simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܥܠܝܐ ܃ ܗ ܂ ܕܐܢ ܥܠܝܐ ܐ ܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܃ ܗ ܒܩܪܫܘܬܐ̈ ܘܠܘ ܒܕܒܚܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܫܬܐ̈ ܃ ܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܚܘܐ ܗܫܐ ܚܝܠܟ ܕܐܢܬ ܬܐܚܐ ܂ ܘܐܢܐ ܐܘ̇ܕܐ ܕܒܪܐ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܂ ܆ ܕܬܚܘܐ ܒܪܘܬܟ ܂ ܒܚܘܪܒܐ ܐܝܬܝܟ ܂ ܘܡܢ ܟܦܢܐ ܫܚܝܩ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܐܚܪܢܐ ܡܬܪܨ ܐܢܬ ܂ ܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܘܬܪ ܐܢܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܗ ܂ ܕܠܪܒܗ ܢܬܕܡܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܥܠ ܬܘܪܨܐ ܣܢܝܩ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪܬ̇ ܗ̇ܝ ܥܠܝܡܬܐ ܂ ܠܦ̣ܚܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܢܬ ܠܢܛܪܬ̇ ܬܪܥܐ ܂ ܘܐܥ̇ܠܗ ܠܫܡܥܘܢ ܠܕܪܬܐ ܕܚ̣̇ܢܢ ܀ ܠܡܐ ܐܦ
BarṢal:ComGosp ܥܒܕ ܒܡܕܝܢܬܟ ܀ ܡܢܐ ܕܝܢ ܦܪܘܩܢ ܂ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܕܢܚܘܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦ ܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܕܒܕܘܟܬ ܢܦܫܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܗܟܝܐ ܐܦ
BarṢal:ComGosp ܀ ܀ ܢܥܒܕ ܬܠܬ̈ ܙ - ܂ X ܡܛܐܠܐ̈ ܃ 1ܗ̇ ܂ ܬܠܬܐ̈ ܡܫܟܢܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܐܢܬ ܂ ܕܠܡܐ ܢܬܟܐܪ ܐܝܟ ܐܡܬܝ ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܕܚܣ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ
BarṢal:ComGosp ܐܠܗܘܬܐ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܂ ܘܒܡܬܠXܙ X X - ܂ ܝܘܢܐ ܡܢ̣ ܢܫܪܐ X X ܂ ܐܢܬ ܀ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܢܕܝܢ ܒܥܘܒܝܐ̈ ܘܒܡܬܩܠܐ̈ 3ܕܐ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܠܝ ܛܒܐ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܪܛܢ ܐܢܬ ܥܠܝ ܂ ܥܠ ܕܡ̇ܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܐܢܬ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܠܐ ܕܐܣܝܪ ܗܘ̣ܐ ܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܂ ܦܢ̣ܝX ܕܡܢܐ ܩ̇ܪܐ
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܫܡܝܐ̈ ܡܬܦܬܚܝܢ ܠܟ ܂ ܘܐ ܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܚܙܝ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܀ ܕܥ ܐܘ̇ ܒܪܢܫܐ ܂ ܕܡܐ ܕܥܡ̇ܕ
BarṢal:ComGosp ܗܫܐ ܂ ܐܠܐ ܚܒܪܐ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܂ ܪܒܐ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ X ܂ ܠܟ̣ ܐܢܬ XX ܕܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܀ ܥܠܗ̇ܝ ܕܐܬܝ̣ܬ ܚܒܪܝ ܂ ܗ̇ ܂ ܠܘ ܬܠܡܝܕܝ
BarṢal:ComGosp ܩܫܝܐ ܃ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܝ ܡܚ̇ܝܒܐ ܗܘܬ̇ ܠܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܟܕ ܣܝܡ ܒܣܕܘܢܐ ܃ ܗ ܠܐ ܦܠܚ̇ܬ ܒܗ ܀ ܕܚ̇ܠܬ ܡܢܟ ܕܓܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܗܘ̣ ܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܣܝܡ ܬܚܘܡܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܘܣܘܓܐܐ ܐܢܬ ܥܬܝܕ ܕܢܪܦܐ ܐܢܘܢ ܃ ܠܐ ܀ ܘܗܝ̇ ܕܡܢ ܥܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ
BarṢal:ComGosp ܗܘ̣ ܡܪܝܐ ܀ ܘܗܕܐ ܕܗܪܟܐ̣ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܒܪܡ ܐܝܬ ܐܢܬ ܂ ܟܠ ܫ̣̇ܢXܐ ܚܕ ܪܝܫ ܟܗܢXܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܂ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܠܥܠܡ
BarṢal:ComGosp ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܂ ܒܫܘܪܝܐ ܓ ܪ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܂ ܚܙܘ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܕܡܐ ܕܥܡ̇ܕ ܐܢܬ ܝܝ ܫܡܝܐ̈ ܡܬܦܬܚܝܢ ܠܟ ܂ ܘܐ ܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܒܝ ܂ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܢܗܪܝܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܢܬ ܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܚ̣ܪ ܒܗ ܕܢ̇ܥܗܕܝܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܝ ܕܟ̇ܦܪ
BarṢal:ComGosp ܕܬܕܒܪ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܩܛܝܪܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܢܬ ܀ ܘܚ̇ܝܕ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܙܪܥ̇ܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܟܐܡܬ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
BarṢal:ComGosp ܕܒܠ̣ܥܬ ܂ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܣܟ̣ܠܬ ܂ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܝ ܦܐܪܕܝܣܝܐ ܐܢܬ ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܣܟܠ ܒܟ ܐܚܘܟ ܃ ܙܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܢܬ ܕܐܨXܠܚ̣ܝܬ ܂
BarṢal:ComGosp ܒܦܘܪܩܢܢ ܐܘܒܕܬܝܗܝ ܠܒܪܟ ܂ ܗܘ̣ ܕܝܢ ܐܚ̣ܕ ܓܘܣܐ ܒܡܕܒܚܐ ܐܢܬ ܂ ܘܦܢܝ̣ ܕܠܐ ܝܪ ܂ ܥ ܐܢܐ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܥܠ ܕܚܣ̇ܡ
BarṢal:ComGosp ܡܢܐ ܡܘܠܕ ܡܚܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܥܠܝܗܝܢ̈ ܠܥܠ ܐܢܬ ܕܪܢܝܩܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܝܠܝܕܘܬܐ ܂ ܂ ܝ̈ ܂ X ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܝܪ ܂ ܥ
BarṢal:ComGosp ܝ ܒܡܕܡ ܕܠܐ ܦܐ̣ܐ ܠܟ ܂ ܡܛܠ ܡܪܚܘܬܟ ܕܣܥ̣ܪܬ ܀ ܀ ܠܝܬ ܐܢܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̇ ܠܐ ܡܬܬܪܨ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܒܝܫܐ̈ ܂ ܘܐܦ