simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܥܠ ܡܣܒܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܚܘܢ̈ ܐܬܚܪܝܘ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܚܪܝܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܥ̇ܗܕ
BarBahl:SyrLex قرّ انت اعترف ان ܀ ܐܘܕܐܣܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܙܘܐ رُؤية ܐܢܬ يرتفع منه الدخان ܀ ܐܘܕ̇ܐ اقرّ اعترف اشكر ܀ ܐܘܕܐ
Eph:madCarNis XX ¹ ܕܝ̇ܢXܝ X -- ⁸ܬܐܒܕ X -- ⁷ܘ XX X -- ⁵ X XX . -- ⁸ܐܝܢܘ X ܐܢܬ [107] ܘܐX ܢܘܚܡܐ ܠܐ ܗ̇ܘܐ . XXX X -- ³ܘ XX X -- ²ܚܬܝܪ
JnRufus:Pleroph ܢܦܫܟ ܠܐܠܗܐ ܀ ܣܕ - ܒܦܡܦܘܠܝܐ ܡܪܩܝܢܘܣ ܐܢܫ ܥܠܡܝܐ ܛܢܢܐ ܐܢܬ ܟܕ Xܝ X X ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ . ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܡ̇ܫܘܐ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܡܪ ܟܕ ܐܘ̣ܒܕܬ ܠܗ̇ܝ ܕܬܬܪܥܐ ܚܠܝܡܐܝܬ : ܐܢܬ ܕܬܡܪ ܗܫܐ : ܕܗܠܝܢ ܠܪܘܝܘܬ ܕܝܠܟ ܫܠܡܝܢ : ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ
AbbaIs:Ascet ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܩ̇ܪܝܬܟ̣ ܐܠܐ ⁵ܕܬܬܝܕܥ ܟܐܢܐ . XX ܡܛܠ ܐܢܬ ܓܢܒܪܐ ܇ X ܘܐܫ̇ܐܠܟ̣ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬ̣ܝܒܝܢܝ ⁴ܦܬܓܡܐ . ܣܒ̇ܪ
ActsMiaphysites ܒܬܪܝ ܂ ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܐܬܬܢ̣ܚ ܣܒܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܂ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܬܥ̣ܝܩ ܂ ܐܠܐ ܐܬܠܒܒ ܂ ܩܠܝܠܐܝܬ ܓܝܪ ܐܦ 3ܐܬ̇ܐ
Eph:madFaith ܒܪܝܬܐ̈ 285ܢܦܫܐ ܕܠܓܘ ܐܒܝܕܐ ܘܫܒܬܐ ܕܠܒܪ ²ܡܬܢܛܪܐ X ܐܢܬ ܘܓܙܘܪܬܐ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܫܒܩܟ ܘܥܒܪ ܒܓܘܝܬܐ̈ ܚܐܒ ܐܢܬ ܘܢܛܪ
AbbaIs:Ascet ܠܗ : ܘܢ⬩ܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܡܠܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܛܒ ܗܘ̇ܐ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ ܡܛܘܠ ܡܪܢ ܆ ܠܐ ܬܚܠܛ ܢܦܫܟ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܕܐܙ̇ܠ
LiberGrad ܕܢܦܫܟ : ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܥܕܪ ܐܢܘܢ . ܟܠܢܫ ܓܝܪ ܕܦܓܥ ܒܟ ܐܢܬ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܬܐܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܝܨܦ
Eph:madNativ ܐܘ ܝܠܘܕܐ ܕܝ̣ܢܟ ܥܙܝܙ ܚܘܒܟ ܒܣܝܡ ܡ̣ܢܘ ܡܫܟܚ ܕܥܠܝܟ ܐܢܬ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܟ ܒܗ ܨܝܪܐ ܗܘ̣ܬ̇ ⁶ X ܡܐ ܡܟܝܟ ܐܢܬ ܡܐ ܥܙܝܙ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܠܘܩܕܡ : ܬܪܒܝܬܐ ܕܝܠܕܝ̈ ܚܘܐ . ܕܝܠܟ ܗܘ ܐܢܬ . ( ܫܡ ܐܒܗܐ̈ ܩܪܘ ܒܐܪܥܐ : ܘܥܠܝܟ ܐܪܦܝܘ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܀
AbbaIs:Ascet ¹ܒܩܠܝܬܐ̣ ²ܐܢ ܢܐܬܐ ܠܟ ³ܠܡܕܢ XXX ܠܩܪܝܒܟ ܆ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ³ܠܗ̇ ܠܡܪܒܐ ܒܕܐܠܗܐ X 0X ⁴ܢ XX ܟܕ ܝ̇ܬܒ
JacSer:memElishNaamGehaz ܩܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܩܠ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܩܠ ܝܘܒܒܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܟܠ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܘܐܝܟ ܫܡܘܢܐ̈ ܪܡܝܢ ܫܘܒܚܐ ܥܠ ܦܬܘܪܟ 45 ܘܡܩܒܠ
P:Ezek [AB] ܥܠܝܗܘܢ : ܐܚܘܕ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܟ ܠܥܢܝܗܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ ܐܢܬ : ܘܐܥܒܕ ܐܢܘܢ ܚܕ ܩܝܣ : ܘܢܗܘܘܢ ܚܕ ܒܐܝܕܝ . ܘܩܝܣܐ̈ ܕܟܬܒ
Sahd:BookPerf ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܘ ܠܐ ܫܡܥܬܝܗܝ ܠܗ ܠܡܪܢ ܕܐ̇ܡܪ : ܕܡܐ ܠܡ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܣ̇ܥܪ : ܘܒܥܡܠܐ̈ ܫܚܝܩܐ̈ ܠܐ ܬܬܐܠܨ : XX ܣ̇ܓܝ ܒܨܝܪ
BarEbr:Ethic ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܢ̈ . ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ . ¹X¹ܡܒܪܟ ¹X²ܫܡܐ ܐܢܬ ¹⁸⁸ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܪܟܘX . ¹⁸ܘܩܕܡܝܐ ¹X⁰ܡ̇ܢ . ܡܒܪܟ
P:ApocBar [AB] ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܩܕܡ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܪܘܡܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ . ܐܢܬ ܐܬܬܥܝܪܬ ܀ ܨܠܘܬܐ ܕܒܪܘܟ ܘܒܥܝܬ ܡܢ ܚܝܠܬܢܐ ܘܐܡܪܬ .
IsaacAnt:memHom : ܟܕ ܟܠܟ ܡܢ ܕܓܠܐ̈ ܐܢܬ . ‏ ‏ܒܓܠܝܐ ܐܟܪܙ ܠܫܪܪܐ : ܐܢ ܐܢܬ ܨܡܚܝ̈ ܫܡܫܐ : ܠܐ ܡܫܬܠܛ ܚܫܘܟܐ ܀ ܠܐ ܬܚܘܐ ܕܡܢ ܫܪܝܪܐ̈
Tim1:Epist ܩܦܠܐܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܢ ܃ ܐܦܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܥܡ ܬܚܘܡܐ̈ ܐܢܬ ܘܠܦܘܠܘܣ ܃ ܠܩܠܡܝܣ ܕܝܢ ܘܠܫܠܝܚܐ̈ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܩ̇ܪܐ