simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܘܒܪ ܐܝܫܝ : ܟܕ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܚܡܐ ܘܣܝܦܐ : ܘܫܐܠܬ ܠܗ ܒܐܠܗܐ : ܐܢܬ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܐܘܠ : ܠܡܢܐ ܐܬܢܟܠܬܘܢ ܥܠܝ
SevAnt:Epist ܐܕܡ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ . ܒܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘܣܐ . ܘܠܘܬ ܐܢܬ ܕܗܘܝ̈ . ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܐܕܡ ܕܐܝܟܐ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܟܕ ܠܝܠܕܝܗ̇̈ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܚܒܒ ܐܢܬ ܃ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܬܪܢ̈ ܐܢܬ ܕܒܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܘܒܫܘ̣ܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܒܐܣܟܡܐ ܡܨ̇ܚܐ
AbbaIs:Ascet ܕܒܠܥܕ ܡܢ ܥܡܠܐ ܘܬܥܫܐ̣ ܠܐ ܡܫܬܡܥ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟ ܐܢܬ ܠܒܟ ܠܡܦܠܚ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ̣ ܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ . ܚ̇ܙܐ
P:John [AB] ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܐ ܀ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܒܕܐ̈ ܘܕܚܫܐ̈ ܆ ܐܢܬ ܢܛܪܬ ܬܪܥܐ ܠܫܡܥܘܢ . ܠܡܐ ܆ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
MiaphysiteDocs ܙܗܝܪܐܝܬ ܠܣܕܩܐ̈ ܘܠܡܛܥܝܢܘܬܐ̈ ܕܟܘܠ ܗܪܣܝܣ̈ ܂ ܘܥܠ ܐܢܬ ܟܕ ܠܗܕܐ ܡܪܘ̇ܚ ܐܢܬ ܒܝܕ ܝ ܡܪܬܝܢܘܬܟ̈ ܚܟܝܡܬܐ̈ ܃ ܘܡܚܘܐ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܟ̣ܢܫܐ ܚܕܪܝ̈ ܐ̇ ܡܪܬ ܇ ܐܢܬ ܐܢܐX ܠܟ ܕܫ̣ܡܥܬܢܝ ܇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܗܘܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܬܪܝ̇ܢ̣̈ ܐܫܠܡ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܃ ܟܕ ܕܡܝܗ̇ ܝ· ܐܢܬ ܀ ܂ X XX ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܝܗܠܝܢ ܣ̇ܡܬ ܃ ܗܟܢܐ ܐܘ̇ܣܦܬ ܂ ܚ̇ܙܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܢܗܘ ܕܐܬܡܚܠܘ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܣܒܪܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝ̣ܟ ܕܥܕܡܐ ܐܢܬ ܕܒܘܛܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܦܩ̣ܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܚܝܠ ܠܡܚܝܠܐ̈ ܕܪܥܐ
SevAnt:LuqJul ܡܫܡܥܬܐ ܕܕܚܠܝ̈ ܠܐܠܗܐ : ܝ XX8 X ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܨܝܕܬܐ ܐܢܬ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܒܡܠܘܣܝܬܐ̈ ܕܘܝܬܐ̈ : ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܡܚ̇ܠܐ
BarṢal:ComGosp ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܥܠܝܐ ܃ ܗ ܂ ܕܐܢ ܥܠܝܐ ܐ ܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܃ ܗ ܒܩܪܫܘܬܐ̈ ܘܠܘ ܒܕܒܚܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܫܬܐ̈ ܃ ܝ
BarEbr:CandSanc ܓܝܪ ܕܐܬܬܙܝ̣ܥܬ . ܨܒܥܐ . ܘܟܢ ܐܬܬܙܝ̣ܥܬ . ܥܙܩܬܐ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܕܥܠܬܐ ܘܥܠܬܢܐ ܐܝܟ ܙܘܥܐ̈ ܕܨܒܥܐ ܘܥܙܩXܐ . ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܂ ܚܘܐ ܗܫܐ ܚܝܠܟ ܕܐܢܬ ܬܐܚܐ ܂ ܘܐܢܐ ܐܘ̇ܕܐ ܕܒܪܐ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܂ ܆ ܕܬܚܘܐ ܒܪܘܬܟ ܂ ܒܚܘܪܒܐ ܐܝܬܝܟ ܂ ܘܡܢ ܟܦܢܐ ܫܚܝܩ
Sahd:BookPerf ܛ̇ܒܐ̣ ܘܠܐ ܡܚܣܪ ܐܢܬ ܡܕܡ ܠܥܪܒܐ̈ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܩܠܟ ܇ ܐܢܬ ܡܕܡ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܗܘܢ ܚ̣ܣܪ ܡܕܡ ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܢ ܚ̇ܣܪ . ܪܥ̇ܝܐ
SergStyl:epLuqJew ܕܬܩܘܡ . ܘܠܐ ܝܪܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܚܦܘ ܣܚܦܢ̈ ܠܟ ܕܠܐ ܐܢܬ ܐ ܆ ܗܐX XX·XX ܝ ܡܣܒܟ ܐܢܬ ܕܬܐܚܘܕ ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܣܒܪ
P:Deut [AB] ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܠܒܟ . ܘܬܢܐ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܟ : ܘܡܠܠ ܒܗܘܢ ܡܐ ܕܝܬܒ
Cyr:ComLuke ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܃ ܠܗ̇ܘ ܕܒܫܡܗ Xܡܫܝܝܝܐ ܡܣ̇XXܒ ܠܣܛܢܐ ܃ ܘܡܕܩܩ ܐܢܬ ܐܢܫ ܐܡܪܝܢ ܕܡ̇ܦܩ ܕܝܘ̇ܐ ܒܫܡܐ Xܝܠܟ̣ ܘܟܠܝܢܝܗܝ ܂ ܟ̇ܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ ܐܢܬ . O⬩ ܐܢܬ ܐܢܬ ³ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܐܬܢ̣ܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܘܬܫܬܟܚ ܕܣ̇ܥܪ
PhiloxMab:TenMem : ܡܪ ܐܢܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܩܒܠܝ ܕܪܫܬ̇̈ ܐܢܬ ܗܝ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܠܡܢܐ ܠܘܩܒܠܝ ܕܝܠܝ ܡܬܟ̇ܬܫ
P:Sam [AB] ܗܘ ܗܢܐ ܥܫܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܗܘ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܒܢܝܪ : ܤܛܝ ܠܟ ܐܢܬ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ . ܘܐܬܦܢܝ ܐܒܢܝܪ ܠܒܣܬܪܗ : ܘܐܡܪ :