simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܐ̇ܦ ܐܢܬ ܒܗ ܟܕ ܐܢܬ ܃ ܬܘܕܝܬܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܃ ܡܕܡ ܝܬ ܪܐ ܥ̇ܒܕ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠܬܗ ܕ ܠ̇ܗ ܃ ܡܪܐ ܬܗܘܐ ܘܬܬܟܢܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܐܢܬ ܐܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܛܠܬܟ ܕܝܠܟ ܃ ܥܒܕܐ ܐܬܟܢܝ ܘܐܫܬܡܗ ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ
Tim1:Epist ܒܓܒܪܐ ܡܚܪܡܐ ܘܛܪܝܕܐ . 8 , 7ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܐܢܬ ܥܒ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ ܕܐܒܗܐ̈ : ܟܕ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܇ ܝܠܦ . ܘܗ̇ܘܡܐ ܕܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܐܠܦ . ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܠܦ ܐܢܬ . ܩܕܡ ܐܢܬ ܠܟ ܘܣܗܕܘܬܗX ⁵ܕܐܒܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܆ |L157b|ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܡ̇ܥ
Tim1:Epist ܒܠܒܘܫܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܢܚܬܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܟ ܐܢܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܗܢܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܠܡܢܐ ܡܨ̇ܒܬ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝX ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܨܐܕܝ ܠܒܫ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܐܬܦܢ ܒܙܒܢ ܘܫܪܪ ܐܚܝܟ̈ ܂ ܘܛܥܢ ܥܣܩܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܗܕܡܐ̈ ܐܢܬ ܢܗܘܘܢ ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܂ ܘܐܦ
Tim1:Epist ܗ̣ܘ ܓܝܪ 3ܠܐܕܫܐ ܕܝܠܗ ܕܦܝܠܣܘܦܐ ܒܗܢܝܢ̈ ܡܠܝܠܝܬܐ̈ : ܐܢܬ ܡܛܠ |ܩ |M 801ܥܣܩܘܬܗ̇ 2ܟܝܢܝܬܐ ܕܗܘܦܘܬܗܣܝܣ . ܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܠܗܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܒܡܠܬܐ ܂ ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܦܣ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܬܪܥܝܬܐ ܠܗܠܝܢ ܃ ܘܡܫܘܐ
Tim1:Epist ܘܡܗܝܡܢ ܃ ܡܛܠ ܚܕܢܝܘܬ ܒܪܘܬ ܐ ܘܠܚܘܕ ܘܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܃ ܘܐܝܟ ܫܘܒܚܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܃ ܘܐܦ ܠܫܘܒܚܐ ܕܒܣܪܗ ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist ܠܝ ܛܒܐ ܃ ܠܝܬ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܘܠܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܐܢܫ ܠܐ ܐܢܬ ܐܒܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܕܐ̇ܢ ܃ ܐܠܐ ܟܠܗ ܕܝܢܐ ܗܒܗ ܠܒܪܐ ܃ ܘܡܢܐ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܠܗ ܒXܡܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ : ܘܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܦܘܠܘܣ : ܟX ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ : ܡܚܠܛ
Tim1:Epist : ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܩܢܐ̈ ܐܢܬ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܡܘܟܟܐ ܘܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐX ¹ܕܒܗܘܢ ܡܨܒܬ̣
Tim1:Epist ܥܡ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܢܦܫܟ ܡܦܚܡ X ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܕܪܘܫܥܐ ܐܢܬ ܝܝ ܥܒܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܪܐ ܂ ܘܟܕ ܥܡ ܒܪܝܐ̈ ܂ XXX ܂ ܩܐ̇ܡ
Tim1:Epist : ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝX ܆ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝX⁵ ܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܡܐ ܟܠܟܘܢ : ܘܗܘ̈ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒܕܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܘܡ̣ܢ ܝ ܡܪܒܥܐ ܃ ܐܢܬ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܚܒܝܒܐ ܝ ܐ̣ܚܘܢ ܆ ܐܘܣܦ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܩ̣ܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܥܠ ܚܘܦܛܐ ܂
Tim1:Epist ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ · Xܝ̇ · ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܣܦܩܐ ܬ ܩܢܐ
Tim1:Epist ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ²²⁵ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ²²⁴ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ