simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ ܕܐܒܗܐ̈ : ܟܕ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܒܓܒܪܐ ܐܢܬ ܦܛܪܝܪܟܝܣ . 8 , 6ܐܝܟܢܐ |ܩ |L185ܗܟܝܠ ܥܒ̇ܪ
Tim1:Epist ܃ ܥܡ ܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܩܢܐ ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܟܝܟܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕ·ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܡܘܟܟܐ ܘܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܨܒܬ
Tim1:Epist ܘܡܓܕܦ : ܠܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܪܫܐ ܘܡܚܕܬܢܐ ܕܟܠ ܆ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܢܬ . X ܪܘܫܝܐ ܐܝܢܘܗܝ : XXXܙX ܐܝܢܘܗdd ܪܘܫܝܐ XX ܡܪܫܥ