simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܀ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܐܪܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܝܢ ܕܒܐܚܪܢܐ̈ ܚܙܝܢ ܆ ܐܢܬ ܕܠܘ ܒܗܕܐ ܥܕܠܢܟܘܢ ܆ ܟܕ ܠܐ ܝܕ̇ܥ ܐܢܬ ܐ . ܢܬ ܟܠܗܝܢ ܒ̇ܐܠ
AntiTriThWrit ܘܗܠܝܝܢ ܀ ܐܢ ܚܣܝܐ ܬܐܕܣܝܣ ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܫܘܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܫܟܚܬ ܒܝܫܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܕܨܝܕ ܐܒܘܢ ܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܡܘܣܦ
AntiTriThWrit ܕܡܘܕܐ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܕܡܩܝܡܝܢ ܘܘܢ ܀ - ܠܩܢܘܡܐ̈ ܐܪܐ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܒܢ ܠܗ ܡܨܚܐ ܇ ܘܓܕܫܐ̈ ܐܘ ܫܡܗܐ̈ ܣܦܝܩܐ̈ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܡܛܠܬܗ̇ . ܘܐܢܬ ܕܡܢ ܨܐܕܝܟ ܢܐ ܐܢܬ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܘܩܝܘܡܐ ܐܢܬ ܡܬܘܡ ܐܬܐܡܪܬ ܘܕܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܡܫܐܠ
AntiTriThWrit ܇ ܐܠܨ ܐ ܕܢܬܒܚܢܢ ܡܠܝܟ̈ ܗܪܟܐ ܆ ܘܬܬܚܙܐ ܫܛܝܘܬܟ ܘܠܐ ܐܢܬ ܘܕܓܘܚܟܟ ܢܐܡܪ . ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܠܦ̇ܫܝܛܐ̈ ܕܡܕܡ ܪܒܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܕܬܐܡܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܓܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܫܥܟ ܇ ܘܕܡܢ ܓܒܐ ܐܢܬ ܢ ܐܢܬ ܐܬܬܚܕ ²ܕܣܒܠܝܢܐܝܬ ܡܘܕܐ ܐܢܬ- ܘܡܫܒܚ : ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܓܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܕܛܒܐܝܬ ܐܬܦܣ̣ܩܬ ܆ ܐܘ ܘ̇ܝ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܐܬܦܣ̣ܩܬ ܓܒ̇ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܝܒܠ-ܘܘ̇ ܐܢܫܝܢ ܡܢܟܘܢ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ . ܐܪܐ ܐ
AntiTriThWrit ܪܓܫܐ ܕܡܫܡܥܬܟ : ܗ̇ܘ ܕܐܣܬܟܪ ܒܝܕ ܘܪܣܝܣ ܆ ܘܥܨܝ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܡܗܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܕܣܛܪ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܐܡܪܝܢ ܀ - ܚ ܘܟܝܠ ܐܘ
AntiTriThWrit . ܘܡܛܠ ܡܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܫ̇ܛܪ
AntiTriThWrit ܕܐܠܗܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܠܬܘ ܕܗܢܐ ܀ -· ܕܝܢ ܕܟܕ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܐܠܝܘܐ ܬܘܕܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܬܚܫ ܆ ܒܝܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܐܡܪܐ ܐܢܬ ܡܣܒܪܝܢ ܕ̣ܙܕܩ ܕܢܬܐܡܪܢ ܆ ܡܛܠ̣ ܗܕܐ ܐ XX XX X ܕܠܐ ܐܦ
AntiTriThWrit ܠܬܝܒܘܬܐ ܆ ܘܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܡܢ ܡܦܘܠܬܟ ܀ ܀ ܀ ܫܠܡܘ ܫܘܐܠܐ̈ ܐܢܬ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܫܪܪܐ ܆ ܠܐ ܓܕܫܐ ܠܟ . ܟܕ ܕ . ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܡܬܦܢܐ
AntiTriThWrit ܆ ܡܛܠ ܕܐܣ̣ܒܪܬ ܟܒܪ ܆ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܚܘܐ ܕܠܐܝܢܐ ܪܘܫܥܐ ܐܢܬ : ܡܝܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܘܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ·X XXX X . ܘ . ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܠܗ ܇ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܣܟ ܐܘܣܝܣ̈ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܢܬ ܇ ܘܠܐ ܐܬ ܝܣܝܐ ܬܐܕܣܝܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܐܒܐ ܩ̇ܪܐ
AntiTriThWrit ܢܦܫܟ ܘܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܠܬܝܒܘܬܐ ܆ ܘܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܡܢ ܡܦܘܠܬܟ ܀ ܀ ܀ ܐܢܬ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ ܠܢ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܫܪܪܐ ܆ ܠܐ ܓܕܫܐ ܠܟ . ܟܕ ܕ .
AntiTriThWrit . ܡ̣ܢܘ ܡ . ܬܘܡ ܫܡ̣ܥܬ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܕܠܟܠ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܝܢ ܡܬܚܪܐ
AntiTriThWrit ܣܪܝܩܘܬ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܝܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܘܕܝܬܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܝܬܟ ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܓܕܫܐ ܘܫܡܐ ܣܦܝܩܐ . ܒܪܡ ܡ̇ܢ
AntiTriThWrit ܕܝܢ ܦܫܩ ܠܢ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܠܦܬ ܕܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ̈ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܢ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܐܝܠܦܢܢ .
AntiTriThWrit ܕܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܢܦ̇ܚ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܝܘܬ ܐܝܬܝܬ ܠܝܡܨܥܬܐ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܕܥ ܘܗܕܐ ܇
AntiTriThWrit : ܟܕ X ܐܢܬ ܡܠܝܐ̈ ܡܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܬܪ ܦܣܩܗܝܢ ܐܢܬ ܒܡܠܝܬܐ . ܡܕܝܢ ܟܕ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܘܒܗܕܐ ¹ܠܗܪܛܝܩܘ̈ ܡܬܕܡ̇ܐ