simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦ ܕܬܚܙܝܘܗܝܝ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܝ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܝܬ ܆ ܐܢܬ ܠܡ ܐܦܠܐ 0 ܗ̣ܘ ܙܒܢܐ ܣ̣ܦܩ ܕܢܠܦܟ ܥܠܝ ܘܥܠ ܐܒܐ ܃ ܕܣ̇ܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈ ܓܝܪ ܠܡܕܥ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܕܫܘܐܠܐ ܬܠܝܬܝܐ ܃ ܘܠܝܕܥܬܐ ܕܥܬܕܬܐ̈ ܠܡܪܢ ܡܙܕܩ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܫX ܕܬܐܬܐ̇ ܂ ܠܚ ܂ ܪXܐ ܕܝܢ ܬܐܬܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝX ܡܐ ܕܢܣXܬ ܐܢܬ ܕܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ ܐ̇ܢܬ ܂ ܘܟܕ ܬX ܗ̣ܝ Xܡ̇X ܠX ܡܪܢ ܃ ܕܠܐ ܡܫܟܚ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܬܚܠܡ̇ ܂ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܕܡܗܡܝܢܘܬܗ ܠܐ ܢܣ̣ܒ ܐܢܬ ܕܫܘܐܠܐ ܇ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܣܒܪ ܃ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܨܒ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܗܕܐ ܚ̣ܦܪ ܃ ܘܗܘ̣ ܥܡ ܒܢܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡܢܗ̇ ܐܫܬܝ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܘܥܢܗ ܂ ܕܠܡܐ ܠܡ ܟܝ ܚܝܠܐ ܩܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܬܓܠܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܕܪܒܐ ܐܝܬܝܟ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܘܣܦ ܐܦ ܗ̇ܝ ܃ ܕܒܪܟ ܢܫܒܚܟ ܂ ܗܢܘ̇ ܝܢ ܃ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܀ ܢܦܠ ܡ̣ܢ ܙܩܝܦܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ ܂ ܘܐܘܕܥ ܒܝܕ ܗܕܐ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܐܢܬ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܡܪܢ ܂ ܥܠ ܠܡ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܚܙܝܬX ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܡܗܝܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܘܡܣܒܪ ܐܢܬ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢܝ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ · ܒ̇ܚܪ ܐܢܬ ܬܟܦܘܪ ܒܝ ܐܡܪܘ ܃ ܟܕ ܨܒ̇ܝܢ ܠܡܐܡܪ ܗܕܐ ܆ ܕܡܛܠ ܕܡܬܚܪܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܪܝܗ ܂ ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܘܗ̇ܝ ܕܬܣܒܪ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܡܐ̇ܬ ܗܘ̣ܐ ܐܚܝ ܂ ܛܒ ܠܚܡܐ ܗܕܐ ܠܗ̇ܝ ܂ ܕܗܐ ܗܘ̇ ܕܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܃ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܐܢܬ ܃ ܗܐ ܗܫܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܇ ܘܦܠܐܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ ܐܢܬ ܃ ܒܨܝ ܘܚܙܝ ܕܢܒܝܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܂ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܕܚܫܐ̈ ܥܠܘܗܝ ܫܢܝܘܗܝ ܪܘܓܙܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܠܡܐ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܆ ܕܥܕܠܐ ܢܩܪܝܟ X ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܬܚܝܬ ܐܢܬ ܝܣܪܝܠ ܕܢܟܠܐ ܠܝܬ ܒܗ ܂ ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܢܬܢܝܐܝܠ ܆ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܒܕ ܒܥܓܠ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܕܗܕܐ ܣܝܡܐ ܒܪܥܝܢܟ ܘܚܦܝܛ ܐܢܬ ܡܪܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܗܕܐ ܐ̣ܡܪ X ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܃ ܕܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܗ ܕ ܣܪܝܠ ܇ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܐܢܬ ܐܦ ܡܪܢ ܝ ܂ X ܂ ܡ̇ܚܣܕܢܐܝܬ ܇ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܡܟܣܢܐܝܬ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܆ ܝܬܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܐ ܐܢܬ ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܬܥܗܕ ܝܝ ܗܕܐ ܃ ܒܘܠܝܬܐ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܡܟܐ XX ܐ̇ܬܐ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙ̇ܠ ܂ ܗܟܢܐ ܗ̣ܘ ܟܠܢܫ ܕܝܠܝܕ ܐܢܬ ܐܬܪ ܕܨ̇ܒܐ ܢܫ̇ܒ ܃ · ܙ ܝܝ X ܘܩܠܗ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠܘܗܝ ܕܦ̣ܬܚ ܠܟ ܥܝܢܝܟ̈ ܂ ܬܡܝܗܐ ܠܡ ܐ ܬܘܗܝ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܐܢܬ 1ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܚܪܝܢܗܘܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܪܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆ ܕܗܘ̣ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܥܢܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܕܙ̇ܕܩ ܗ̣ܘ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܐܡܪ ܐܢܬ ܂ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܃ ܕܓܢܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢ̇ܘܢ ܇