simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:LuqArabs ܠܗܝܢ ܐܓܪܗܝܢ . ܘܗܢܝܢ̈ ܕܝܡܝܢܟ ܩܢܬ . ܘܒܢܬܐ̈ ܕܐܚܐ ܐܢܬ ܀ ܐܘ̇ ܢܒܝܐ ܚܢܢ ܥܒܕܢܢ ܠܟ ܚܠܠ ܢܫܝܟ̈ : ܗܢܝܢ̈ ⁶⁹ܕܝܗܒ
SevAnt:LuqJul ܠܠܐ ܚܛܗ . ܘܐܚܪܢܐ ⁸ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܐܚܪܢܐ ܠܠܐ ܐܢܬ ܘܐܬܚܝܕ ܀ ܕܫܥܬܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܬܨܝܕ ⁸ܐܢܬ . ܕܐܚܪܢܐ ⁷ܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪ ܬܗܦܘܟ . ܥܠ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܢܦܩ ܟܕ ܢܦܫܐ ܩܘܝܬ ܐܢܬ ܒܬܪ ܚܛܝܬܐ ܢܦ̣ܩ ܘܓܠܝܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܨܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ⁷ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ : ܘܟ̇ܬܒ ܐܢܬ . ⁸ܚܢܢ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܩܛܝܪܐ . ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܩܒ̣ܠ . ⁷ܘܟ̇ܦܪ
AbbaIs:Ascet . 0O⬩ ܝ ܬܪܝܢ̈ ⁴ܝ ܕܝܘܡܪܗܘܢ ܕܣܒܐ̈ X ⁹ܦܘܦܢܛܝܣ X ¹ X X ² ܝ ܐܢܬ ⁸ܠܐ ܡܬܚܫܒܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ̇ܪ XX ܐܢܬ ܆ ⁷ܘܡܬܬܢܝܚ
DadQaṭ:ComAscet ܠܩܪܒܘܗܝ̈ ܕܣܛܢܐ̣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܕܝܘܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܬܙܡܪ ⁶ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܘܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܆ ܠܐ ⁷ܙ̇ܟܐ
JnMaron:Expos ܠܟ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܟܕ X ܠܪܒܝܥܘܬܐ ܠܒܪܝܬܐX ܣܓܕ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܠ̣̇ܘ ܒܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ X 90 ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܠ̣̇ܘ ⁷ܚ̣̇ܢܦܐ
JnDalya:Epist X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܇ ܡܫ̇ܢܐ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ . ܐܢܬ ܕܒܢܦܫܟ ܪܦ̇ܬ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܥ̇ܦܩ ܐܢܬ ܇ ܘܣܘ̣ܘܚܗ̇ ⁷ܚ̇ܠܛ
BarEbr:CandSanc ܠܝ ⁷⁴ܕܡܐ ܠܟܝ ܠܡ̣ܐܙܠ ܠܐܘܪܚܐ ܪܝܢ . ܘܗܟܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܗܘܬ ܠܗ . ܕܐܢܬ ܫ̇ܕܪܬܢܝ ܘܪܚ ܡܨܪܝܢ . ܘܗܫܐXX ⁷ܡܫ̇ܐܠ
JacSer:turgFestHom ܕܝܢ ܐ܏ܘ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ X ⁹ܦܘܪܫܢܐ ܢܗܘܐ ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܪܡܢ ܥܝܕܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ X X 2X4 X X . ⁸
DidascApost ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܬܥܒܪ . . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܢܬܬܟ X ܐܢܬ ⁵⁹ ܗܢܐ . ܕܡܕܡ ⁶⁰ܕܐܢܬ ܣ̇ܢܐܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܐܚܪܢܐ . ⁸¹
JacSer:memLuqJews . ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܒܪܐ ܕܣܝܡܢ̈ ܐܦ̇ܘܗܝ ܕܢܐܬܐ ⁸²ܠܐܪܥܐ ܆ ܐܢܬ X ܆ ⁷ 160ܕܒ̇ܥܐ ⁸0ܐܢܐ ܡܪܝ ܫܕܪ ܒܝܕ ܡ̇ܢX ⁸¹ܕܡܫܕܪ
JnDalya:Epist ܠܗܘ ܝܝ ܒܬ ܗܪܐ ܕ ܠܐ ܡܬܡ̇ܠܠ . ܒܫܘܒܚܐ ܕܦܐܝܘܬ ܫܘ̣ܦܪܟ . ܐܢܬ ܀ 10ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܟ̇ Xܒܐ ܒܟܠ ܪܚ . . . ܡܝܟ ܆ ⁸¹ܕܫܟܝ̣ܚ
DidascApost ܕܠܐܝܠܝܢ ܝX⁸ ܕܚܛܝܢ ܬܦܩ ܘܬܫܕܐ . ܘܡܐ ܕܬܒܘ ܘܐܬܦܢܝܘ : ܐܢܬ ܘܕܐܒܕܢܗ ܕܗ̇ܘ X⁷⁹ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܚܝܒܐ ܆ ܡܛܠ ²⁸⁰ܕܡܛܝܒ ⁸¹ܝ
JacSer:memLuqJews X¹ܐܢܬ ܡܐ XX -- ⁸⁵ X X -- ⁸⁸ܒ̇ܥܐ X -- ⁸⁴ܝ̇ܠܕܬܟ ܐܘܕܝ ܐܢܬ ⁸³ܐܡ̣ܪ XX X -- ⁶ܠܡܢ X ܟܕ X XܝܝX ܝXXX1ܝ ܘܢ X -- ⁸¹ܡܫܪ
AbbaIs:Ascet ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇ ܥܠܡܐ XX ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܝ ܕܬܐܨܦ ܕܦܓܪܐ ⁷ܝܬܝܪ ܐܢܬ ܇ ܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܝ ܝܝ XXXܕܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ | ⁸ܕܡܩܘܐ
SevAnt:LuqJul ܒܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐܝXXXXX ܪܕܝܬ . ܘܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܕܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܐܢܬ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܚܘܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܟܬܒ . ⁸ܘܕܐܝܟܢܐ
AbbaIs:Ascet ܥܠܝܟ ⁹ܒܟܠܝܘܡ ܐܝܟ |ܕܠܡܐܡܪ ܕܥܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܇ X ܐܢܬ ܕܣܓܝ ܚ̇ܝܒ ⁸ܘܩܠܝܠ ܦ̇ܪܥ ⁷ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܝܒ ܇ ⁸ܘܬܪܢܐ
AbbaIs:Ascet ܕܬܫܢܐ ܥܡ ܫܬܩܐ̣ ܡܥܕܪܐ X ܠܟ ܕܬܡܠܠ ܡܠܐ̈ ¹0ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܢܬ ⁸ܐܘ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܣܒܐ̈ . ܘܐܡ̣ܪ X ܠܝ ⁷ܣܒܐ : ܐܠܐ ⁸ܡ̇ܨܐ
AbbaIs:Ascet ܐܡܝܢܐܝܬ . X ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ ܚܬܝܬܐܝܬ : ܕܒܕܡܘܬ ܥܒ̣ܕܐ ܐܢܬ ܗܢܐ̣ ܐܝܟ ⁷ܡ̇ܢ X ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܝܬܝܟ̣ ܘܩܕܡܘܗܝ ⁸ܩܐ̇ܡ