܡܪ ܃ ܐܢܬ ܐܦ ܐܝܩܪܗ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܦ̇ܢܝ ܠܗ ܦܘܩܐ ܃ ܡܕܝܢ ܪܚܡܐ ܡܛܝܒ
Chron1234 ܂ ܐܘ ܐܬ̇ܝܢܢ ܠܘܬܟ ܐܘ̇ ܐܢܬ ܠܘܬܢ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢܢ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܒܠܒܠܝܢ ܠܗ ܠܫܪܒܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܦ̇ܩܕ
Chron1234 ܝܝ ܪܪ ܂ ܦ ܒܬܪܗܘܢ ܓ̇ܘܢܚܐ ܪܒܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܂ ܘܒܗ ܐܢܬ ܡܢ ܟܦܢܐ ܇ ܘܫ̇ܦܠܝܢ ܡܢ ܥܡܠ̇ܐ ܕܐܘܪܚܐ ܂ ܘܐܢ ܡܣܪܗܒ
Chron1234 ܕܝܢ ܒܚܟܡܬܐ ܣܒ ܪܝܫܗ ܡܢܗ ܂ ܟܬ̣ܒ ܬܘܒ ܠܡܘܢܕܪ ܒܪ ܚܪܬ ܐܢܬ ܪܒܚܠܝܐ ܟܬܒ ܃ ܕܗܐ ܟ̇ܬܒܬ ܠܡܘܢܕܪ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܟ ܇
Chron1234 ܚܘܒܠܐ̈ ܕܣܥ̇ܘܪܘܬܟ ܟܕ ܠܦܚܠܬܟ̈ ܡܢ ܕܘܟܝܬܗܝܢ̈ ܐܪܝܡ ܂ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܘܬܗ ܐܢܕܪܐܐ ܕܐܢ ܢܬܠ ܠܝ ܡܪܝܐ ܚܝܐ̈ ܂ ܡܬܦܪܥ