simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memPartakHolyMyst ܚܢܢܟ ܢܬܥ ܐܦ ܡܢ ܛܘܪܐ̈ ܕܬܩܝܠܝܢ ܠܟ ܚܘܪ ܒܚܛܗܐ̈ ܘܚܘܪ ܐܢܬ ܩܒܠ ܒܥܘܬܝ ܡܛܠܬܗ ܟܡܐ ܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܟܡܐ ܠܟ ܪܚܡܐ̈ ܐܢ ܬܩܠ
SevAnt:LuqJul ܠܡܨܥܬܐ : ܐܝܟ ܕܠܡ̇ܢ ܕܟ̇ܦܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘܐ ܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܕܐܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܓܠܛܝܐ̈ Xܡܝ̇ܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܫܚܝܡܐܝܬ ܐܬܢܨܪ ܠܟ . ܕܒܛܢܟ ܚܕܬܐ ܗ̣ܘ ܟ . ܬܗ̇X ܗ̣ܘ . ܐܢܬ ܣܒܐ̈ ܘ . X ⁷ܛܠܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܩܫܝܫ ܀ 161ܕܝܠܗ . ܠܘ ܒܪܢܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܢ̈ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܝܢ ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܫܡ̣ܥ ܆ ܐܗ̣ܠ ܒܫܘܒܗܪܘ . ܟܕ ܐܢܬ . ܠܝܬ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܘܕܝܠܢ ܇ ܘܫ̇ܠܡ
P:Deut [AB] ܘܫܡܥ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ : ܘܐܢܬ ܬܡܠܠ ܥܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ : ܕܫܡܥ ܩܠܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܕܡܡܠܠ ܡܢ ܓܘ ܢܘܪܐ ܘܚܝܐ . ܩܪܘܒ
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ . ܘܡܙܘܓ ܚܡܪܐ ܘܣܝܡ . ܐܢܬ ܕܒܝܠ . ܘܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ . ܗܐ ܚܢܢ ܢܦܩܝܢܢ ܠܒܪ .
PhiloxMab:TenMem ܠܡ ܕܗܢܘܢ ܕܡܬܦܠܓܝܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܝܬ ܆ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܘܢ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܀ 161ܣ̇ܒܪ
AntiTriThWrit : ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܘܕܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܐܢܬ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܠܦܐ ܀ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܫܘܐܠܐ ܐܣܒܪܬ ܕ
Hom6thCent ܗܟܝܠ ܐܘ ܫܡܥܘܢ ܝܕܥܬ ܓܠܝܬܗ̇̈ . ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܪܝܫܝܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܪ . .
Sahd:memSolitar ܆ ܐܣܩ ܥܠ ܠܒܟ XX ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܐܢܬ ܒܫܦܝܪܬܗܘܢ̈ . [XX]ܘܐܡܬܝ ܕܠܗܘܢ ܒܟܢܝܫܘ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܒܐܝܕܝܟ̈ ܕܚܘܫܒܝܟ̈ ܕܐ ܐܠܐ ܘܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܐܢܬ ܕܕܡ̇ܝܐ ܡܝܬ ܒܒܣܪ ܡܫܝܚܐ . ܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܕܐܚܝܕ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܠܐܝܢܐ ܕܒܥܐ ܕܢܬܛܦܐ ܒܟ ܥܠ ܪܫܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܪܘܡܐ̈ ܐܢ ܩܐܡ ܐܢܬ ܥܡܘܪܐ̈ ܠܟܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢ ܩܐܡ ܐܢܐ ܠܐ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܕܒܩܘܪܒܐ
JnMaron:Expos ܒܝܢX ܝܘܬܐ ܫܒܝܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܬXܝܢ ܟܝܢܝܢ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ¹ܐܡܪ̇ ܡܕܝܢ ܐܦ X X ܐܒܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ .
Shub:BookGifts ܨܒܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ . ܥܡܠܐ ܝܬܝܪܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܐܢܬ ܒܣܘܩܒܠܐ ܕܐܢܫ ܬܥܒܕ ܆ ܥܛܘܦ ܦܪܘܥ . ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܩ̇ܠ
P:ApocBar [AB] ܕܐܝܟܐ ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܚܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ . ܐܘ ܫܘܠܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ ܚܛܘ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܆ ܐܢܬ ܝܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܠܘ : ܐܢܬ ܬܘܒ ܣܗ̣ܕܬ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܕܠܐ ܙܪܥܐ ܐܬܝܠܕ ܆ ܠܘ ܐܢܬ ܡܡܬܘܡ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܙܪܥܐ ܐܬܝܠܕ . ܘܐܢ ܘܢܐ ܕܐܢܬ ܡܩܛܪܓ
AbbaIs:Ascet ܡܨܠܐ ¹⁷ܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕܬ̣ ܇ ¹⁸ܘܛܥܝܢ ܠܗܘܢX ܐܢܬ ܕܬܦܪܘܥ |ܠܩܪܝܒܟ̣ ܬܗܘܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐ : ¹⁵ܐܘ ¹⁸ܕܘܝܐ̣
SevAnt:Epist ܗܘ ܓܝܪ ܒܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܝܢ̈ ܥܠ ܫܩܝܦܐ̈ ܐܬ̣ܚܫܚܬ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܦܠܝܚܢ̈ ܡܬ̣ܬܣܝܡ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ . ܝ̇ܕܥ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܚܢܢ ܥܠ ܡܕܝܢ ܘܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܠܩܝܢܢ ܇ ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܡܦܝܣ ܠܗ XX ܡܘܫܐ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܢ . ܟܐܡܬ ܕܡܕܝܢܝܐ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܢܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܐܢܬ : ܐܢ ܠܘ ܘܐܦ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܬܬܪܚܡ