simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܢܬܚܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ·ܝܝܝ ·ܝ ܡ̇ܢ ܃ ܠܘ ܐܢܬ X ܘܠܡܓܠܐ ܂ ܘܐܝXܢܐ ܕܬܬܟܣܣ ܡ̇ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ · ܙ X · ܟܬܒܐ ܃ ܡܬܘܡ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܠܢ ܃ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܢܦܘܩ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܂ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܓܝܪ 0ܒܥܘܬܪܟ ܐܠܗܝܐ̣ ܂ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܂ ܐܢܬ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܢܬ ܣܥܘ̇ܪ ܐܢ ܠܝ ܡܬܛܦܝܣ
Tim1:Epist ܘܕܐܝܬ 23ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ . 49 , 5ܦܩܘܕ ܠܡܚܬ ܨܐܕܝܢ . ܫܩ̇ܠܬ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܟ 22ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܆ ܡܢܗܝܢ ܡܣܬܟܠ
Tim1:Epist ܠܝ ܝX ܗܢܝܐܝܬ ܐܘ ܡܠܝܠܐ ܬ ܂ ܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܡܗܝܪܐ ܃ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܟܬܘܒ ܐܢܝܢ ܠܢ ܒܟܬܒܐ ܚܕܐ ܚܕܐ ܂ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܨܚܚܗܝܢ ܐܢܬ ܂ ܫܕܪ ܠܢ ܕܝܢ 0 ܘܚܘܛܪܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܘܟܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܫܕܪ
Tim1:Epist . ܕܒܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . ܘܠܩܘܒܠܗܝܢ ܐܢܬ ܠܐܒܐ ܡܝܩܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܟ ܆ 3 , 1ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒ̣ܕܐ . 7 , 26ܘܐܝܟܢܐ ܟX ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܠܡ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ ܃ ܒܫܡܐ ܕܟܝܢܗ ܘܠܘ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܩܢܘܡܗ ܐܢܬ ܡܬܢܣܟܝܢ ܃ ܘܐ̤ܟܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܐܕܡ ܥܦܪܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܃ ܥܦܪܐ
Tim1:Epist ܐܪܐ 35ܕܗ̇ܝ ܕܐܝܢܐ ܆ ܘܥܠ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܢܝܐ̣ 36ܘܥܠ ܐܢܬ ܐܡܪ̇ ܐܢܬ . ܐܪܐ ܗ̇ܘ 34ܓܘܢܝܐ̣ ܐܘ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ . ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܗ |ܩ |L139ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ 2X8ܡܛܠ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬܘܢ X 103|ܩ |X133ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ¹²⁸ܕܡܓܕܦ
Tim1:Epist ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ²²⁵ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ²²⁴ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist 22ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܒܪܚܝܩܘܬܐ ܠܗܠ |O 97b|ܡܢܢ ܪܚ̇ܡ 23ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ . 21ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡܣܘܚܝܢܢ ܠܚܙܬܟ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ |X 149b|ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ : ܡܬܘܡ ܐܢܬ ܗܕܐ ܢܦܘܩ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ . 4 , 40ܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist : ܝܕܝܥܐ |M710b|ܕܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܡܠܘܢ̣ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܕܠܘ ܐܟܘܬܢ . 2 , 35ܐܢ ܕܝܢ- . ܘܡܢܗܘܢX ¹ܡ̣ܢ ܫܡܗܐ̈ ܥ̇ܪܩ
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܙܐ ܡ̇ܢ ܘܕܢܫܡ̣ܥ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ |ܩ ܐܢܬ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ⁵¹⁹ܓܘܫܡܢܐܝܬ . 6 , 11ܐܢ ܕܝܢ ܝܗ̇ܒ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝܘܩܢܐ ܡܠܟܝܐ ܐܘ ܛܒܥܐ ܃ ܒܬܠܬ ܐܢܬ ܐ ܃ ܠܘ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܐ ܬܝܗܘܢ ܃ ܐܢ ܕ ܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܕܬܣܝܡ ܠܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܂ ܐܪܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܥܒܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܒܪ̈ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܬܦܪܫ ܂ ܒܪܡ ܐܝܢܐ ܓܒܐ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ : ܡܚܠܛ ܐܢܬ ܠܗ ܒXܡܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ : ܘܥܒ̇ܕ
Tim1:Epist ܕ ܢ ܒܫܬܩܐ ܗ̇ܘ ܦܝܬܐܓܘܪܝܐ ܐܬܓܘܣܬ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܝ ܂ ܫܐܠܢܢ ܒܫܠܡܟ ܃