simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܒXܬܟܝܬ X 111 X 25 1ܠܐܝܬܘܬܗ ܐܝܬܘܬܗ ܝ111 X 12 . 3 ܡXXܐ ܐܢܬ 8 2 ܒܝXܐ ܡܘܬܐ X 111 X 21 1ܢܬܦܝܢ ܛܒܐ X111 X 10 . 1 ܒXܬܟܝ
EliaNis:Chron ܂ ܪܠܗ ܂ ܣܒ ܚܡܫܐ ܃ ܘܛܪ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܬܟܢܫ ܂ ܘܟܢ ܥܘܠ ܒܗ̇ܘ ܝ ܐܢܬ ܀ ܦܘܩ ܫܝܢ̈ ܕܐܪܒܝܐ̈ ܂ ܪܠܗ ܂ ܪܠܗ ܂ ܃ ܘܟܠ ܙܒܢܬ ܐ ܕܢܦ̇ܩ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܠܗ ܥܡ ܚܣܝܐ̈ ܘܐܒܗܬܐ̈ ܐܦܢܝ ܠܥܡܡܐ̈ ܀ ܫ Xܝ . X X X ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܐܬܟܠܠ ܬܘܒ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܒܟܠ ܡܘܫܚܬܐ̈ ܘܒܟܠ ܕܪܓܐ̈ ܡܫܟܚ
Eph:Adden ܒܚܢܢܟ ܐܣܝܬܝܗܝ ܟܠ ܡܘܡܐ ܕܡܚܝܠ ܡܢܢ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܚܝܠܟ ܐܢܬ ܡܐܣܝܢ ܚܢܢ ܕܢܕܥ ܕܟܡܐ ܚܠܝܨܝܢ ܚܢܢ X ܟܠ ܡܘܡܐ ܕܩ̣ܫܐ ܡܢܢ
Eph:ComGen&Exd ܥܡܗܝܢ ܀ X [4]ܘܕܗܐ ܐܝܕܐ ܕܝܗ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ . ܠܦܘܬ ܕܐܝܕܗ ܐܢܬ ܝܡܝܢܐ ܇ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܗܒ ܝܡܝܢܐ ܠܘܩܕܡ ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܡܩܪܒ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܠܡܡܠܟܘ X ܙܕܩܬܟ̈ ܘܨܠܘܬܟ̈ ܗܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܟ ܝܙܦܬܐ¹ ܗܐ ܐܢܬ ܒܚܕܬܐ ܡܘܙܦ ܗܘܝܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܡܗܝܡܢ ܗܘܝܬ ܠܡܩܒܠܘ ܘܡܩܒܠ
Eph:madCarNis ܗܘ ⁵ܨܐܕ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܟܫܝܪܐ ⁴ܝܫܘܥ ܕܪܒ ܗXܘ ܡܢ ܒܡܢܘ ܨܒܝܬ ܐܢܬ ܡܢܘ ܐܡܐܢܬ ܕܠܐ ܒܥܝܕܟ X ܗܐ ܓܝܪ ²ܠܫܝܛܐ̈ ܘܠܙܥܘܪܐ̈⁴ ³
Eph:madCarNis ܥܠܘܒܝܗܝ ܬܦܪܚ ܙܟܘܬܝ ܒܬܒܝܠ ܕܬܬܓܪ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܒܬܒܝܠ ܐܘ ܐܢܬ ܚܢܢܗ ܬܠܝܬܝܟ XX ܠܐ ܢܙܟ̣ܐ ܒܝܫܐ ܠܪܚܡܝܟ̈ ܝ X ܕܬܢܐ ܘܬܠܬ
Eph:madChurch ܕܝܢ ܕܩܕܝܫ ܐܢܬ ܠܐ ܢܕܬ ܡܢ ܚܘܒܝܢ̈ ܝ X ܒ 5ܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܟܢܘܬܟ ܐܢܬ ܠܟܐܢܘܬܟ ܕܟܕX ܐܢܫ ܛܡܐ ܣ̇ܢܐ ¹⁰ܠܛܡܐܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ⁰
Eph:madCrucifix ܦܛܩܐ ܟܐܢܐ ܗܘ ܟܬܒܟ ¹ ¹⁰ܡܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܢܬ X-- ܕܫܘܦܪܐ ܕܟܣܝܘܬܟ ³ ܬܟܪܙܝܘܗܝ ܒܓܠܝܘܬܟ X ܐܦ
Eph:madFaith ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܝܕܥ ³ܢܦܫܗ ܕܒܪ ܡܢܘ ܕܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܪ ܡܝܘܬܐ ܀ ܐܢܬ ܕܫ̣ܘܐ ܕܬܫܪܐ ܒܗ ܀ 7ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝ̣ܕܥ ܡܪܝ ܕܐܠܗܐ
Eph:madFaith ܥܦܪܢܐ ܘܬܚܬܝܐ ܠܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܣܒܟ ¹ܐܢܬ ²⁵ ܕܣ̇ܓܝ 133ܠܘ ܐܢܬ ܡܘܦܝܢ 129ܘܐܝܬܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܒܥܕ ܗܘ
Eph:madFast ܒܪ ܓܒܘܠܢ ܡ X ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܐܘ ܡܝܩܪ ܦܪܨܘܦܢ ܒܐܪܥܐ ܗܘ ܪܩܬ ܐܢܬ ܐܢܝܢ̈ ܟܕ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܕܬܐܪܒ ܛܝܒܘܬܟ ܛܝܢܟ ܡܪܝ ܐܠܦ ܕܐܢܬ
Eph:madLuqHeres ܠܡܪܢ ܚܙܝ ܘܣܝܟ ܟܕ ܙܩܝܦ ܕܠܐ ܣܟܠܘ XXXX 8ܠܐ ܗܘܐ ܚܣܡܐ ܗܘ ܐܢܬ ܗܒܝܠ ܐܣܪܚ ܠܟ ܛܥܡܬܐ X ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗ ܚܣܡܐ ܡܥܩ̇ܒ
Eph:madNativ ܗ̣ܘ ܡܪ ܝ ܐܝܟ ܝܕܥ̇ ܟܠ ܕܬܫܡܥ ܦܘܚܡܐ̈ ܕܦܚ̇ܡ ܠܫܢܝ ܐܢܬ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܡܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܫ̇ܩܠܬ ܩܪܒܬܗ ܠܕܩܛܘܠܐ XX ܝܕܥ̇
Eph:madParad&LuqJul 31ܐܠܗܗ ܕܐܢܫ ܚܒܪܗ ܕܠܗ ܡܫܬܦܪ ܟܘܠ ܫܥ ܝX ܕܐܢ ܚܛܐ ܒܗ̣ܬ ܐܢܬ ⁷ܡܪܝ ܡܢܟ ܕܥܙܝܙܐ ⁸ܐܢܬ ܘܐܒܗܬ ܘܐܬܟܚܕ ܡܢܟ ܕܒܣܝܡ
Eph:madVirg ܬܗܘܐ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ Xܝ X ܇ X . XX1ܢX -- ³ܪܝܠܗ ܕܛܘܒܢX ܐܢܬ ܒܢܘܣܐ ]ܕܚܕܬ³[ ܦܓܪܐ Xܐܢ ܬܫ̣ܪܐ ܒܢܘܣܟ ܠܐܠܗܐ ܐܦ
Eph:memDomNos ܐܢܬ ܚܝܐ ܕܩܛܘܠܝܟ̈ Xܝ ܐܟܪܐ̈ ܗܘܘ ܠܚܝܘܬܟ . ܕܐܝܟ ܚܛܬܐ ܐܢܬ ܕܐܕܡ ܡܝܘܬܐ . ܘܥܒܕܬܝܗܝ ܡܒܘܥ ܚܝܐ̈ ܠܟܠܗܘܢ ܡܝܘܬܐ̈ .
Eph:memHom ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܡܢܬܐ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܢܬܦܪܣ ¹ܠܗ ܐܢܬ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܝܕ ܟܐܒܐ̈ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ X X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ
Eph:memHom ܘܡܢ ܡܠܬܗ ܠܐ ܪܥ̇ܠ ܐܢܬ XXX ܓܡܠܐ ܙܘܥܐ ܝ̇ܗܒ ܒܟ ܘܐܪܝܐ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܝܐ ܠܝܛܐ ܕܚ̇ܠܬ ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚ̇ܠܬ ܡܢ ܥܩܪܒܐ ܟ̇ܘܙ