simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܟܕ ܡܠܦ ܠܗܠܝܢ X ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܐܢܬ 10 ܦܛܪܘܣ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐܐܫܬܘܕܥܗ ܘܐܡܕ̇
SevAnt:LuqJul ܫܐܠܬ : ܕܛܘܡܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܟܬ̣ܒܬ ܢܬܒܚܪ ܡܢܝ ܆ ܕܟܝܐܝܬ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܫܒܛܐ ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܟܬ̣ܒ ܠܩܘܪܢܬܝܐ̈ . ܘܟܕ
SevAnt:LuqJul . ܘܥܡܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܟ . ܩܫܐ ܗܘ ܡܢܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ⁶ܠܐܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܀ ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚ̇ܒܠ
SevAnt:madHym ܫ̣̇ܪܪ ܘܐܬܪܚܡ ܥܝܝܢ ܆ ܐܝܟ ܝܫܝܘܬܐ ܕ ܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܐܢܬ . ܕ ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܘܠܠܒܐX ܕܝܠܢ ܕܡ̇ܫܪܝ ܒܚܝ̣ܬܐ
SevAnt:madHym . ܡܚ ܝܕ ܟܕ ܒܙܒܢ ܠܐܬܪܐ ܕ ܓܕܪܝܐ̈ ܐܬ̣ܝܬ ܐܝܟ . ܡܛ ܝX ܟܕ ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܟܢܥܢܝܬܐ . X ܡܙ ܓ ܥܠ ܕܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܘܕ̇ܥ
Shub:BookGifts ܕܬܬܘܒ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܬ̇ܐ ܠܫܒܝܠܐ ܐܢܬ ܥܠܡܢܝܐ̈ ܆ ܘܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . . 1ܨܒܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܥܠ X ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܗܐ ܚܪܒܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܠ ܟܕ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܥܕܡܐ XXXX7ܠܐܡܬܝ ܪܓ̇ܐ
SophrJer:epArcadCyp ܐܠܗܐ ܐܙܥ̣ܩܬ̇ . ܘܩܕܝܫ ܐܢܬ ܢܐ ܥܠ̣ܝܬ̇ ܩܥ̣ܬ̇ ܆ ܘܩܕܝܫ ܐܢܬ . ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܠܝܬܝܬ ܩܘܕܫ̣ܐ̈ ܫܒ̣ܚܬ̇ ܆ ܩܕܝܫ
SynOr ܐܝܟ ܕܝܢܐ ܒܡܨܥܬܐ . ܘܚܙܝܬ ܕܥܒܪ ܫܪܪܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܠܠ ܡܠܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܣܝܡ
SynWestSyr ܠܗ̇ܘ ܪܘܒܥܐ ܘܡܦܠܓ ܐܢܬ ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܪܒܥܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܝܬ ܗ̇ܘ ܥܠܝܠܐ ܥܡܗܘܢ . ܘܠܟܠ ܒܪܬܐ ܏ܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܥܠ
SynWestSyr ܡܬܘܡܐܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ̣ ܪܡܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܕܚܝܠܐ ܘܪܒܐ ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠܗ ܒܘܝܐܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܡܪܘܡܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܥ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܀ ܢܦܠ ܡ̣ܢ ܙܩܝܦܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ
ThdrMops:ComPs ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ ܕܐܦ
Tim1:DisputCalMahdi |ܩ |L26ܥܠ 17ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܀ 2 , 3ܘܡܠܟܢ 16ܡ̇ܢ ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܀ ܘܡ̇ܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist . ܐܪܐ ܗ̇ܘ 34ܓܘܢܝܐ̣ ܐܘ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܪܐ ܐܢܬ ܆ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܦܘܪܫܐ̣ 33ܗܟܢܐ . ܐܝܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܪ̇
Tim1:Epist ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܘܪܫܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܠܡܬܚܟܡܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܣܦܩܐܝܬ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܝ
Tim1:Epist : ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ . ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܘܡܫܥܒܕܐ . 2 , 24ܘܠܐܝܫܡܥܝܠ ܡ̇ܢ ¹⁰⁵ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܟܬܘܒܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ
memSoul&Body ܕܠܐ ܢܣܟܬ ܒܟ ܡܫܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܘܕܨܠܘܬܐ̈ . ܐܡܪ ܦܓܪܐ ܟܡܐ ܕܚܠ ܐܢܬ ܠܐ ܟܢܫܬ ܠܝ . ܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܘܝܠܝ ܠܡܦܝܕܝ ܟܡܐ ܚܫܘܟ
sugAbel&Cain ܠܝ ܗܒܝܠ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܗܢ ܥܠܡܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܒܗ ܐܫܬܒܩ . ܢܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܕܡܢ ܥܕܢܐ ܕܕܒܚܟ ܫܩܠ ܡܝܬܐ ܛܡܝܪܐ ܚܫܝܒ